Emisné limity a pravidlá typového schválenia pre necestné pojazdné stroje

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) 2016/1628 – požiadavky na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok spaľovacích motorov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú emisné limity motorov s rôznymi rozsahmi výkonu a použitím v prípade necestných pojazdných strojov (pozri ďalej v texte) s cieľom postupne znížiť emisie a vyradiť zariadenia s najviac znečisťujúcimi motormi.

HLAVNÉ BODY

Necestné pojazdné stroje zahŕňajú širokú škálu strojov zvyčajne využívaných mimo ciest, ako sú napríklad:

Toto nariadenie sa neuplatňuje na motory niektorých osobitných zariadení vrátane týchto:

Typové schválenie

Výfukové emisie

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Typové schválenie: postup, ktorým schvaľovací orgán potvrdzuje, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky spĺňa určité právne požiadavky.

Rad motorov: výrobcom zostavená skupina typov motorov, ktoré na základe ich návrhu vykazujú podobné charakteristiky výfukových emisií a spĺňajú príslušné limitné hodnoty emisií.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1628 zo 14. septembra 2016 o požiadavkách na emisné limity plynných a pevných znečisťujúcich látok a typové schválenie spaľovacích motorov necestných pojazdných strojov, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 a (EÚ) č. 167/2013 a ktorým sa mení a zrušuje smernica 97/68/ES (Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 53 – 117)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1 – 11)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 1 – 51)

Pozri konsolidovanú verziu.

Posledná aktualizácia 25.01.2017