Kontrola vonkajších morských hraníc a záchrana životov prisťahovalcov počas operácií na mori

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá monitorovania morských hraníc Európskej únie (EÚ), zaistenia plavidiel podozrivých z prevážania nezákonných prisťahovalcov, a záchrany ohrozených osôb na mori počas operácií hraničného dozoru v rámci koordinačnej činnosti agentúry Frontex.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 656/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá dozoru nad vonkajšími morskými hranicami v kontexte operačnej spolupráce koordinovanej Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie.

SÚHRN

Cieľom politiky Európskej únie v oblasti vonkajších morských hraníc je zabezpečiť účinné monitorovanie prekračovania vonkajších hraníc, aby sa zabránilo nezákonnému prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti, a zároveň chrániť a zachraňovať životy ľudí na mori.

Operácie na mori pod dohľadom agentúry Frontex (Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie) sú preto zamerané na:

ZAISTENIE PLAVIDIEL

Vymedzujú sa osobitné pravidlá v prípade odhalenia plavidiel s nezákonnými prisťahovalcami na palube v závislosti od toho, kde boli plavidlá zaistené (v pobrežných vodách, priľahlých zónach alebo na šírom mori). Členské štáty EÚ môžu zadržať plavidlo, zadržať osoby na palube a zaviesť plavidlo do pobrežnej krajiny, hostiteľského členského štátu EÚ alebo do krajiny mimo EÚ, pokiaľ sa tým neohrozí ich bezpečnosť.

Ďalšie stanovené pravidlá sa týkajú riadenia pátracích a záchranných situácií, ktorých cieľom je pomáhať osobám v núdzi na mori a vylodiť zachránené osoby.

Počas operácií na mori sa pomoc musí poskytovať bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo status osôb, ktoré potrebujú pomoc, v súlade s príslušnými medzinárodnými predpismi.

OPERAČNÝ PLÁN AGENTÚRY FRONTEX

Operácie hraničného dozoru vykonávajú členské štáty EÚ s operačnou podporou agentúry Frontex. Agentúra má tieto povinnosti:

Na tento účel sa pripravuje operačný plán, ktorý obsahuje podrobnosti prispôsobené okolnostiam plánovanej operácie na mori. V operačnom pláne sa predovšetkým musí zabezpečiť, aby deti a zraniteľné osoby dostali primeranú pomoc.

Mechanizmy solidarity

Členské štáty, ktoré sú vystavené silnému migračnému tlaku, môžu v núdzovej situácii požiadať o konkrétnu pomoc a podporu Európsky podporný úrad pre azyl a o nasadenie tímov európskej pohraničnej stráže.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 656/2014

17. júla 2014

-

Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014

Posledná aktualizácia 28.09.2014