Prisťahovalectvo - reakcia EÚ

Európska migračná agenda - COM(2015) 240 final

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európska migračná agenda [COM(2015) 240 final z 13. mája 2015]

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Rozvíja sa v ňom súbor konkrétnych iniciatív na lepšie riadenie prisťahovalectva, pričom sa snaží zaistiť, aby všetky krajiny EÚ prijali spravodlivý podiel prisťahovalcov a žiadateľov o azyl.

Prostredníctvom riešenia vonkajšieho a vnútorného rozmeru migračnej politiky EÚ sa usiluje posilniť spoluprácu EÚ s krajinami mimo bloku.

HLAVNÉ BODY

Krátkodobé priority

Okamžité opatrenia na predchádzanie ďalšej strate životov v Stredozemnom mori:

zintenzívniť pátracie a záchranné akcie v Stredozemnom mori;

zamerať sa na zločinecké prevádzačské siete, ktoré zneužívajú zraniteľných migrantov;

uplatňovať objektívne kritériá na premiestňovanie a presídľovanie prisťahovalcov medzi členskými štátmi;

úzko spolupracovať s africkými krajinami na znižovaní prisťahovaleckých tokov;

pomáhať krajinám EÚ, ktoré prijímajú nových prišelcov.

Strednodobé a dlhodobé priority

Lepšie riadenie všetkých hľadísk migračnej politiky EÚ:

odstraňovať podnety na nelegálne prisťahovalectvo;

spolupracovať s partnerskými krajinami na odstraňovaní prvotných príčin, ktoré ľudí nútia snažiť sa o príchod do Európy;

rozložiť siete prevádzačov a obchodníkov s ľuďmi;

zlepšiť politiku EÚ v oblasti návratu nezákonných migrantov do vlasti;

zlepšiť riadenie hraníc;

zaviesť postupy účinnejšieho riadenia všetkých vonkajších hraníc EÚ;

väčšmi využívať technológie;

podporovať existujúce kontroly hraníc;

zlepšiť azylovú politiku EÚ;

vytvoriť jasný systém prijímania žiadateľov o azyl, v ktorom si všetky krajiny EÚ spravodlivejšie podelia zodpovednosť za ich prijímanie;

vytvoriť novú politiku v oblasti zákonnej migrácie;

zamerať sa na prilákanie ľudí so zručnosťami, ktoré EÚ potrebuje v čase, keď sa znižuje počet jej vlastného obyvateľstva v produktívnom veku.

Ďalšie informácie

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európsky program v oblasti bezpečnosti [COM(2015) 185 final z 28. apríla 2015].

Posledná aktualizácia 26.08.2015