Energetická efektívnosť: pomoc pri znižovaní emisií skleníkových plynov a zlepšovaní energetickej bezpečnosti

Európska komisia navrhuje cieľ úspory energie pre Európsku úniu vo výške 30 % do roku 2030. Energetická efektívnosť zohráva dôležitú úlohu pri prechode ku konkurencieschopnejšiemu, bezpečnejšiemu a udržateľnejšiemu energetickému systému, ktorého základným kameňom je vnútorný trh EÚ s energiou.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Energetická efektívnosť a jej prínos k energetickej bezpečnosti v rámci politík v oblasti klímy a energie do roku 2030 [COM(2014) 520 final z 23. júla 2014].

SÚHRN

Európska komisia navrhuje cieľ úspory energie pre Európsku úniu vo výške 30 % do roku 2030. Energetická efektívnosť zohráva dôležitú úlohu pri prechode ku konkurencieschopnejšiemu, bezpečnejšiemu a udržateľnejšiemu energetickému systému, ktorého základným kameňom je vnútorný trh EÚ s energiou.

AKÝ JE ÚČEL TOHTO OZNÁMENIA?

V tomto oznámení sa posudzuje pokrok pri dosahovaní cieľa EÚ v oblasti energetickej efektívnosti do roku 2020 a navrhuje sa nový cieľ vo výške 30 % do roku 2030. Podľa Komisie je dohodnutý cieľ vo výške 20 % úspor energie do roku 2020 stále uskutočniteľný pod podmienkou, že všetky krajiny EÚ budú uplatňovať už prijaté právne predpisy.

KĽÚČOVÉ BODY

Výhody existujúcich politík: politiky v oblasti energetickej efektívnosti dosiahli dokázateľné výsledky pre podniky a spotrebiteľov. Patria k nim tieto:

Dlhodobé výhody: očakávajú sa tieto pozitívne vplyvy v priebehu nasledujúcich 16 rokov:

Značné finančné prostriedky na opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti na obdobie rokov 2014 - 2020 sú k dispozícii zo strany EÚ prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov, Horizontu 2020, Európskeho nástroja miestnej pomoci v oblasti energie (ELENA) a Európskeho fondu energetickej efektívnosti (EEEF).

KONTEXT

Smernicou o energetickej efektívnosti EÚ sa zavádzajú záväzné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bolo možné zvýšiť energetickú efektívnosť do roku 2020 o 20 %. Tento zámer je súčasťou širších cieľov EÚ v oblasti energie a klímy, medzi ktoré patrí aj zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % a dosiahnutie 20 % podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe EÚ.

Dňa 22. januára 2014 vo svojom oznámení s názvom Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030 Komisia navrhla na rok 2030 nový cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 40 % a cieľ zvýšiť obnoviteľné zdroje energie aspoň o 27 %.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na lokalite Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre oblasť klímy a konkrétnejšie v smernici o energetickej efektívnosti.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚenergetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1).

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Rámec politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie rokov 2020 až 2030 [COM(2014) 15 final z 22. januára 2014).

Posledná aktualizácia 27.12.2014