Ochrana biodiverzity pred inváznymi nepôvodnými druhmi

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1143/2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadenie stanovuje pravidlá na prevenciu a manažment introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov* v EÚ.

Cieľom tohto právneho predpisu je minimalizovať a zmierňovať nepriaznivý vplyv inváznych nepôvodných druhov na biodiverzitu a ekosystémy EÚ, ako aj na ľudské zdravie a hospodárstvo.

HLAVNÉ BODY

Zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie

Povolenia

Krajiny EÚ môžu vydať povolenia s cieľom umožniť výskum, ochranu mimo lokalitu a liečebné použitie druhov zaradených do zoznamu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie. Krajiny EÚ, ktoré chcú vydať povolenie na akékoľvek iné použitie, musia najprv požiadať Komisiu o autorizáciu.

Invázne nepôvodné druhy sa musia držať a musí sa s nimi zaobchádzať v držbe so zamedzením šírenia a musia sa prepravovať za podmienok, ktoré vylučujú ich únik.

Národné akčné plány

Do 3 rokov od zaradenia druhov do zoznamu musia krajiny EÚ stanoviť a vykonať akčné plány na riešenie problematiky prioritných prienikových ciest. Majú tak zabrániť neúmyselnej introdukcii a neúmyselnému šíreniu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie na svojom území.

Invázne nepôvodné druhy vzbudzujúce obavy regiónu a pôvodné invázne druhy

Invázne nepôvodné druhy môžu mať pôvod v jednom regióne EÚ a spôsobovať problémy v inom regióne EÚ. Komisia má v tejto súvislosti za úlohu zabezpečiť, aby zasiahnuté krajiny EÚ spolupracovali na riešení problému.

Systém dohľadu

Do 18 mesiacov od prijatia zoznamu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie musia krajiny EÚ zaviesť systémy dohľadu, ktorými sa zbierajú a zaznamenávajú údaje o výskyte inváznych nepôvodných druhov v životnom prostredí.

Včasné zistenie a rýchla eradikácia novo sa usadzujúcich inváznych nepôvodných druhov

S každým novým pozorovaním (prvé pozorovanie alebo prvé pozorovanie po eradikácii) invázneho nepôvodného druhu zaradeného do zoznamu v niektorej krajine EÚ alebo na časti jej územia vzniká povinnosť rýchlej eradikácie. Eradikáciu možno dosiahnuť letálnymi alebo neletálnymi opatreniami.

Manažment značne rozšírených inváznych nepôvodných druhov

Do 18 mesiacov od zaradenia druhu do zoznamu musia krajiny EÚ zaviesť manažmentové opatrenia týkajúce sa invázneho nepôvodného druhu, ktorý je na ich území značne rozšírený, s cieľom minimalizovať jeho nepriaznivý vplyv.

Tieto opatrenia môžu byť letálne alebo neletálne a mali by byť primerané vplyvu na životné prostredie a uspôsobené vzhľadom na osobitné okolnosti v danej krajine EÚ.

Obnova poškodených ekosystémov

Krajiny EÚ by mali uskutočniť opatrenia na podporu ozdravenia ekosystému, ktorý bol degradovaný, poškodený alebo zničený inváznym nepôvodným druhom vzbudzujúcim obavy Únie.

Prechodné ustanovenia

Ľudia si môžu ponechať svoje spoločenské zvieratá za týchto podmienok:

V prvom roku od zaradenia druhu do zoznamu môže podnik alebo iný komerčný subjekt pokračovať v predaji druhu do vyčerpania populácie. V druhom roku od zaradenia druhu do zoznamu však môže byť druh predaný alebo odovzdaný do zariadenia, ktorému bolo udelené povolenie, alebo humánne usmrtený. Tieto transakcie sú povolené pod podmienkou, že sú prijaté všetky vhodné kroky, aby sa zabezpečilo, že druh nemôže uniknúť ani sa rozmnožovať.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Invázne nepôvodné druhy: rastliny a zvieratá premiestnené človekom (či už úmyselne alebo neúmyselne) mimo oblasti ich prirodzeného ekologického výskytu do nového prostredia. Mnohé z týchto druhov neprežijú, niektorým sa to však podarí a z dôvodu svojej inváznej povahy spôsobujú značné ekologické a hospodárske škody.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ J L 317, 4.11.2014, s. 35 – 55)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1263 z 12. júla 2017, ktorým sa aktualizuje zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie prijatý vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/1141 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 182, 13.7.2017, s. 37 – 39)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4 – 104)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 189, 14.7.2016, s. 4 – 8)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) 2016/1141 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/145 zo 4. februára 2016, ktorým sa prijíma formát dokumentu slúžiaceho ako dôkaz pre povolenie vydané príslušnými orgánmi členského štátu, na základe ktorého môžu zariadenia vykonávať určité činnosti týkajúce sa inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 30, 5.2.2016, s. 1 – 6)

Posledná aktualizácia 11.10.2017