Zjednodušenie obehu určitých verejných listín v rámci EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2016/1191 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Zrušenie požiadavky na apostil

Keď občan predkladá orgánom v krajine EÚ verejnú listu vydanú orgánmi v inej krajine EÚ v rámci oblastí pokrytých týmto nariadením, prijímajúce orgány nemôžu vyžadovať, aby listina obsahovala apostilovú známku (apostilová známka má preukázať pravosť verejnej listiny vydanej v zahraničnej krajine).

Osvedčené odpisy

Preklady

Krajina EÚ, v ktorej sa verejná listina predkladá, nemôže vyžadovať preklad verejnej listiny, ak je v jednom z úradných jazykov danej krajiny EÚ alebo v neúradnom jazyku, ktorý daná krajina EÚ môže prijať.

Preklad sa nemôže vyžadovať ani vtedy, keď je k verejnej listine priložený viacjazyčný štandardný formulár. Platí to, pokiaľ orgán, ktorému sa predkladá verejná listina, považuje informácie uvedené vo formulári za dostatočné na spracovanie listiny.

Viacjazyčné štandardné formuláre

Falošné listiny

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 16. februára 2019 okrem:

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 200, 26.7.2016, s. 1 – 136)

Posledná aktualizácia 12.01.2017