Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 – podpora rozvoja vidieka

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení:

Nariadenie bolo zmenené nariadením (EÚ) 2017/2393, ktorým bol zavedený rad technických modifikácií piatich nariadení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP):

HLAVNÉ BODY

Ciele

EPFRV sa zameriava na tieto ciele:

Priority

EÚ podporuje opatrenia na splnenie šiestich prioritných cieľov:

Krajiny a regióny EÚ sa tiež môžu zamerať na otázky, ktoré sú pre ich oblasť osobitne dôležité, napríklad:

Rozpočet

Zmena nariadenia v roku 2017

Nariadenie (EÚ) 2017/2393, ktoré sa uplatňuje od 1. januára 2018, má zjednodušiť a zlepšiť prístup poľnohospodárov k financovaniu v rámci SPP. Zavádza okrem iného:

Vykonávanie

V nariadení sa vyžaduje, aby politika rozvoja vidieka bola v súlade s ostatnými politikami v tejto oblasti. Na úrovni EÚ sú zavedené pravidlá a dohody s cieľom zabezpečiť efektívne využívanie finančných prostriedkov EÚ s minimálnym prekrývaním a nezrovnalosťami.

Pandémia COVID-19

Pozmeňujúcim nariadením (EÚ) 2020/872 sa v rámci EPFRV poskytuje výnimočná dočasná podpora poľnohospodárom a MSP pôsobiacim v oblasti spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov a bavlny.

Krajiny EÚ musia podporu zamerať na prijímateľov, ktorí sú najviac zasiahnutí krízou v dôsledku ochorenia COVID-19, a to na základe dostupných dôkazov a výberových kritérií.

Podpora musí mať podobu jednorazovej sumy, ktorá sa vyplatí do 30. júna 2021 na základe žiadostí o podporu schválených príslušným vnútroštátnym orgánom do 31. decembra 2020.

Maximálna výška podpory nesmie presiahnuť 7 000 eur na poľnohospodára a 50 000 eur na MSP.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

KONTEXT

EPFRV je jedným z dvoch fondov EÚ, ktoré poskytujú peňažné prostriedky na vykonávanie SPP (druhým je Európsky poľnohospodársky záručný fond). Prispieva k cieľom stratégie Európa 2020 prostredníctvom podpory rozvoja vidieka v celej EÚ, pričom pôsobí paralelne s inými iniciatívami v tejto oblasti v záujme zabezpečenia účinného využívania financií EÚ.

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487 – 548)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/872 z 24. júna 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenie na poskytnutie výnimočnej dočasnej podpory v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v reakcii na výskyt ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 204, 26.6.2020, s. 1 – 3)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1009 z 10. júla 2020, ktorým sa menia vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 808/2014 a (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 (Ú. v. EÚ L 224, 13.7.2020, s. 1 – 6)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/288 z 13. februára 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020 (Ú. v. EÚ L 53, 22.2.2019, s. 14 – 16)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a nariadenie (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu (Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15 – 49)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 1 – 17)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 18 – 68)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31.7.2014, s. 69 – 124)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1 – 32)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549 – 607)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608 – 670)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671 – 854)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 20.08.2020