Dohoda o obchode EÚ s Kolumbiou, Peru a Ekvádorom

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rozhodnutie 2012/735/EÚ o podpísaní Dohody o obchode medzi EÚ a krajinami EÚ a Kolumbiou a Peru

Dohoda o obchode medzi EÚ a krajinami EÚ a Kolumbiou a Peru

Rozhodnutie (EÚ) 2016/2369 o podpise a predbežnom vykonávaní Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi EÚ a krajinami EÚ a Kolumbiou a Peru na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru

Protokol o pristúpení k Dohode o obchode medzi EÚ a krajinami EÚ a Kolumbiou a Peru na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru

AKÝ JE CIEĽ ROZHODNUTÍ A DOHODY O OBCHODE?

HLAVNÉ BODY

Výhody dohody o obchode pre partnerov

Ľudské práva a udržateľný rozvoj

DO označuje dodržiavanie ľudských práv a existenciu právneho štátu za podstatné prvky. DO tiež obsahuje prvky na podporu udržateľného rozvoja prostredníctvom vykonávania medzinárodných dohovorov o pracovných právach a ochrane životného prostredia. Na kontrole týchto záväzkov sa podieľajú občianske skupiny.

Vykonávanie DO

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Hodnotový reťazec: súbor ekonomických činností, ktoré vytvárajú hodnotu pre zákazníkov podniku. V každom bode tohto reťazca činností nadobúda výrobok určitú hodnotu vďaka pridanému vkladu alebo procesu.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 2012/735/EÚ z 31. mája 2012 o podpísaní v mene Únie a predbežnom vykonávaní Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (Ú. v. EÚ L 354, 21.12.2012, s. 1 – 2)

Dohoda o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (Ú. v. EÚ L 354, 21.12.2012, s. 3 – 2607)

Oznámenie o predbežnom vykonávaní medzi Európskou úniou a Peru Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (Ú. v. EÚ L 56, 28.2.2013, s. 1)

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/2369 z 11. novembra 2016 o podpise v mene Únie a predbežnom vykonávaní Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru (Ú. v. EÚ L 356, 24.12.2016, s. 1 – 2)

Protokol o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru (Ú. v. EÚ L 356, 24.12.2016, s. 3 – 1456)

Oznámenie o predbežnom vykonávaní medzi Európskou úniou a Ekvádorskou republikou Protokolu o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru (Ú. v. EÚ L 358, 29.12.2016, s. 1)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Tretia výročná správa o vykonávaní dohody o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru [COM (2017) 585 final z 10. októbra 2017]

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Druhá výročná správa o vykonávaní dohody o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru [COM (2016) 58 final z 10. februára 2016]

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade – Výročná správa o vykonávaní dohody o obchode medzi EÚ a Kolumbiou a Peru [COM(2014) 718 final z 4. decembra 2014]

Posledná aktualizácia 16.10.2017