Program EÚ v oblasti lepšej právnej regulácie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie COM(2015) 215 final – program EÚ v oblasti lepšej právnej regulácie

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

V tomto oznámení sa stanovuje balík reforiem na zlepšenie tvorby právnych predpisov a politiky EÚ s cieľom zabezpečiť, aby právne predpisy a politiky vychádzali zo solídnych dôkazov, boli dobre zostavené a prinášali hmatateľné a udržateľné výhody občanom EÚ.

HLAVNÉ BODY

Balík sa opiera o existujúce postupy a procesy na zlepšenie právnych predpisov a tvorby politiky EÚ vrátane posúdení vplyvu, hodnotení, verejných konzultácií a Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT).

V balíku sa osobitne ustanovuje:

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Lepšia právna regulácia v záujme lepších výsledkov – program EÚ“ [COM(2015) 215 final z 19. mája 2015]

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Dokončenie programu lepšej právnej regulácie: lepšie riešenia v záujme lepších výsledkov [COM(2017) 651 final z 24. októbra 2017]

Pracovný dokument útvarov Komisie – Prehľad úsilia Únie na zjednodušenie a zníženie regulačného zaťaženia priložený k dokumentu Oznámenie o dokončení programu lepšej právnej regulácie: lepšie riešenia v záujme lepších výsledkov [SWD(2017) 675 final z 24. októbra 2017]

Posledná aktualizácia 28.09.2015