Zaistenie bezpečných výbušnín na nevojenské použitie

Politika Európskej únie (EÚ) o výbušninách na civilné použitie má tri hlavné ciele. Konkrétne: i) vytvoriť jednotný trh EÚ na obchodovanie s výbušninami na civilné použitie; ii) harmonizovať ich bezpečnostné požiadavky na vysokej úrovni ochrany; iii) zriadiť administratívny systém, ktorý bude dohliadať na prevoz výbušnín a munície.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/28/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (prepracované znenie).

SÚHRN

Politika Európskej únie (EÚ) o výbušninách na civilné použitie má tri hlavné ciele. Konkrétne: i) vytvoriť jednotný trh EÚ na obchodovanie s výbušninami na civilné použitie; ii) harmonizovať ich bezpečnostné požiadavky na vysokej úrovni ochrany; iii) zriadiť administratívny systém, ktorý bude dohliadať na prevoz výbušnín a munície.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Vymedzujú sa v nej pravidlá o umiestňovaní výbušnín na civilné použitie na trh v EÚ a o dohľade nad nimi. Neuplatňuje sa na:

HLAVNÉ BODY

V smernici sa stanovujú povinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov v súvislosti s obchodovaním s komerčnými výbušninami:

V smernici sa ďalej:

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 20. apríla 2016. Nahradzuje sa ňou smernica 93/15/EHS s účinnosťou od 20. apríla 2016.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2014/28/EÚ

18. apríla 2014

19. apríla 2016

Ú. v. EÚ L 96, 29.3.2014, s. 1 - 44

Posledná aktualizácia 12.02.2015