Colný kódex Únie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „kódex“), ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá a postupy uplatniteľné na tovar, ktorý vstupuje na colné územie Európskej únie alebo je z neho prepravený, prispôsobené modelom moderného obchodu a komunikačných nástrojov.

HLAVNÉ BODY

Cieľom Colného kódexu Únie a delegovanýchvykonávacích akt aktov (prijatých Európskou komisiou v súlade s týmto nariadením) je:

Zmeny

Nariadenie bolo viackrát zmenené. Medzi tieto zmeny patrí:

Viackrát boli zmenené aj delegované a vykonávacie akty (pozri konsolidované znenia ďalej v časti „Súvisiace dokumenty“).

Výmena a uchovávanie informácií

Vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2019/1026 sa stanovujú technické pravidlá pre päť zo 17 elektronických systémov CKÚ pracovného programu CKÚ:

Oznámenie z roku 2016

S cieľom zabezpečiť rovnaké uplatňovanie colných predpisov EÚ v celej Únii Komisia vydala oznámenie, v ktorom vyzvala vnútroštátne colné orgány, aby sa usilovali o to, aby vystupovali ako jeden subjekt. V oznámení sa stanovuje niekoľko priorít vrátane:

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa v celom rozsahu od 1. mája 2016. Nariadením (EÚ) 952/2013 sa revidovalo a nahradilo nariadenie (ES) č. 450/2008 a jeho následné zmeny.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1 – 101)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 952/2013 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1026 z 21. júna 2019 o technických opatreniach na vývoj, údržbu a používanie elektronických systémov na výmenu informácií a na uchovávanie takýchto informácií v súlade s Colným kódexom Únie (Ú. v. EÚ L 167, 24.6.2019, s. 3 – 17)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní Colného kódexu Únie a vykonávaní právomoci prijímať delegované akty na základe jeho článku 284 (COM(2018) 39 final, 22.1.2018)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Rozvíjanie colnej únie EÚ a jej riadenia (COM(2016) 813 final, 21.12.2016)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558 – 893)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1 – 557)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2151 z 13. decembra 2019, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (Ú. v. EÚ L 325, 16.12.2019, s. 168 – 182

Posledná aktualizácia 23.01.2020