Podpora podnikania mládeže v záujme posilnenia sociálneho začlenenia mladých ľudí

Tieto závery Rady o podpore podnikania mládeže v Európskej únii (EÚ) sa venujú viacerým otázkam.

AKT

Závery Rady z 20. mája 2014 o podpore podnikania mládeže v záujme posilnenia sociálneho začlenenia mladých ľudí (2014/C 183/04) (Ú. v. EÚ C 183, 14.6.2014, s. 18 - 21).

SÚHRN

Tieto závery Rady o podpore podnikania mládeže v Európskej únii (EÚ) sa venujú viacerým otázkam.

HLAVNÉ POJMY

Sociálna inovácia - nové nápady (výrobky, služby a modely), ktoré napĺňajú sociálne potreby (lepšie ako alternatívne riešenia) a ich výsledkom sú nové sociálne vzťahy alebo spolupráca.

Sociálne podnikanie - inovačné riešenia, ktoré reagujú na sociálne otázky.

Mládežnícka práca - vzdelávacie, rekreačné alebo sociálne činnosti alebo projekty, do ktorých sa zapájajú mladí ľudia.

Posledná aktualizácia 24.02.2015