Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)

Týmto nariadením sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu. Cieľom tohto fondu je prispievať k efektívnemu riadeniu migračných tokov a zlepšovaniu vykonávania a rozvoja spoločnej prisťahovaleckej a azylovej politiky EÚ.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES.

SÚHRN

Fond EÚ pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) má štyri hlavné ciele:

Všetky krajiny EÚ (okrem Dánska, ktoré sa na tomto fonde nezúčastňuje) vypracujú národné programy, v ktorých popíšu opatrenia, prostredníctvom ktorých plánujú dosiahnuť ciele stanovené v nariadení o AMIF.

K týmto opatreniam patria napríklad opatrenia na podporu:

Hoci je väčšina rozpočtu fondu vyčlenená na národné programy, časť sa využíva aj na akcie na úrovni EÚ (tzv. akcie Únie), núdzovú pomoc, Európsku migračnú sieť a technickú pomoc Európskej komisie.

Osobitné akcie

Okrem prideľovania v rámci vnútroštátnych programov môžu členské štáty prijať dodatočné prostriedky na vykonávanie osobitných akcií. V rámci týchto akcií (uvedených v prílohe II) sa od členských štátov vyžaduje, aby vzájomne spolupracovali, a tak vytvárali podstatnú pridanú hodnotu pre EÚ.

Program Únie pre presídľovanie

Každý členský štát môže takisto každé dva roky prijať dodatočnú sumu na základe jednorazovej platby vo výške 6 000 EUR za každú presídlenú osobu, ktorú je možné zvýšiť na 10 000 EUR pri spoločných prioritách (ako sú regionálne programy ochrany) a zraniteľných skupinách osôb.

Rozpočet

Finančné krytie na vykonávanie fondu na obdobie rokov 2014 až 2020 je stanovené na 3,137 miliardy EUR v bežných cenách.

Podrobnosti o vykonávaní fondu je možné nájsť v nariadení (EÚ) č. 514/2014.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 516/2014

21. mája 2014

-

Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 514/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a o nástroji pre finančnú podporu v oblasti policajnej spolupráce, predchádzania trestnej činnosti, boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia [Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014].

Posledná aktualizácia 03.08.2014