Posilnenie systémov kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

Nariadenie EÚ 1151/2012systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny podporuje poľnohospodárov a spotrebiteľov tak, že posilňuje, upravuje a rozvíja systémy slúžiace na identifikáciu kvalitných výrobkov a potravín v Európe.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny.

SÚHRN

Cieľom nariadenia EÚ 1151/2012 je posilniť politiku kvality EÚ v oblasti poľnohospodárskych výrobkov prostredníctvom zvyšovania súdržnosti rôznych systémov kvality. Obsahuje opatrenia na podporu poľnohospodárskych a spracovateľských činností, ako aj poľnohospodárskych systémov spojených s výrobkami vysokej kvality v súlade s cieľmi politiky rozvoja vidieka. Nariadenie sa však neuplatňuje na liehoviny, aromatizované vína ani na vinárske výrobky.

Hlavné prvky nariadenia:

REFERENCIE

Akt

Dátum nadobudnutia platnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (EÚ) č. 1151/2012

4. januára 2013Niektoré ustanovenia sa uplatňujú od 4. januára 2016.

-

Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2013

SÚVISIACE AKTY

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a rastlinný rozmnožovací materiál a pre prípravky na ochranu rastlín a o zmene nariadení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nariadení (EÚ) č. 1151/2012 a [...]/2013 a smerníc 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES, 2008/120/ES a 2009/128/ES(nariadenie o úradných kontrolách) . [COM(2013) 265 final zo 6. mája 2013 - neuverejnené v úradnom vestníku].

Posledná aktualizácia: 05.02.2014