Hlavné smery hospodárskych politík krajín EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 – hlavné smery hospodárskych politík krajín EÚ a EÚ ako celku

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ HLAVNÝCH SMEROV HOSPODÁRSKYCH POLITÍK?

V súlade s článkom 121 Zmluvy o fungovaní Európskej únie Rada vydáva hlavné smery hospodárskych politík (BEPG) pre hospodárstvo EÚ. Ide o usmernenia k makroekonomickým a štrukturálnym politikám, ktorých cieľom je koordinovať hospodárske politiky krajín EÚ tak, aby sa dosiahli spoločné ciele.

Spolu s usmerneniami k politikám zamestnanosti pre krajiny EÚ, ktoré sa každoročne uverejňujú podľa samostatného článku (článok 148 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ), predstavujú integrované hlavné smery vykonávania stratégie Európa 2020.

HLAVNÉ BODY

Finančná a hospodárska kríza z roku 2008 odhalila a zhoršila významné slabé stránky EÚ a zvýraznila vzájomnú previazanosť hospodárstiev krajín EÚ. Najnovšie hlavné smery z roku 2015 sa zameriavajú na tieto aspekty:

Rada odporúča, aby krajiny EÚ, a ak je to vhodné, aj EÚ ako celok, zohľadnili vo svojich hospodárskych politikách tieto hlavné smery.

AKT

Odporúčanie Rady (EÚ) 2015/1184 zo 14. júla 2015 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Európskej únie (Ú. v. EÚ L 192, 18.7.2015, s. 27 – 31)

Posledná aktualizácia 25.02.2016