Prechod od závislosti od pomoci k sebestačnosti

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [COM(2016) 234 final] – Dôstojný život: od závislosti od pomoci k sebestačnosti

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Cieľom je poskytnúť stratégiu, ktorá EÚ umožní čo najlepšie pomôcť utečencom a vysídleným osobám v dlhotrvajúcich situáciách, akou je napríklad sýrska kríza, a ktorá sa zameriava na zvýšenie odolnosti* a sebestačnosť.

HLAVNÉ BODY

Problém núteného vysídlenia si vyžaduje nepretržité kroky zo strany EÚ. V tomto oznámení Európskej komisie sa navrhuje rozvojový prístup k nútenému vysídleniu na základe lepších dôkazov o tom, čo funguje, a čo nie. Jeho cieľom je zabrániť, aby sa z vysídlenia nestala dlhotrvajúca situácia, a postupne ukončovať závislosť od humanitárnej pomoci už vysídlených osôb.

Zmena dôrazu

Táto politika stavia na stratégii EÚ zameranej na prepojenia medzi pomocou, obnovou a rozvojom (LRRD) s cieľom vypracovať stratégiu, ktorá by spájala humanitárnu pomoc, rozvojovú spoluprácu a politické zapojenie. Jej prvky zahŕňajú:

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Odolnosť: schopnosť spamätať sa zo šoku alebo sa rýchlo prispôsobiť.

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Dôstojný život: od závislosti od pomoci k sebestačnosti [COM(2016) 234 final z 26. apríla 2016]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Pracovný dokument útvarov Komisie – Sprievodný dokument k oznámeniu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Dôstojný život: od závislosti od pomoci k sebestačnosti – Nútené vysídlenie a rozvoj [SWD(2016) 142 final z 26. apríla 2016]

Posledná aktualizácia 19.09.2016