Zavedenie základných bezpečnostných noriem v súvislosti s ionizujúcim žiarením (od roku 2018)

V tomto právnom predpise sa stanovujú základné bezpečnostné normy na ochranu zdravia zamestnancov, širokej verejnosti, pacientov a ďalších osôb pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia.

AKT

Smernica Rady 2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom.

SÚHRN

V bežných situáciách sú množstvá ionizujúceho žiarenia veľmi malé a nespôsobujú žiadne klinicky pozorovateľné škodlivé účinky. Z dlhodobého hľadiska však môžu viesť k vzniku zdravotných problémov, najmä rakoviny. Preto je nutná jednotná hraničná úroveň ochrany v celej EÚ. Vlády sa zároveň môžu rozhodnúť stanoviť vyššie základné bezpečnostné normy, ak si to želajú.

Smernicou sa nahrádza päť starších právnych predpisov, ktoré obsahovali nezrovnalosti, neodrážali úplne vedecký pokrok a nepokrývali všetky prírodné zdroje žiarenia či ochranu životného prostredia. V smernici sa ustanovujú spôsoby zaistenia bezpečnosti a ochrany rádioaktívnych materiálov a povinné informácie, ktoré sa musia poskytovať v núdzovej situácii ožiarenia.

Normy, ktoré zahŕňa, vychádzajú z odporúčaní Medzinárodnej komisie pre rádiologickú ochranu (ICRP).

Smernica sa vzťahuje na všetky plánované, existujúce alebo núdzové situácie ožiarenia, ktoré sa spájajú s rizikom ionizujúceho žiarenia. Vzťahuje sa predovšetkým na:

V právnom predpise sa stanovujú všeobecné zásady ochrany pred žiarením a do popredia sa posúvajú medzné dávky pre pracovné, verejné a lekárske ožiarenie. Príloha obsahuje zoznam referenčných úrovní navrhovaných ICRP pre existujúce a núdzové situácie ožiarenia. Predpis zahŕňa osobitné ustanovenia na ochranu tehotných a dojčiacich pracovníčok, ako aj učňov a študentov.

Osobitné požiadavky sa uplatňujú na ožiarenie žiarením na lekárske účely. Ožiarenie musí mať v tomto prípade dostatočný čistý prínos pre zdravie jednotlivca a širokej spoločnosti v porovnaní s individuálnou ujmou, ktorú môže ožiarenie spôsobiť. Pacienti musia byť informovaní o zdravotných rizikách a prínosoch a akékoľvek lekárske ožiarenie sa musí vykonávať v klinickej zodpovednosti kvalifikovaného praktika.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica Rady 2013/59/Euratom

-

-

Ú. v. EÚ L 13, 17.1.2014

Posledná aktualizácia: 07.04.2014