Balík cestovných služieb – práva spotrebiteľov (z roku 2018)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica (EÚ) 2015/2302 – balíky cestovných služieb a spojené cestovné služby

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom tejto smernice je zaviesť vysokú a jednotnú úroveň ochrany spotrebiteľa v súvislosti so zmluvami týkajúcimi sa balíkov cestovných služieb* a spojených cestovných služieb*, zohľadňujúc pritom čoraz väčšie využívanie rezervácií cez internet.

HLAVNÉ BODY

Informácie

Tieto informácie by mal organizátor alebo predajca poskytnúť pred podpísaním zmluvy:

Potvrdenie o zmluve obsahuje tieto informácie:

Organizátor v dostatočnom predstihu pred začiatkom poskytovania balíka služieb poskytne cestujúcemu potrebné potvrdenia, poukážky a lístky, ako aj cestovné informácie.

Zvýšenie ceny

Zvýšenie ceny (vo väčšine prípadov obmedzené na 8 %) je možné, len ak to zmluva vyslovene umožňuje (v tomto prípade je možné požadovať aj zníženie ceny) a ak takéto zvýšenie priamo vyplýva z/zo:

Akékoľvek zvýšenie ceny je potrebné oznámiť aspoň 20 dní pred začiatkom poskytovania balíka služieb.

Ukončenie zmluvy

Ak organizátor zmluvu výrazne zmení alebo zvýši cenu o viac ako 8 %, cestujúci má možnosť pred začiatkom poskytovania balíka služieb prijať zmenu alebo náhradný balík (rovnakej alebo vyššej hodnoty) alebo má právo ukončiť zmluvu, pričom akékoľvek platby budú do 14 dní refundované.

Cestujúci môže zmluvu ukončiť kedykoľvek pred začiatkom poskytovania balíka služieb (po zaplatení primeraného stornovacieho poplatku).

Cestujúci môže zároveň zmluvu ukončiť (bez zaplatenia stornovacieho poplatku) v prípade, keď v mieste destinácie alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie balíka služieb alebo ktoré významne ovplyvnia prepravu cestujúcich do destinácie. V takom prípade má cestujúci nárok na úplnú refundáciu, ale nemá nárok na žiadnu dodatočnú náhradu.

Poskytovanie služieb

Organizátor balíka je zodpovedný za plnenie cestovných služieb zahrnutých v zmluve, aj v prípade, že ich poskytujú iní poskytovatelia. Existujú pravidlá týkajúce sa nesúladu so zmluvou, ukončenia a náhrady:

Krajiny EÚ by mali zabezpečiť, aby sa mohli správy, žiadosti alebo sťažnosti priamo adresovať predajcovi, a aby ich predajca postúpil organizátorovi, ktorý je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť pomoc.

Poskytuje sa zvýšená ochrana pre cestujúcich v prípade platobnej neschopnosti organizátora. Zriadi sa sieť centrálnych kontaktných miest v krajinách EÚ s cieľom zlepšiť medzinárodnú spoluprácu.

Táto smernica sa nevzťahuje na služby:

Krajiny EÚ vo všeobecnosti nemôžu zaviesť právne predpisy poskytujúce úroveň ochrany cestujúceho, ktorá sa odchyľuje od tejto smernice. Nové opatrenia by sa mali uplatňovať od 1. júla 2018.

Touto smernicou sa ruší smernica 90/314/EHS s účinnosťou od 1. júla 2018.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Krajiny EÚ ju majú transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 2018. Účinnosť nadobúda od 1. júla 2018.

Smernica bola začlenená do Dohody o Európskom hospodárskom priestore 22. septembra 2017.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na

HLAVNÉ POJMY

Balík služieb: vo väčšine prípadov ide o kombináciu aspoň dvoch rôznych druhov cestovných služieb (napr. let, cesta vlakom a/alebo ubytovanie) v rámci tej istej cesty, ktoré sa vo všeobecnosti kúpia v jednom predajnom mieste. Služby sa vyberú skôr, než cestujúci vyjadrí súhlas so zaplatením a predávajú sa za súhrnnú cenu alebo propagujú sa v rámci balíka.
Spojená cestovná služba: predstavuje aspoň dva rôzne druhy cestovných služieb zakúpené na účely tej istej cesty, pričom sa uzatvoria samostatné zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi cestovných služieb. Uplatňuje sa v prípade:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (Ú. v. EÚ L 326, 11.12.2015, s. 1 – 33)

Posledná aktualizácia 06.06.2016