Zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek v EÚ

Existujúce právne predpisy Európskej únie o odpadoch z obalov neobsahujú osobitné opatrenia pre ľahké plastové tašky. Tieto tašky môžu mať škodlivý vplyv na životné prostredie a ich spotrebu je nutné znížiť.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek

SÚHRN

Existujúce právne predpisy Európskej únie o odpadoch z obalov neobsahujú osobitné opatrenia pre ľahké plastové tašky. Tieto tašky môžu mať škodlivý vplyv na životné prostredie a ich spotrebu je nutné znížiť.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Mení sa ňou smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. Stanovujú sa v nej spôsoby a ciele na zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek vrátanie uloženia poplatkov alebo stanovenia vnútroštátnych cieľov maximálnej spotreby.

HLAVNÉ BODY

Krajiny EÚ musia prijať opatrenia na zníženie spotreby ľahkých* plastových tašiek. Ich súčasťou môžu byť vnútroštátne ciele zníženia, obmedzenia ich používania alebo finančné opatrenia, napr. zavedenie poplatku za tieto tašky.

Opatrenia musia zahŕňať jeden alebo obidva z týchto prvkov:

Veľmi ľahké* plastové tašky môžu byť vylúčené z obidvoch uvedených opatrení.

Od 27. mája 2018 musia krajiny EÚ podávať správu o ročnej spotrebe ľahkých plastových tašiek Európskej komisii.

Komisia do mája 2017 vypracuje podrobnosti týkajúce sa označení alebo identifikačných značiek pre biodegradovateľné a kompostovateľné plastové tašky. Tieto označenia by sa mali používať najneskôr do 18 mesiacov od ich prijatia.

Vlády EÚ a Komisia budú podporovať kampane na informovanie a zvyšovanie povedomia verejnosti, predovšetkým počas 12 mesiacov po 27. novembri 2016.

HLAVNÉ POJMY

*Ľahké plastové tašky - hrúbka steny menšia ako 50 mikrónov.

*Veľmi ľahké plastové tašky - hrúbka steny menšia ako 15 mikrónov, používajú sa na hygienické účely alebo ako primárny obal pre nebalené potraviny, ak ich použitie pomáha predchádzať plytvaniu potravinami.

KONTEXT

Ľahké plastové tašky sú hlavným zdrojom odpadu, poškodzujú životné prostredie a predstavujú neefektívne využívanie zdrojov. Niektorým krajinám EÚ sa podarilo výrazne znížiť ich spotrebu - v siedmich najvýkonnejších krajinách je úroveň spotreby jedna pätina z priemeru EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o obaloch a odpadoch z obalov na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica (EÚ) 2015/720

26. mája 2015

27. novembra 2016

Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015, s. 11 - 15

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. ES L 365, 31.12.1994, s. 10 - 23). Pozri konsolidovanú verziu.

Posledná aktualizácia 24.09.2015