Azylová politika EÚ - krajina EÚ zodpovedná za preskúmanie žiadostí

V nariadení (EÚ) č. 604/2013 (nariadenie Dublin III), ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (ES) č. 343/2003(nariadenie Dublin II) sa stanovujú kritériá a mechanizmy na základe ktorých sa rozhoduje, ktorá krajina EÚ je zodpovedná za preskúmanie žiadosti o azyl.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov

SÚHRN

V nariadení (EÚ) č. 604/2013 (nariadenie Dublin III), ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (ES) č. 343/2003(nariadenie Dublin II) sa stanovujú kritériá a mechanizmy na základe ktorých sa rozhoduje, ktorá krajina EÚ je zodpovedná za preskúmanie žiadosti o azyl.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení Dublin III sa vymedzuje, ktorá krajina EÚ je zodpovedná za preskúmanie žiadosti o azyl. Žiadateľom zabezpečuje lepšiu ochranu až do stanovenia ich postavenia. Zároveň sa ním vytvára nový systém na včasné odhaľovanie problémov v národných azylových systémoch a systémoch prijímania a na riešenie ich základných príčin skôr, než sa z nich vytvoria rozsiahle krízy.

HLAVNÉ BODY

Zásada a kritériá určovania zodpovednosti

Ide o tieto kritériá zoradené podľa dôležitosti:

Viac záruk pre žiadateľov

Nariadenie obsahuje záruky, ktoré žiadateľom poskytujú väčšiu ochranu, napr.:

V novom návrhu z roku 2014 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa rozhodovania o tom, kto je zodpovedný za preskúmanie žiadostí maloletých bez sprievodu.

Zaistenie

Podľa všeobecného pravidla nemôžu byť žiadatelia zaistení len z toho dôvodu, že sa uchádzajú o azyl. V nariadení sa však povoľuje zaistenie žiadateľov, ak existuje riziko úteku (napr. sa presunú do inej krajiny EÚ).

Mechanizmus včasného varovania, pripravenosti a krízového riadenia

Nariadením Dublin III sa systém zefektívňuje vďaka zavedeniu mechanizmu včasného varovania, pripravenosti a krízového riadenia, ktorý slúži:

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Novým nariadením, ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2014, sa nahrádza nariadenie Rady (ES) č. 343/2003 (zrušené).

KONTEXT

EÚ pracuje na vytvorení spoločného európskeho azylového systému (CEAS). Od roku 2011 boli prijaté rôzne nové texty s cieľom zlepšiť fungovanie CEAS.

Po prepuknutí ochorenia COVID-19 a zavedení opatrení na boj s dôsledkami krízy Európska komisia schválila: Oznámenie Komisie Ochorenie COVID-19: Usmernenie týkajúce sa vykonávania príslušných ustanovení EÚ v oblasti konaní o azyle a návrate a presídľovania

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 604/2013

1. januára 2014

-

Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31 - 59

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9 - 26).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60 - 95).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96 - 116).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1 - 30).

Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2013, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 222, 5.9.2003,s. 3 - 23)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 118/2014 z 30. januára 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1560/2003, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 39, 8.2.2014, s. 1 - 43).

Posledná aktualizácia 25.05.2020