Obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi – akčný plán EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie Európskej komisie [COM (2016) 87 final] – Akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

HLAVNÉ BODY

Akčný plán obsahuje 32 opatrení, ktoré má EÚ zaviesť v rokoch 2016 až 2020, a ktoré bude vykonávať každá z 28 krajín EÚ (1). Sústreďuje sa na tri kľúčové hľadiská:

KONTEXT

Obchodovanie s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín patrí medzi najziskovejšie trestné činnosti na svete. Má závažný vplyv na biodiverzitu a negatívny vplyv na právny štát, pretože je úzko prepojené s korupciou. Zohráva čoraz významnejšiu úlohu pri financovaní milície a teroristických skupín.

EÚ je cieľovým, zdrojovým a tranzitným regiónom obchodovania s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín. Vo všetkých týchto ohľadoch zohráva ústrednú úlohu pri odstraňovaní tohto nezákonného obchodu.

Ďalšie informácie nájdete na stránke „Prístup EÚ k boju proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín“ na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín [COM(2016) 87 final z 26. februára 2016]

SÚVISIACE AKTY

Pracovný dokument útvarov Komisie – Analýza a dôkazy na podporu akčného plánu EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín priložené k dokumentu Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín [SWD(2016) 38 final z 26. februára 2016]

Posilnenie spolupráce s podnikateľskými sektormi v boji proti nezákonnému obchodu s voľne žijúcimi druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi rastlín – záverečná správa. Správa GR pre životné prostredie pre EK z 13. novembra 2015.

Posledná aktualizácia 02.05.2016(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).