Zamestnávanie sezónnych pracovníkov

Európska únia (EÚ) prijala právny predpis (smernicu) zameraný na stanovenie podmienok pre občanov mimo EÚ, ktorí chcú pracovať v členských štátoch počas krátkeho obdobia ako sezónni pracovníci, často v poľnohospodárstve a cestovnom ruchu. Obsahuje aj práva s cieľom zabezpečiť, aby títo pracovníci neboli počas svojho pobytu zneužívaní.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/36/EÚ z 26. februára 2014 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci.

SÚHRN

Vzhľadom na starnúce obyvateľstvo a nízku pôrodnosť v EÚ je v Štokholmskom programe uznané, že prisťahovalectvo za prácou môže prispieť k zvýšenému hospodárskemu rastu, no súčasne je potrebná pružná politika na riadenie migračných tokov. Krajiny EÚ sa preto dohodli na právnom predpise o sezónnej migrácii.

Rozsah pôsobnosti

Právny predpis sa vzťahuje na pracovníkov mimo EÚ, ktorí majú svoj hlavný pobyt v krajine mimo EÚ a vstupujú do krajiny EÚ, aby tu vykonávali dočasnú prácu.

Odvetvia

Každá krajina EÚ musí zostaviť zoznam odvetví, ktoré sú závislé od podmienok ročných období (napr. letný cestovný ruch a zber určitých plodín). Tento zoznam musia predložiť Európskej komisii.

Podmienky prijímania

Ak chcú byť pracovníci prijatí na prácu v EÚ, musia zabezpečiť, aby súčasťou ich žiadosti o povolenie bola pracovná zmluva alebo záväzná pracovná ponuka so spresnením mzdy, pracovných hodín a ďalších podmienok. Takisto sa vyžaduje dôkaz o primeranom ubytovaní.

Dĺžka pobytu

Krajiny EÚ musia určiť maximálnu dĺžku pobytu sezónnych pracovníkov v rozmedzí 5 až 9 mesiacov v rámci akéhokoľvek 12-mesačného obdobia.

Po vstupe do EÚ majú pracovníci právo rozšíriť si pracovnú zmluvu alebo zmeniť zamestnávateľa, pokiaľ spĺňajú podmienky na vstup a neuplatňujú sa žiadne dôvody zamietnutia. V rámci maximálneho povoleného pobytu môžu krajiny EÚ pracovníkom umožniť predĺženie zmluvy s tým istým zamestnávateľom viac ako jedenkrát, a takisto mať uzavretú zmluvu s viac ako jedným zamestnávateľom.

Rovnaké zaobchádzanie

Sezónni pracovníci majú právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci hostiteľskej krajiny, pokiaľ ide o podmienky zamestnania, ako je minimálny vek pri nástupe do zamestnania, pracovné podmienky (plat, ukončenie pracovného pomeru, pracovný čas, dovolenky a sviatky), a predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia. Toto rovnaké zaobchádzanie sa vzťahuje aj na oblasti sociálneho zabezpečenia (dávky súvisiace s chorobou, invaliditou a pokročilým vekom), odbornú prípravu, poradenské služby týkajúce sa sezónnej práce, ktoré poskytujú úrady práce a ďalšie verejné služby okrem verejného bývania.

Krajiny EÚ však nemusia uplatňovať rovnaké zaobchádzanie v súvislosti s dávkami v nezamestnanosti a rodinnými dávkami a môžu obmedziť rovnaké zaobchádzanie v súvislosti s daňovými výhodami, vzdelávaním a odbornou prípravou.

Sankcie a predchádzanie zneužívaniu

Krajiny EÚ musia zaviesť opatrenia na predchádzanie možnému zneužívaniu a sankcie v prípade, že dôjde k zneužívaniu. Taktiež musia zaviesť mechanizmy na riešenie sťažností voči zamestnávateľom.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2014/36/EÚ

29. marca 2014

30. septembra 2016

Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014

30.06.2014