Vytvorenie Európy, ktorá bude odolná voči zmene klímy, prostredníctvom adaptácie

V tomto oznámení sa vymedzuje stratégia EÚ pre zvýšenie odolnosti Európy voči zmene klímy pružným spôsobom a uprednostňovaním nízkonákladových riešení. Vymedzuje sa niekoľko opatrení adaptácie na zmenu klímy s cieľom zlepšiť reakciu EÚ na vplyvy zmeny klímy na všetkých úrovniach.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy - COM(2013) 2016 final zo 16. apríla 2013.

SÚHRN

Vplyv globálneho otepľovania sa už prejavuje na celom svete. Snahy o obmedzenie zvyšovania priemernej globálnej teploty musia pokračovať prostredníctvom opatrení na zmiernenie zmeny klímy. Pre EÚ to znamená znížiť emisie skleníkových plynov o 20 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 do roku 2020, čo predstavuje prvý krok k naplneniu cieľového zníženia o 80 - 95 % do roku 2050.

Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy dopĺňa znižovanie emisií skleníkových plynov. Navrhuje sa v nej niekoľko riešení vplyvov zmeny klímy.

V stratégii sa zdôrazňuje, že adaptácia má dnes množstvo prínosov. Napríklad sa odhaduje, že jedno euro vynaložené na ochranu pred záplavami v súčasnosti by nám mohlo ušetriť šesť eur z nákladov na likvidáciu škôd v budúcnosti.

Stratégiu tiež dopĺňa Európska platforma pre adaptáciu na zmenu klímy (Climate-ADAPT) vytvorená v marci 2012, ktorá zahŕňa najnovšie údaje o činnostiach zameraných na adaptáciu v EÚ spolu s niekoľkými užitočnými nástrojmi na podporu politiky.

Osem opatrení

V stratégii sa vymedzujú opatrenia na podporu adaptácie v EÚ prostredníctvom zlepšenia rozhodovacieho postupu a zamerania na hlavné zraniteľné sektory:

Riadenie a financovanie

V stratégii pre adaptáciu sa vyzýva na koordináciu politík a spoluprácu členských štátov EÚ prostredníctvom výboru EÚ pre zmenu klímy, v ktorom sú zoskupení zástupcovia všetkých členských štátov EÚ. Takisto sa odporúča väčšmi investovať do zvyšovania odolnosti Európy voči zmene klímy, a to aj pomocou fondov a programov EÚ.

SÚVISIACE AKTY

Biela kniha - Adaptácia na zmenu klímy: Európsky rámec opatrení (2009).

Posledná aktualizácia 08.06.2014