Agresívne daňové plánovanie

Komisia navrhuje spôsoby riešenia právnych detailov a medzier, ktoré niektoré spoločnosti zneužívajú, aby sa vyhli plateniu spravodlivého podielu dane.

AKT

Odporúčanie Komisie 2012/772/EÚ zo 6. decembra 2012 v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním

SÚHRN

Riešenie agresívneho daňového plánovania je jedným z aspektov podrobného a komplexného akčného plánu Komisie, ktorý sa zameriava na boj proti daňovým únikom a daňovým podvodom.

V akčnom pláne sa stanovujú praktické kroky na zlepšenie administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ, na boj proti zneužívaniu a dvojitému nezdaneniu a na riešenie otázok, ktoré sa týkajú daňových rajov a trestnej činnosti súvisiacej s daňami.

V súčasnosti môžu niektorí daňoví poplatníci využiť zložitú a niekedy umelú úpravu na presunutie svojho základu dane do inej jurisdikcie v rámci Európskej únie alebo mimo nej. Týmto spôsobom využívajú nesúlad vnútroštátnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby určité prvky príjmu neboli nikde zdanené, alebo s cieľom zneužiť rozdielne daňové sadzby. Tento problém sa nazýva agresívne daňové plánovanie.

Hlavné ťažkosti spôsobuje skutočnosť, že čoraz premyslenejším daňovým plánovaním sa zdaniteľné zisky presúvajú do krajín s daňovými systémami, ktoré sú pre daňového poplatníka výhodnejšie. Tieto praktiky znižujú daňovú povinnosť prostredníctvom postupov, ktoré síce spĺňajú literu zákona, no porušujú jeho ducha - t. j. zneužívajú právne medzery.

Agresívne daňové plánovanie má veľa podôb a k jeho dôsledkom patrí dvojitý odpočet (napr. tá istá strata sa odpočíta v krajine zdroja príjmu aj v krajine usadenia) a dvojité nezdanenie (napr. príjem, ktorý je nezdanený v krajine jeho zdroja, je oslobodený od dane v krajine usadenia).

Komisia preto podporuje členské štáty EÚ, aby zabezpečili, že v dohovoroch s ostatnými členskými štátmi EÚ a s krajinami mimo EÚ je zahrnuté ustanovenie na riešenie osobitne určeného typu dvojitého nezdanenia.

Takisto odporúča uplatňovať spoločné všeobecné pravidlo proti zneužívaniu s cieľom zabezpečiť jednotnosť a účinnosť v tejto oblasti, ktorá sa vyznačuje značne rôznorodými praktikami v jednotlivých členských štátoch EÚ.

V tejto oblasti sa predložilo mnoho ďalších návrhov. Zistilo sa napríklad, že aktuálny systém DPH je zraniteľný voči podvodom. Komisia sa preto rozhodla zriadiť fórum EÚ v oblasti DPH. Zástupcovia podnikov a daňových orgánov tu majú možnosť vymieňať si názory o praktických aspektoch správy DPH, ktorá sa uplatňuje na transakcie medzi členskými štátmi EÚ. Takisto môžu identifikovať a prediskutovať osvedčené postupy, ktoré by mohli pomôcť zaistiť priamejšie riadenie systému DPH a znížiť náklady na dodržiavanie pravidiel, pričom by sa súčasne zabezpečili príjmy z DPH.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Odporúčanie Komisie 2012/772/EÚ

-

-

Úradný vestník EÚ L 338, 12.12.2012

REFERENČNÉ DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade - Akčný plán na posilnenie boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom. [COM(2012)722 final zo 6. decembra 2012 - nezverejnené v Úradnom vestníku]

Návrh smernice Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch. [COM(2013)814 final z 25. novembra 2013 - nezverejnené v Úradnom vestníku]

Smernica o materských a dcérskych spoločnostiach (smernica 2011/96/EÚ) bola pôvodne vytvorená s cieľom predísť dvojnásobnému zdaňovaniu toho istého príjmu (dvojitému zdaneniu) spoločností z tej istej skupiny v rôznych členských štátoch EÚ. Niektoré spoločnosti však zneužívali ustanovenia smernice a nesúlad medzi vnútroštátnymi daňovými pravidlami, aby sa úplne vyhli zdaneniu v akomkoľvek členskom štáte EÚ (dvojité nezdanenie).

Navrhovaným pozmenením sa smernica sprísni tak, aby špecifické opatrenia daňového plánovania (hybridné úverové opatrenia) nemohli byť oslobodené od dane. Ak sú platby v rámci hybridných úverov odpočítateľné v členskom štáte EÚ, v ktorom má sídlo dcérska spoločnosť, v zmysle návrhu ich musí zdaniť členský štát, v ktorom má sídlo materská spoločnosť. Spoločnosti s pobočkami vo viacerých členských štátoch EÚ tak prestanú plánovať platby v rámci pobočiek v rôznych členských štátoch s cieľom využiť dvojité nezdanenie.

Posledná aktualizácia: 21.02.2014