Prechod ku konkurencieschopnej, udržateľnej a bezpečnej energetike pre Európu

Európska únia (EÚ) sa zaviazala, že do roku 2050 zníži emisie skleníkových plynov o 80 - 95 % z hľadiska úrovní z roku 1990. Do roku 2020 má stanovený jednoznačný program. V súčasnosti sa stanovujú nové usmernenia súvisiace s cieľom eliminácie emisií uhlíka na nasledujúce tri desaťročia, ktoré majú poskytnúť istotu investorom, vládam aj občanom.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Plán postupu v energetike do roku 2050 [KOM(2011) 885 v konečnom znení z 15. decembra 2011].

SÚHRN

Európska únia (EÚ) sa zaviazala, že do roku 2050 zníži emisie skleníkových plynov o 80 - 95 % z hľadiska úrovní z roku 1990. Do roku 2020 má stanovený jednoznačný program. V súčasnosti sa stanovujú nové usmernenia súvisiace s cieľom eliminácie emisií uhlíka na nasledujúce tri desaťročia, ktoré majú poskytnúť istotu investorom, vládam aj občanom.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

V pláne postupu v energetike sa skúmajú rôzne scenáre dosiahnutia nízkouhlíkového hospodárstva do roku 2050 so zachovaním bezpečnosti dodávok energií. Vyplýva z neho, že ciele týkajúce sa eliminácie emisií uhlíka sú realizovateľné v každom zvolenom scenári.

HLAVNÉ BODY

V záujme dosiahnutia nového energetického systému sa v pláne postupu určili nasledujúce faktory:

KONTEXT

Európsky energetický systém sa musí zmeniť z dôvodov klímy a bezpečnosti, ako aj z ekonomických dôvodov. Výsledky investícií do energetiky sa prejavia až po dlhom čase. Rozhodnutia, ktoré prijmeme dnes, už vytvárajú energetický systém roku 2050, keďže sa začína nahrádzať starnúca infraštruktúra a vyvíjajú sa nové formy energie. Verejní aj súkromní investori potrebujú v tejto transformácii jednoznačnú predstavu o smerovaní EÚ.

Pozrite si aj webové stránky Európskej komisie venované energetickej stratégii a plánu postupu do roku 2050.

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Energia 2020 - Stratégia pre konkurencieschopnú, udržateľnú a bezpečnú energetiku [COM(2010) 639 final z 10. novembra 2010].

Posledná aktualizácia 30.07.2015