Rokovania OSN o zmene klímy: Kjótsky protokol – prvé záväzné obdobie

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie Rady 2002/358/ES o schválení Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v mene EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

EÚ ním udeľuje právne schválenie Kjótskeho protokolu, čo je dohoda vyplývajúca z Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách (UNFCCC). Zároveň sa ním potvrdzuje, že EÚ a 15 krajín, ktoré boli v čase prijatia tohto právneho predpisu jej členmi (tzv. EÚ-15), budú dodržiavať záväzky, ktoré prijali, a to znížiť emisie skleníkových plynov o 8 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 pre EÚ ako celok.

HLAVNÉ BODY

KONTEXT

Kjótsky protokol bol až do Parížskej konferencie o zmene klímy v decembri 2015 jedinou právne záväznou dohodou na svete, ktorej cieľom bolo znížiť emisie skleníkových plynov. Protokol bol prijatý v decembri 1997 a obsahuje záruky zo strany zúčastnených priemyselných krajín na zníženie celkových emisií šiestich skleníkových plynov (oxid uhličitý, metán, oxid dusný, fluórované uhľovodíky, perfluórované uhľovodíky a fluorid sírový) v priemere o 5 % v prvom záväznom období (2008 – 2012) v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Nadobudlo účinnosť 2. mája 2002.

KONTEXT

„Prvé záväzné obdobie Kjótskeho protokolu (2008 – 2012)“ na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Rozhodnutie Rady 2002/358/ES z 25. apríla 2002, ktoré sa týka schválenia Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o klimatických zmenách a spoločnom plnení záväzkov z neho vyplývajúcich v mene Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES L 130, 15.5.2002, s. 1 – 3)

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/1339 z 13. júla 2015 o uzavretí dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a spoločnom plnení z neho vyplývajúcich záväzkov v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 207, 4.8.2015, s. 1 – 5)

Posledná aktualizácia 08.02.2016