Usmernenia pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

V tomto nariadení EÚ sa ustanovujú usmernenia na včasný rozvoj prioritných koridorov a oblastí transeurópskej energetickej infraštruktúry.

SÚHRN

V apríli 2013 boli schválené usmernenia EÚ o rozvoji európskej energetickej infraštruktúry.

Jednou z priorít stratégie Európa 2020 je udržateľný rast, ktorý sa má dosiahnuť presadzovaním hospodárstva, ktoré účinnejšie využíva zdroje, je udržateľnejšie a konkurencieschopnejšie. Táto stratégia postavila energetickú infraštruktúrudo popredia tohto úsilia , keďže zdôraznila potrebu rýchlej modernizácie európskych sietí, ich prepojenia na kontinentálnej úrovni, a to najmä s cieľom integrovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Dôležitou súvislosťou v tejto otázke je, že členské štáty EÚ sa v roku 2011 dohodli na týchto bodoch:

V usmerneniach sa vytvorilo 12 regionálnych skupín v rámci transeurópskej energetickej infraštruktúry (TEN-E), ktoré vybrali projekty.

V októbri 2013 Komisia prijala zoznam 248 kľúčových projektov energetickej infraštruktúry (projekty spoločného záujmu), ktoré môžu využívať rýchlejšie a účinnejšie postupy vydávania povolení a lepšie regulačné zaobchádzanie.

Projekty tiež majú prístup k finančnej podpore z Nástroja na prepájanie Európy (NPE), v rámci ktorého sa vyčlenilo takmer 6 miliárd EUR na transeurópsku energetickú infraštruktúru do roku 2020.

Projekt sa môže dostať na zoznam, ak spĺňa tieto podmienky:

Nový zoznam EÚ sa zostavuje každé dva roky.

Podľa usmernení by sa projekty spoločného záujmu mali vykonávať čo najrýchlejšie a mali by sa podrobne monitorovať, pričom administratívna záťaž pre realizátorov projektu by sa mala znížiť na minimum.

Ďalej sa uvádza, že Komisia by mala vymenovať európskych koordinátorov pre projekty, ktoré čelia mimoriadnym ťažkostiam.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EÚ) č. 347/2013

-

-

Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013

Posledná aktualizácia 04.04.2014