Pravidlá priamych platieb EÚ pre poľnohospodárov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 – pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovuje pravidlá týkajúce sa priamych platieb na podporu poľnohospodárov na základe spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ. Tieto platby sa uskutočňujú pod podmienkou, že poľnohospodári splnia prísne pravidlá týkajúce sa zdravia a dobrých životných podmienok ľudí a zvierat, zdravia rastlín a životného prostredia známe pod názvom krížové plnenie.

Toto nariadenie ruší nariadenie (ES) č. 73/2009, ktoré upravuje predchádzajúce pravidlá týkajúce sa priamych platieb pre poľnohospodárov a ktoré sa zmenilo po prijatí reformy SPP v roku 2013. Okrem toho ruší nariadenie (ES) č. 637/2008, ktoré sa týkalo odvetvia bavlny.

V decembri 2017 EÚ prijala nariadenie (EÚ) 2017/2393, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, ako aj ďalšia legislatíva týkajúca sa SPP (Nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, ktorým sa zakladá Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, (EÚ) č. 1306/2013, ktorým sa stanovujú pravidlá financovania, spravovania a monitorovania poľnohospodárskej politiky EÚ, (EÚ) č. 1308/2013 o spoločnej organizácii trhov s poľnohospodárskymi výrobkami v rámci EÚ a (EÚ) č. 652/2014 o správe výdavkov súvisiacich s potravinovým reťazcom, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat).

HLAVNÉ BODY

Priame platby sa poľnohospodárom vyplácajú prostredníctvom systémov podpory v každej krajine EÚ.

Krajiny EÚ musia vyčleniť určitú časť svojho prídelu na financovanie SPP na povinné systémy podpory:

Existuje aj niekoľko dobrovoľných systémov podpory. Krajiny EÚ si môžu vybrať, či:

Od 1. januára 2018 vstúpili do platnosti nové pravidlá uvedení v nariadení (EÚ) 2017/2393, ktoré obsahujú nasledujúce:

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 sa uplatňuje od 1. januára 2015. Pravidlá zavedené nariadením (EÚ) 2017/2393 sa uplatňujú od 1. januára 2018.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608 – 670)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487 – 548)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549 – 607).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671 – 854)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014 a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 865 – 883)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 15.06.2018