Viacročný rozpočet EÚ (2014 – 2020)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 – Viacročný finančný rámec EÚ na roky 2014 – 2020

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa stanovujú maximálne ročné sumy, ktoré sa môžu vynaložiť na rozličné oblasti politiky na obdobie 2014 – 2020.

HLAVNÉ BODY

EÚ prijala sedemročný plán na roky 2014 – 2020 v decembri 2013. Viacročný finančný rámec (VFR) zahŕňa viazané rozpočtové prostriedky v hodnote 960 miliárd eur (právny prísľub na poskytnutie finančných prostriedkov po splnení určitých podmienok) a platobné rozpočtové prostriedky v hodnote 908,4 miliardy eur (reálne prevody príjemcom) na sedemročné obdobie vyjadrené v bežných cenách z roku 2011.

V nariadení o VFR sa stanovujú stropy (maximálne sumy) pre každú kategóriu výdavkov EÚ počas tohto obdobia. Tieto stropy sa musia dodržiavať pri schvaľovaní ročných rozpočtov EÚ.

VFR na roky 2014 – 2020 je rozdelený na tieto okruhy:

piechart

VFR na roky 2014 – 2020 sa zameriava predovšetkým na rast a zamestnanosť. V porovnaní s predchádzajúcim VFR na roky 2007 – 2013 sa hodnota podokruhu 1a „konkurencieschopnosť“ zvýšila o 37 %. Podčiarkuje sa tak význam tejto politickej priority. Nový VFR je však menší ako jeho predchodca vzhľadom na to, že mnohé krajiny EÚ čelia rozpočtovým tlakom na domácom fronte.

V nariadení o VFR sa takisto stanovujú osobitné nástroje, ktoré EÚ umožňujú reagovať na konkrétne nepredvídané okolnosti. Taktiež umožňuje financovať aj jednoznačne identifikované výdavky, ktoré nie je možné financovať v rámci obmedzení stropov dostupných v rámci jedného alebo viacerých okruhov, a to najmä:

Európsky parlament, Rada a Európska komisia tiež prijali medziinštitucionálnu dohodu o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení. Prostredníctvom dohody by sa mala dosiahnuť racionalizácia rozpočtového postupu a doplniť nariadenie o VFR.

Opätovné pridelenie viazaných prostriedkov nepoužitých v roku 2014

V nariadení o VFR sa stanovuje, že v prípade prijatia programov v rámci zdieľaného hospodárenia pre štrukturálne a investičné fondy, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky námorný a rybársky fond, Fond pre azyl, migráciu a integráciuFond pre vnútornú bezpečnosť po 1. januári 2014 sa VFR musí revidovať s cieľom presunúť do nasledujúcich rokov sumy, ktoré neboli v roku 2014 použité.

Nariadenie o VFR sa teda revidovalo, aby bolo možné previesť viazané prostriedky nepoužité v roku 2014: a to 16,5 miliardy eur do roku 2015, 4,5 miliardy eur do roku 2016 a 0,1 miliardy eur do roku 2017. Dôvodom bolo oneskorené prijatie 300 zo 645 programov EÚ v oblastiach pôsobnosti uvedených fondov EÚ.

Revízia VFR EÚ nemení celkové výdavkové stropy a nezahŕňa doplnkové finančné prostriedky.

Preskúmanie

Najneskôr v roku 2016 mal byť VFR podrobený preskúmaniu s cieľom umožniť Európskemu parlamentu (zvolenému v roku 2014), Rade a Komisii (vymenovanej v roku 2014) prehodnotiť priority na zostávajúce roky rámca. Toto preskúmanie sa vykonalo s prihliadnutím na hospodársku situáciu v danom období, ako aj najnovšie makroekonomické výhľady.

Na základe hodnotenia v polovici trvaniasa nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 v roku 2017 zmenilo nariadením (EÚ, Euratom) 2017/1123. Revidovaným VFR sa zvyšujú finančné prostriedky vyčlenené na hlavné priority EÚ o 6,01 miliárd eur na roky 2017 – 2020 takto:

Komisia každý rok ešte pred začatím rozpočtového postupu na nasledujúci rok vykonáva technické úpravy VFR v súlade s vývojom hrubého národného dôchodku EÚ a cien v EÚ. Výsledky tejto úpravy na rok 2018 sa prvýkrát oznámili Európskemu parlamentu a Rade v máji 2017. Tieto výsledky sa následne revidovali, aby sa zohľadnila zmena nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z roku 2017, a v septembri 2017 oznámili Európskemu parlamentu a Rade.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884 – 891)

Následné zmeny nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Technické úpravy finančného rámca na rok 2018 v súlade s vývojom HND (ESA 2010) (článok 6 nariadenia Rady č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020), ktorým sa aktualizuje a nahrádza oznámenie COM(2017)220 final [COM(2017) 473 final, 15.9.2017]

Medziinštitucionálna dohoda z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1 – 11)

Posledná aktualizácia 29.11.2017