Riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi, ktoré vznikajú pri obchodovaní online

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Do postupu riešenia sťažnosti sa zapájajú obidvaja účastníci a mediačný orgán (orgán alternatívneho riešenia sporov – ARS), na ktorého využití sa dohodnú. Tieto orgány (pričom niektoré pôsobia online) zabezpečujú neutrálneho účastníka, ako je ombudsman alebo mediátor. Ich úlohou je navrhovať alebo ukladať riešenie alebo spojiť účastníkov s cieľom nájsť riešenie.

Celý postup je možné rýchlo vybaviť online, takže väčšina sporov sa urovná do 90 dní.

Platforma RSO

Európska komisia vytvorí platformu RSO, zabezpečí jej prevádzku a údržbu. Do činnosti bude uvedená v januári 2016 a bude:

Platforma má viacero funkcií. Okrem iného poskytuje elektronický formulár sťažnosti, informuje respondenta o sťažnosti, určuje vnútroštátne mediačné orgány a zabezpečuje elektronický nástroj správy prípadov.

Každý členský štát EÚ musí určiť jedno kontaktné miesto RSO, v ktorom budú pôsobiť najmenej dvaja poradcovia pre RSO. Komisia zároveň zriadi sieť kontaktných miest na RSO.

Po odoslaní elektronického formulára sťažnosti platforme RSO sa platforma urýchlene spojí s respondentom a vyžiada si od neho odpoveď. Sťažnosť súčasne odošle mediačnému orgánu, na ktorého využití sa účastníci dohodnú. Ak mediačný orgán súhlasí s riešením sporu, bude sa usilovať o jeho rýchle vyriešenie a informuje platformu RSO o výsledkoch postupu.

Alternatívne riešenie sporov

Platforma RSO je prístupná prostredníctvom portálu Vaša Európa. Takisto bude prepojená so všetkými vnútroštátnymi mediačnými orgánmi, ktoré boli zriadené a oznámené Európskej komisii v súlade so smernicou EÚ o alternatívnom riešení sporov (ARS).

Nariadenie o riešení sporov online a smernica o alternatívnom riešení sporov boli prijaté v máji 2013.

Platforma RSO je spotrebiteľom a obchodníkom k dispozícii od 15. februára 2016.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 9. januára 2016.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 1 – 12)

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (smernica o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) (Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63 – 79)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1051 z 1. júla 2015 o spôsoboch vykonávania funkcií platformy na riešenie sporov online, spôsoboch elektronického formulára sťažnosti a spôsoboch spolupráce medzi kontaktnými miestami, ktoré sú stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online (Ú. v. EÚ L 171, 2.7.2015, s. 1 – 4)

Posledná aktualizácia 30.08.2016