Jadrové reaktory v Bulharsku a na Slovensku - pomoc EÚ na vyraďovanie z prevádzky

Počas rokovaní o pristúpení k EÚ sa Bulharsko a Slovensko zaviazali, že do stanoveného dátumu zatvoria jadrové elektrárne podobné Černobyľu. EÚ súhlasila, že pomôže týmto krajinám pokryť vysoké náklady na postup vyraďovania z prevádzky (*).

AKT

Nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Únie pre programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku a na Slovensku a o zrušení nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010.

SÚHRN

Počas rokovaní o pristúpení k EÚ sa Bulharsko a Slovensko zaviazali, že do stanoveného dátumu zatvoria jadrové elektrárne podobné Černobyľu. EÚ súhlasila, že pomôže týmto krajinám pokryť vysoké náklady na postup vyraďovania z prevádzky (*).

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Opisuje sa v ňom program finančnej podpory EÚ na postup vyraďovania z prevádzky blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku a blokov 1 a 2 jadrovej elektrárne Bohunice V1 na Slovensku.

HLAVNÉ BODY

Osobitné ciele programov:

Kozloduj:

Bohunice:

Súčasťou obidvoch programov sú aj opatrenia na zachovanie vysokej úrovne bezpečnosti v blokoch, ktoré sa vyraďujú z prevádzky, vrátane príslušného personálu.

Spoločné ročné pracovné programy

Každý rok v období rokov 2014 až 2020 Európska komisia prijme spoločný ročný pracovný program pre Kozloduj a Bohunice, pričom v každom prípade vymedzí ciele, očakávané výsledky, ukazovatele výkonnosti a lehoty na použitie finančných prostriedkov.

V záujme dosiahnutia cieľov sa pre obidva programy vymedzili presné ukazovatele, ktoré sa musia uplatňovať a overovať.

Rozpočet

EÚ do tohto programu poskytla tieto príspevky:

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 1. januára 2014. K uvedenému dátumu sa ním rušia nariadenia Rady (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010.

HLAVNÝ POJEM

Vyraďovanie z prevádzky - ide o konečnú fázu životného cyklu jadrového zariadenia, ako je elektráreň alebo výskumný reaktor. Zahŕňa všetko od zatvorenia prevádzky a odstránenia jadrového materiálu až po obnovu životného prostredia v lokalite a jej okolí. Postup môže trvať až 30 rokov.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie o vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013

21. decembra 2013

-

Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 1 - 6

Korigendum

-

-

Ú. v. EÚ L 8, 11.1.2014, s. 31 - 31

Posledná aktualizácia 17.03.2015