Konania Európskej únie o azyle

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2013/32/EÚ – spoločné konania o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

KĽÚČOVÉ BODY

Na koho sa smernica vzťahuje?

Smernica sa vzťahuje na všetky žiadosti o medzinárodnú ochranu podané v krajinách EÚ (s výnimkou Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva (1)), a to aj na hraniciach, v teritoriálnych vodách alebo v tranzitných priestoroch.

Ako?

Základné záruky:

Konanie o posúdení žiadosti

Skôr než rozhodujúci orgán prijme rozhodnutie, majú žiadatelia právo na osobný pohovor, na ktorom majú príležitosť predložiť všetky dôvody svojej žiadosti. Osoba, ktorá vedie pohovor, musí byť spôsobilá brať do úvahy osobné okolnosti žiadateľa a všeobecné okolnosti danej situácie. Krajiny EÚ musia zabezpečiť primeranú dôvernosť informácií o žiadostiach jednotlivca.

Osobitné záruky pre zraniteľné osoby:

Predchádzanie opakovaným žiadostiam

Krajinám EÚ majú nové spôsoby, ako riešiť opakované žiadosti tej istej osoby. Osoby, ktoré už ochranu nepotrebujú, sa nemôžu dlhšie vyhýbať návratu do svojej krajiny opakovaným podávaním nových žiadostí.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

KONTEXT

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60 – 95)

Následné zmeny smernice 2013/32/EÚ boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9 – 26)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013 o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 1 – 30)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. Júna 2013 ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31 – 59)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96 – 116)

Posledná aktualizácia 25.05.2020(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).