Veľkoobchodné trhy s energiou a plynom – pravidlá EÚ týkajúce sa dohľadu

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1227/2011 – integrita a transparentnosť veľkoobchodného trhu s energiou

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovuje rámec monitorovania veľkoobchodných trhov s energiou*. Jeho cieľom je zakázať zneužívania trhu, ako sú zneužívanie dôverných informácií v obchodnom styku* a manipulácia s trhom*.

HLAVNÉ BODY

Nariadením sa posilňuje úloha Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER). Úlohy agentúry ACER zahŕňajú:

monitorovanie obchodných činností na veľkoobchodnom trhu s energiou. Táto úloha sa vykonáva zriadením európskeho registra účastníkov trhu na základe informácií poskytnutých vnútroštátnymi orgánmi;

zasielanie výročnej správy o činnosti Európskej komisii. Správa môže obsahovať:

odporúčania o spôsoboch lepšieho uplatňovania pravidiel trhu s cieľom zlepšiť transparentnosť a integritu;

hodnotenie týkajúce sa toho, či by sa minimálnymi požiadavkami na organizované trhy mohla zvýšiť transparentnosť.

Manipulácia s trhom

Cieľom nariadenia je prostredníctvom zriadenia agentúry ACER predchádzať prípadom manipulácie s trhom, ako napríklad:

zadávanie falošných objednávok;

šírenie falošných informácií;

poskytovanie nepravdivých informácií subjektom, ktoré poskytujú hodnotenia cien alebo správy o trhu, čím sa zavádzajú účastníci trhu, ktorí konajú na základe týchto informácií;

tvrdenie o inom dostupnom objeme kapacity výroby elektriny*, prenosovej kapacity* a zemného plynu v porovnaní s objemom, ktorý skutočne existuje. Môže to ovplyvniť cenové hladiny elektriny a plynu.

Účastníci

Účastníci trhu majú povinnosť:

zaregistrovať sa na národnom regulačnom orgáne (NRA);

predložiť agentúre ACER a národnému regulačnému orgánu informácie s cieľom umožniť obom orgánom monitorovať obchodné činnosti;

verejne a včas zverejniť dôverné informácie* vrátane informácií týkajúcich sa kapacity a využívania zariadení, výroby, skladovania, spotreby a prenosu elektriny, zemného plynu alebo skvapalneného zemného plynu (LNG).

Sankcie

V prípade nedodržania súladu s týmto nariadením musia krajiny EÚ uplatňovať sankcie. Sankcie musia byť primerané a zohľadňovať:

závažnosť porušenia;

škodu, ktorá vznikla spotrebiteľom;

potenciálne zisky z obchodovania na základe dôverných informácií a manipulácie s trhom.

HLAVNÉ POJMY

*Veľkoobchodné trhy s energiou: ide o trhy, na ktorých s energiou medzi sebou obchodujú maloobchodní predajcovia energie (napríklad elektrárenské spoločnosti), investičné banky a významní užívatelia energie (napríklad oceliarne)

*Zneužívanie dôverných informácií v obchodnom styku: ak sa osoba pokúsi profitovať z obchodovania s určitým výrobkom vychádzajúc z informácií, ktoré ešte nie sú zverejnené (dôverné informácie).Ostatní obchodníci, ktorí nemajú tieto informácie, sú v nevýhode.

*Manipulácia s trhom: zámerné zasahovanie do spravodlivého fungovania trhu. Môže zahŕňať vytvorenie falošných alebo zavádzajúcich signálov súvisiacich s ponukou alebo dopytom po určitom výrobku, v dôsledku čoho sa ovplyvní jeho cena.

*Kapacita výroby elektriny: kapacita na výrobu elektrickej energie.

*Prenosová kapacita: kapacita pevnej infraštruktúry, napríklad elektrického vedenia, na prenášanie elektriny.

*Dôverné informácie: informácie týkajúce sa výrobku, ktorý nebol zverejnený. V prípade jeho zverejnenia by mohlo dôjsť k ovplyvneniu ceny predmetného výrobku.

KONTEXT

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 28. decembra 2011.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011/EÚ z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011, s. 1 – 16)

Posledná aktualizácia 26.10.2015