Európska pohraničná a pobrežná stráž (do decembra 2020)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Nariadenie (EÚ) 2016/1624 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Hlavné úlohy európskej pohraničnej a pobrežnej stráže

Záchranné operácie

V súlade s medzinárodnými dohovormi, ako je Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori, akékoľvek plavidlá, ktoré sa zúčastňujú na námorných operáciách koordinovaných agentúrou, sú povinné poskytovať pomoc osobám v núdzi na mori. Agentúra asistuje zúčastneným krajinám pri vykonávaní pátracích a záchranných operácií s cieľom chrániť a zachraňovať životy počas operácií hraničného dozoru na mori.

Monitorovanie migračných tokov a analýza rizík

Pohraničná a pobrežná stráž EÚ

Spracovanie osobných údajov

Zrušenie

Nariadenie (EÚ) 2016/1624 sa zruší a 31. decembra 2020 ho nahradí nariadenie (EÚ) 2019/1896, ktorým sa vytvorí nová posilnená európska pohraničná a pobrežná stráž (pozri zhrnutie).

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 06. októbra 2016. Rezervy rýchleho zásahu a technického vybavenia sú zavedené od decembra 2016.

KONTEXT

Zriadenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže je jedným z opatrení stanovených v rámci európskej migračnej agendy s cieľom posilniť riadenie a bezpečnosť vonkajších hraníc EÚ.

Pozrite si tiež

HLAVNÉ POJMY

Spoločné operácie: operácie koordinované agentúrou, ktoré zahŕňajú ľudské zdroje a technické vybavenie poskytované jednou alebo viacerými krajinami EÚ.
Návratové operácie: operácie koordinované agentúrou, ktoré zahŕňajú technické a operačné posily poskytované jednou alebo viacerými krajinami EÚ a v rámci ktorých sa navrátilci z jednej alebo viacerých krajín vracajú, a to z donútenia alebo dobrovoľne.
Návratové intervencie: činnosti agentúry, ktorými sa krajinám EÚ poskytuje posilnená technická a operačná pomoc pozostávajúca z nasadenia európskych intervenčných tímov pre návrat v krajinách EÚ a ktorými sa koordinujú návratové operácie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa ruší nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1 – 76)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 2016/1624 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1896 z 13. novembra 2019 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení nariadení (EÚ) č. 1052/2013 a (EÚ) 2016/1624 (Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2019, s. 1 – 131)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1 – 52)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 27.08.2020