Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov v EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

HLAVNÉ BODY

Hlavné znaky spoločnej organizácie trhov sú:

Trhová intervencia

Nariadením sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

Nariadením sa reviduje existujúci systém verejnej intervencie a pomoci na súkromné uskladnenie, čím sa zvyšuje schopnosť systému reagovať a jeho efektívnosť. Umožňujú to napríklad technické úpravy pre hovädzie mäso a mliečne výrobky a niektoré druhy syrov s chráneným označením pôvodu alebo s chráneným zemepisným označením.

Výnimočné opatrenia

Opatrenia zamerané na kontrolu ponuky

Ďalšie opatrenia

Zvyšuje sa rozpočet na programy podpory konzumácie ovocia a mlieka v školách (zo sumy 90 miliónov EUR na 150 miliónov EUR).

Organizácie výrobcov a medziodvetvové organizácie

Nariadením sa podporuje vytváranie organizácií výrobcov, čím sa má posilniť pozícia výrobcov v potravinovom reťazci. Nariadenie bolo zmenené a doplnené týmito aktmi:

Obchod s krajinami mimo EÚ

Dovoz a vývoz určitých produktov si môže vyžadovať licenciu.

Na niektoré poľnohospodárske výrobky sa vzťahujú dovozné clá podľa Spoločného colného sadzobníka, pričom pre niektoré výrobky sú stanovené osobitné pravidlá (napr. konope, chmeľ, víno a cukor na rafináciu). Komisia môže navyše pevne stanoviť dovozné colné kvóty, t. j. osobitné limity na množstvo tovaru, ktorý možno doviezť so zníženým clom.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

KONTEXT

Nariadenie o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami je jedným z balíkov reformných opatrení spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tento balík zahŕňa opatrenia týkajúce sa:

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671 – 854)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a nariadenie (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu (Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15 – 49)

Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 14. júna 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV/7TofuTown.com GmbH. Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Trier. Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami – Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 – Článok 78 a príloha VII časť III – Rozhodnutie 2010/791/EU – Vymedzenia pojmov, označenia a obchodné názvy – „Mlieko“ a „mliečne výrobky“ – Názvy používané pri reklame a uvádzaní čisto rastlinných potravín na trh. Vec C-422/16

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/891 z 13. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o sankcie, ktoré by sa mali uplatňovať v týchto sektoroch, a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 (Ú. v. EÚ L 138, 25.5.2017, s. 4 – 56)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/892 z 13. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 138, 25.5.2017, s. 57 – 91)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1370/2013 zo 16. decembra 2013, ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 12 – 19)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549 – 607)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 18.09.2018