Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2011/65/EÚ – obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Posilňujú sa ňou existujúce pravidlá používania nebezpečných látok, ako je olovo, ortuť a kadmium, v elektrických a elektronických zariadeniach (EEZ) na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, najmä umožňovaním environmentálne šetrného zhodnocovania a spracovania odpadu z EEZ.

HLAVNÉ BODY

Týmto prepracovaným právnym predpisom sa aktualizuje smernica 2002/95/ES, ktorou sa okrem iného obmedzovalo používanie niektorých nebezpečných látok v EEZ, a to rozšírením obmedzení používania nebezpečných chemických látok na širší rozsah EEZ.

Rozsah pôsobnosti

Vylúčenia

Obmedzenia sa nevzťahujú na rôzne predmety, ako sú zbrane, vesmírne zariadenia, veľké stacionárne priemyselné náradia (napr. tlačiarenské stroje, frézovacie a vŕtacie stroje) a pevné inštalácie (napr. generátory elektriny). Výnimka sa takisto uplatňuje na fotovoltické panely.

Smernicou (EÚ) 2017/2102 sa mení smernica 2011/65/EÚ na účely riešenia viacerých otázok s cieľom vyhnúť sa neželaným dôsledkom právnych predpisov z dôvodu otvoreného rozsahu pôsobnosti zavedeného v roku 2011.

Z jej rozsahu pôsobnosti sa vylučujú píšťalové organy a niektoré necestné pojazdné stroje.

Usiluje sa aj o posilnenie obehového hospodárstva odstránením zákazu operácií na sekundárnych trhoch (ktoré zahŕňajú opravu, nahradenie náhradných dielov, modernizáciu, opätovné použitie a dodatočnú montáž) pre EEZ, ktoré nespadali do rozsahu pôsobnosti predchádzajúcej smernice 2002/95/ES, ktoré by však neboli v súlade so smernicou 2011/65/EÚ.

Opätovne použité náhradné diely získané z EEZ možno vyňať z rozsahu pôsobnosti, pokiaľ k opätovnému použitiu dôjde v rámci kontrolovateľných, uzavretých medzipodnikových návratných systémov a spotrebiteľ bude informovaný o tom, ktoré časti boli opätovne použité.

Výnimky

Povinnosti

Prispôsobenie a zrevidovanie

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 21. júla 2011. Smernica 2011/65/EÚ je prepracované znenie a nahrádza sa ňou smernica 2002/95/ES (a jej následné zmeny), ktorá mala byť transponovaná do právnych predpisov krajín EÚ do roku 2004. Nové pravidlá v smernici 2011/65/EÚ mali byť transponované do právnych predpisov krajín EÚ do roku 2013.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88 – 110)

Následné zmeny smernice 2011/65/EÚ boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 18.10.2018