Pravidlo de minimis – nízke sumy pomoci oslobodené od notifikačnej povinnosti

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1407/2013 o pomoci de minimis v prípade štátnej pomoci

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa upravujú nízke sumy štátnej pomoci (takzvaná pomoc de minimis), ktoré sú oslobodené od kontroly štátnej pomoci, keďže sa považuje za pomoc, ktorá nemá vplyv na hospodársku súťažobchod na vnútornom trhu EÚ.

Pomoc de minimis sa v podstate vzťahuje na nízke sumy štátnej pomoci určenej podnikom (v zásade spoločnostiam), o ktorých krajiny EÚ nemusia Európsku komisiu notifikovať. Maximálna výška pomoci je 200 000 EUR pre každý podnik v období troch rokov.

HLAVNÉ BODY

Štátne financovanie, ktoré spĺňa kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), predstavuje štátnu pomoc a podľa článku 108 ods. 3 ZFEÚ sa musí Komisii notifikovať. Rada však môže určiť kategórie pomoci, ktoré sú od tejto notifikačnej povinnosti oslobodené a Komisia môže prijať nariadenia týkajúce sa týchto kategórií štátnej pomoci. Pomoc de minimis by mohla predstavovať jednu z týchto kategórií, a preto sa na ňu nevzťahuje notifikačný postup.

Komisia v roku 2006 prijala nariadenie o pomoci de minimis [nariadenie (ES) č. 1998/2006], ktoré bolo v platnosti v období od roku 2007 do roku 2013. Týmto nariadením sa zdvojnásobil strop pomoci oslobodenej od notifikačnej povinnosti zo 100 000 EUR na každú spoločnosť v období troch rokov na 200 000 EUR. V tomto navýšení sa zohľadnila nielen inflácia a hrubý domáci produkt v EÚ do roku 2006, ale aj pravdepodobný vývoj týchto faktorov od roku 2007 do roku 2013. Z dôvodu finančnej krízy bola skutočná inflácia podstatne nižšia, ako sa v roku 2006 predpokladalo. Z týchto dôvodov teda ďalšie zvýšenie stropu nebolo opodstatnené.

V aktuálnom nariadení (EÚ) č. 1407/2013, ktorým sa upravuje a nahrádza nariadenie (ES) č. 1998/2006, sa ešte viac zjednodušuje zaobchádzanie s nízkymi sumami opatrení pomoci. Konkrétne z rozsahu pôsobnosti nariadenia už nie sú vyňaté spoločnosti, ktoré majú finančné ťažkosti, a tak môžu prijať pomoc de minimis.

Okrem toho sa zjednodušilo a objasnilo vymedzenie pojmu „podnik“. Ďalšie podrobnosti sa uvádzajú v článku 2 ods. 2 nariadenia.

Navyše aj zvýhodnené úvery do výšky 1 milióna EUR môžu v prípade splnenia určitých podmienok využívať výhody plynúce z nariadenia o pomoci de minimis. Viac podrobností sa uvádza v článku 4 nariadenia.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2014. Uplatňuje sa do 31. decembra 2020.

KONTEXT

Po prepuknutí ochorenia COVID-19 a zavedení opatrení na boj s dôsledkami krízy Európska komisia schválila:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 352, 24.12.2013, s. 1 – 8)

Posledná aktualizácia 02.06.2020