Súdna právomoc v právnych veciach zahŕňajúcich rôzne krajiny EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 - právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach

SÚHRN

ČO JE CIEĽOM TOHTO NARIADENIA?

Nariadením Rady (EÚ) č. 1215/2012 sa aktualizuje predchádzajúci právny predpis EÚ o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (známy pod názvom „ nariadenie Brusel I “). Jeho cieľom je dosiahnuť jednoduchší a rýchlejší obeh rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v rámci EÚ v súlade so zásadou vzájomného uznávania a s usmerneniami Štokholmského programu.

KĽÚČOVÉ BODY

Nariadenie sa vzťahuje na občianske a obchodné veci. Nevzťahuje sa však na rodinné právo, konkurzné konania, dedičské otázky a ďalšie osobitné záležitosti vymenované v nariadení, napríklad na sociálne zabezpečenie alebo rozhodcovské konania.

Podľa nového predpisu sa ruší tzv. konanie o vyhlásenie vykonateľnosti vyplývajúce z nariadenia Brusel I. Znamená to, že rozsudok vydaný v jednej krajine EÚ sa uznáva v ostatných krajinách EÚ bez potreby osobitného konania. Ak je vykonateľný v krajine pôvodu, je vykonateľný aj v iných krajinách EÚ bez potreby akéhokoľvek vyhlásenia vykonateľnosti.

Osoba, proti ktorej sa žiada výkon, o tom musí byť informovaná prostredníctvom osvedčenia k rozsudku v občianskych a obchodných veciach. Vypracuje sa na žiadosť akejkoľvek zainteresovanej strany (vzor je poskytnutý v nariadení). K osvedčeniu by mal byť pripojený rozsudok (ak ešte nebol doručený). Tejto osobe musí byť doručený v primeranom čase pred výkonom rozsudku.

Osoba, proti ktorej sa žiada výkon, môže v určitých prípadoch požiadať o zamietnutie uznania alebo výkonu rozsudku. Môže to byť vtedy, ak sa domnieva, že existuje niektorý z dôvodov na zamietnutie uznania, ako sa uvádza v nariadení (napr. ak uznanie rozsudku je v zjavnom rozpore s verejným poriadkom). Krajiny EÚ musia oznámiť Komisii príslušné súdy, ktorým sa musí predložiť žiadosť.

Spoločné kritériá právomoci

Medzi konaniami, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto predpisu, a územím krajín EÚ musí byť väzba. Spoločné kritériá právomoci by sa mali v zásade uplatňovať, ak má žalovaný bydlisko na území niektorej krajiny EÚ. Na žalovaného, ktorý nemá bydlisko v krajine EÚ (alebo nemá trvalý pobyt v krajine EÚ), by sa mali uplatňovať vnútroštátne kritériá právomoci platné na území krajiny konajúceho súdu (súdu, na ktorom sa konanie začalo).

Určité normy právomoci sa však uplatňujú bez ohľadu na bydlisko žalovaného, aby:

Za určitých okolností sa môžu kritériá právomoci vzťahovať aj na účastníkov s bydliskom mimo EÚ. Môže to byť napríklad vtedy, keď sa účastníci dohodnú, že právomoc majú súdy niektorej krajiny EÚ.

Posilnenie dodržiavania dohôd o voľbe súdu

Právny predpis zefektívňuje dohody o voľbe súdu, keď si účastníci zvolia konkrétny súd alebo súdy na riešenie sporu. Zvolenému súdu sa udeľuje prednosť v rozhodovaní o svojej právomoci bez ohľadu na to, či začal konanie, alebo v ňom pokračoval. Akýkoľvek iný súd musí prerušiť konanie, až kým zvolený súd nestanoví právomoc alebo až kým ju nezamietne, ak je dohoda neplatná.

Spojené kráľovstvo (1) a Írsko sa podieľali na prijatí a uplatňovaní tohto nariadenia. Dánsko toto nariadenie uplatňuje podľa dohody z 19. októbra 2005 medzi Európskym spoločenstvom a Dánskom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

Uplatňovanie pravidiel nariadenia Brusel I zo strany jednotného patentového súdu a Súdneho dvora Beneluxu

V nariadení (EÚ) č. 542/2014 sa zavádzajú nové pravidlá týkajúce sa vzťahov medzi konaniami pred určitými súdmi, ktoré sú spoločné pre viacero krajín EÚ (napríklad jednotný patentový súd a Súdny dvor Beneluxu), na jednej strane a medzi súdmi krajín EU v zmysle nariadenia Brusel I na druhej strane. To znamená, že rozsudky vydané týmito súdmi sa majú uznávať a vykonávať v súlade s nariadením (EÚ) č. 1215/2012.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie nariadenia Brusel I)

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012

09.01.2013 Uplatňovanie od 10.01.2015

-

Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 542/2014 o

30.5.2014

-

Ú. v EÚ L 163, 29.5.2014, s. 1 - 4

Nariadenie (EÚ) 2015/281

26.2.2015

-

Ú. v. EÚ L 54, 25.2.2015, s. 1 - 9

SÚVISIACE AKTY

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. (Ú. v. EÚ L 79, 21.3.2013, s. 4 - 4)

Posledná aktualizácia 24.09.2015(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).