Poľnohospodárstvo v EÚ – pravidlá financovania, riadenia a monitorovania

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V tomto nariadení, ktoré je jedným zo základných aktov spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ, sa stanovujú pravidlá financovania, riadenia a monitorovania v rámci dvoch hlavných fondov SPP.

Nariadenie bolo niekoľkokrát zmenené, naposledy nariadením (EÚ) 2017/2393.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá, ktoré sa týkajú:

Fondy financovania SPP

Riadiaca štruktúra

Finančné riadenie

V nariadení sa stanovujú pravidlá pre finančné hospodárenie s obidvoma fondmi zahŕňajúce:

Schvaľovanie účtovných závierok

Kontrola

Sankcie

V nariadení sa stanovuje, že krajiny EÚ musia okrem neuskutočnenia alebo odvolania platby uložiť správne sankcie tým prijímateľom, ktorí nespĺňajú kritériá oprávnenosti, povinnosti alebo záväzky.

Krížové plnenie

Všetky priame platby, niektoré platby v oblasti rozvoja vidieka a niektoré platby v oblasti vinohradníctva a vinárstva sú viazané na splnenie radu minimálnych právnych požiadaviek, ktoré sa týkajú:

Poľnohospodársky poradenský systém

Krajiny EÚ musia zriadiť poľnohospodársky poradenský systém s cieľom radiť prijímateľom v otázkach obhospodarovania pôdy a riadenia poľnohospodárskych podnikov.

Systém zahŕňa niekoľko prvkov vrátane:

Spoločné pravidlá

V nariadení sa tiež stanovuje rad spoločných pravidiel, ktoré sa týkajú takých otázok ako napríklad:

Pandémia COVID-19

V súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 sa krajinám EÚ prostredníctvom nariadenia (EÚ) 2020/531 umožňuje vyplácať prijímateľom za rok 2020 vyššiu úroveň preddavkov. Tým sa majú nahradiť prípadné oneskorenia pri vyplácaní pomoci spôsobené mimoriadnymi administratívnymi ťažkosťami, v dôsledku ktorých by sa mohlo oneskoriť vykonávanie kontrol.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549 – 607)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/760 zo 17. decembra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pravidlá správy dovozných a vývozných colných kvót, ktoré podliehajú licenciám, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o zloženie zábezpeky pri správe colných kvót (Ú. v. EÚ L 185, 12.6.2020, s. 1 – 23)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/761 zo 17. decembra 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 510/2014, pokiaľ ide o systém správy colných kvót na základe licencií (Ú. v. EÚ L 185, 12.6.2020, s. 24 – 252)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/531 zo 16. apríla 2020, ktorým sa v súvislosti s rokom 2020 stanovuje výnimka z článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o úroveň platby preddavkov v prípade priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka týkajúcich sa plôch a zvierat, a z článku 75 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o priame platby (Ú. v. EÚ L 119, 17.4.2020, s. 1 – 2)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 908/2014 zo 6. augusta 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, pravidlá kontroly, zábezpeky a transparentnosť (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 59 – 124)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69 – 124)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20.6.2014, s. 48 – 73)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú intervenciu (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 1 – 17)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18 – 58)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487 – 548)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. december 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608 – 670)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671 – 854)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 906/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o výdavky na verejnú intervenciu (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 1 – 17)

Pozri konsolidované znenie.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 907/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o platobné agentúry a ostatné orgány, finančné hospodárenie, schvaľovanie účtovných závierok, zábezpeky a používanie eura (Ú. v. EÚ L 255, 28.8.2014, s. 18 – 58)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 14.08.2020