Verejné zákazky – stanovenie jasných základných pravidiel

Touto smernicou sa stanovujú pravidlá využívania verejných zákaziek na obstarávanie prác, tovaru alebo služieb podnikmi alebo jednotlivcami a výnimky, ktoré sa v týchto prípadoch môžu uplatňovať.

SÚHRN

V tomto právnom predpise sa ustanovuje, že v prípade, ak vnútroštátne orgány využijú verejné obstarávanie a vyzvú uchádzačov s cieľom poskytovať práce, tovary alebo služby, musia so všetkými uchádzačmi zaobchádzať rovnako a predchádzať akejkoľvek diskriminácii medzi nimi. Takisto musia byť pri týchto záležitostiach transparentné.

Finančné limity

Pravidlá vzťahujúce sa na verejné zákazky sa musia dodržiavať, ak príslušné sumy prekračujú tieto maximálne hodnoty:

Európska komisia každé dva roky overí tieto finančné limity, aby zistila, či by sa nemali zmeniť v súlade s medzinárodnými záväzkami Európskej únie (EÚ).

Kritériá

Zákazka sa udeľuje ekonomicky najvýhodnejšej ponuke, ktorá sa posudzuje na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality. Týmto kritériom sa zohľadňujú také faktory, ako je celková nákladová efektívnosť, kvalita, environmentálne a sociálne aspekty, obchodovanie a dodacie podmienky.

Inovácie a malé podniky

Týmto právnym predpisom sa zavádza nový postup na podporu rozvoja inovatívnych produktov, služieb či prác. S cieľom uľahčiť účasť malých podnikov sa novými pravidlami podnecujú verejné orgány k tomu, aby veľké zákazky rozdelili na viacero jednotlivých častí.

Zabezpečenie

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby hospodárske subjekty a ich subdodávatelia dodržiavali všetky platné európske a vnútroštátne environmentálne, sociálne a pracovné požiadavky, kolektívne dohody a všetky príslušné medzinárodné záväzky.

Týmto právnym predpisom sa sprísňujú ustanovenia pri neobvykle nízkych ponukách, najmä s cieľom zabrániť zneužívaniu práv pracovníkov.

Výnimky

V právnom predpise sa ničím od vlád EÚ nevyžaduje, aby zadali obstarať služby, ktoré si želajú poskytovať sami. Nemá ani vplyv na vnútroštátne právne predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Zo smernice sa vylučujú odvetvia vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb. Tieto odvetvia sú regulované v smernici 2014/25/EÚ.

Okrem toho je za určitých podmienok možné vylúčiť aj iné odvetvia, ako je odvetvie elektronických komunikácií, výskumu a vývoja, ako aj obrany a bezpečnosti.

KONTEXT

Oznámenie Komisie Usmernenie Európskej komisie k využívaniu rámca pre verejné obstarávanie počas núdzovej situácie súvisiacej s krízou spôsobenou ochorením COVID-19

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65 – 242)

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243 – 374)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1 – 64)

Posledná aktualizácia 04.05.2020