Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2013/11/EÚ o alternatívnych riešeniach sporov medzi obchodníkmi a spotrebiteľmi

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 8. júla 2013. Krajiny EÚ ju mali začleniť do vnútroštátneho práva do 9. júla 2015.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Obchodník: Osoba alebo spoločnosť, ktorá predáva výrobok alebo službu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63 – 79)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa) (Ú. v. EÚ L 364, 9.12.2004, s. 1 – 11)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 2006/2004 boli zapracované do pôvodného znenia. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov (Ú. v. EÚ L 110, 1.5.2009, s. 30 – 36)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2008, s. 3 – 8)

Posledná aktualizácia 17.10.2016