52005PC0351(01)

Návrh rozhodnutia Rady o podpise a predbežnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb /* KOM/2005/0351 v konečnom znení */


[pic] | KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV |

Brusel, 29.7.2005

KOM(2005)351 v konečnom znení

2005/0140(CNS)

Návrh

ROZHODNUTIA RADY

o podpise a predbežnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb

Návrh

ROZHODNUTIA RADY

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb

(predložené Komisiou)

ODÔVODNENIE

Medzinárodné vzťahy v oblasti leteckej dopravy medzi členskými štátmi a tretími krajinami sa tradične riadia bilaterálnymi dohodami medzi členskými štátmi a tretími krajinami o leteckých službách, ich prílohami a inými súvisiacimi bilaterálnymi alebo mnohostrannými dojednaniami.

Na základe rozsudkov Súdneho dvora Európskych spoločenstiev vo veciach C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 a C-476/98 patria rôzne aspekty zahraničných vzťahov v oblasti leteckej dopravy do výhradnej pôsobnosti Spoločenstva. Súdny dvor taktiež potvrdil právo leteckých dopravcov Spoločenstva využívať výhody práva usadiť sa v Spoločenstve, vrátane práva na nediskriminačný prístup na trh.

Tradičné ustanovenia o udelení práv v bilaterálnych dohodách členských štátov o leteckých službách sú v rozpore s právnymi predpismi Spoločenstva. Umožňujú tretej krajine zamietnuť, odňať alebo dočasne pozastaviť povolenia alebo oprávnenia leteckého dopravcu, ktorý bol určený členským štátom, ale ktorý nie je z väčšej časti vo vlastníctve členského štátu alebo jeho štátnych príslušníkov a nie je nimi účinne riadený. To sa považuje za diskrimináciu voči dopravcom Spoločenstva so sídlom na území členského štátu, ktorí sú však vo vlastníctve štátnych príslušníkov iných členských štátov a sú nimi riadení. Odporuje to článku 43 zmluvy, podľa ktorého sa so štátnymi príslušníkmi členských štátov, ktorí využili slobodu usadiť sa, má v hostiteľskom členskom štáte zaobchádzať rovnako ako so štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu.

Na základe rozsudkov Súdneho dvora Európskych spoločenstiev oprávnila Rada v júni 2003 Komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o náhrade určitých ustanovení v platných bilaterálnych dohodách dohodou Spoločenstva[1].

V súlade s mechanizmami a smernicami podľa prílohy k rozhodnutiu Rady, ktorým sa Komisia oprávňuje na začatie rokovaní s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných bilaterálnych dohodách dohodou Spoločenstva, Komisia dojednala dohodu s Bosnou a Hercegovinou , ktorou sa nahrádzajú určité ustanovenia platných bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi a Bosnou a Hercegovinou o leteckých službách. Článok 2 dohody nahrádza tradičné ustanovenia o udelení práv ustanovením Spoločenstva o udelení práv, podľa ktorého sa všetkým dopravcom Spoločenstva povoľuje využívať výhody práva usadiť sa. Predmetom článkov 4 a 5 dohody sú dva typy ustanovení, ktoré sa týkajú otázok pôsobnosti Spoločenstva. Článok 4 upravuje zdaňovanie leteckého paliva, otázku, ktorá bola harmonizovaná smernicou Rady 2003/96/ES o reštrukturalizácii právneho rámca Spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, najmä jej článkom 14 ods. 2. Článok 5 (Ceny) rieši rozpor medzi platnými bilaterálnymi dohodami o leteckých službách a nariadením Rady č. 2409/92 o cestovnom a sadzbách v leteckých dopravných službách, ktoré zakazuje dopravcom z tretích krajín, aby v Spoločenstve určovali ceny za dopravu v leteckých službách.

Rada bola požiadaná o schválenie rozhodnutia o podpise a predbežnom uplatňovaní, ako aj o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb a o určenie osôb oprávnených podpísať dohodu v mene Spoločenstva.

Návrh

ROZHODNUTIA RADY

o podpise a predbežnom uplatňovaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 80 ods. 2, v súvislosti s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie[2],

keďže:

(1) Rada oprávnila Komisiu 5. júna 2003 na začatie rokovaní s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných bilaterálnych dohodách dohodou Spoločenstva.

(2) Komisia dojednala v mene Spoločenstva dohodu s Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb v súlade s mechanizmami a smernicami podľa prílohy k rozhodnutiu Rady, ktorým sa Komisia oprávňuje na začatie rokovaní s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných bilaterálnych dohodách dohodou Spoločenstva.

(3) S výhradou možného neskoršieho uzavretia by sa dohoda dojednaná Komisiou mala podpísať a dočasne uplatňovať,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

1. S výhradou neskoršieho následného uzavretia sa predseda Rady týmto oprávňuje určiť osobu alebo osoby splnomocnené na podpísanie dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb v mene Spoločenstva.

2. Kým dohoda nenadobudne účinnosť, bude sa predbežne uplatňovať od prvého dňa prvého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si strany navzájom oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel. Predseda Rady sa týmto oprávňuje vykonať oznámenie podľa článku 8.2 dohody.

3. Text dohody tvorí prílohu k tomuto rozhodnutiu,

V Bruseli

Za Radu

predseda

2005/0140(CNS)

Návrh

ROZHODNUTIA RADY

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 80 ods. 2, v súvislosti s prvou vetou prvého pododseku článku 300 ods. 2 a prvého pododseku odseku 3 uvedeného článku,

so zreteľom na návrh Komisie[3],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu[4],

keďže:

(1) Rada oprávnila Komisiu 5. júna 2003 na začatie rokovaní s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných bilaterálnych dohodách dohodou Spoločenstva.

(2) Komisia dojednala v mene Spoločenstva dohodu s Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb v súlade s mechanizmami a smernicami podľa prílohy k rozhodnutiu Rady, ktorým sa Komisia oprávňuje na začatie rokovaní s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v platných bilaterálnych dohodách dohodou Spoločenstva.

(3) Táto dohoda bola podpísaná v mene Spoločenstva […] s výhradou jej možného neskoršieho uzavretia, v súlade s rozhodnutím Rady .../.../ES z ... […][5].

(4) Táto dohoda by sa mala schváliť,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

1. Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb sa schvaľuje v mene Spoločenstva.

2. Text dohody tvorí prílohu k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto oprávňuje určiť osobu splnomocnenú na vykonanie oznámenia podľa článku 8.1 dohody.

V Bruseli

Za Radu

predseda

PRÍLOHA

DOHODA medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o určitých aspektoch leteckých služieb

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

na jednej strane a

BOSNA A HERCEGOVINA

na strane druhej,

(ďalej len „strany“)

BERÚC NA VEDOMIE, že medzi niektorými členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Bosnou a Hercegovinou boli uzavreté bilaterálne dohody o leteckých službách, ktoré obsahujú ustanovenia v rozpore s právnymi predpismi Spoločenstva.

BERÚC NA VEDOMIE, že rôzne aspekty, ktoré môžu byť súčasťou bilaterálnych dohôd o leteckých službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami, patria do výhradnej pôsobnosti Európskeho spoločenstva.

BERÚC NA VEDOMIE, že podľa právnych predpisov Európskeho spoločenstva leteckí dopravcovia Spoločenstva so sídlom v členskom štáte majú právo na nediskriminačný prístup k leteckým trasám medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a tretími krajinami.

SO ZRETEĽOM na dohody medzi Európskym spoločenstvom a niektorými tretími krajinami, ktoré umožňujú príslušníkom týchto tretích krajín získať vlastnícky podiel v spoločnostiach leteckých dopravcov, ktoré majú licenciu v súlade s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva.

UZNÁVAJÚC, že určité ustanovenia bilaterálnych dohôd o leteckých službách medzi členskými štátmi Európskeho spoločenstva a Bosnou a Hercegovinou, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva, sa s nimi musia zosúladiť, s cieľom vytvoriť pevný právny základ pre letecké služby medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou a zachovať kontinuitu týchto leteckých služieb.

BERÚC NA VEDOMIE, že Európske spoločenstvo nemá v úmysle zvýšiť v rámci týchto rokovaní celkový objem leteckej dopravy medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou, ani ovplyvniť rovnováhu medzi leteckými dopravcami Spoločenstva a leteckými dopravcami Bosny a Hercegoviny, alebo dojednať zmeny a doplnenia ustanovení platných bilaterálnych dohôd o leteckých službách, ktoré sa týkajú dopravných práv,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1 Všeobecné ustanovenia

1. Na účely tejto dohody sa pod pojmom „členské štáty“ rozumejú členské štáty Európskeho spoločenstva.

2. Keď je v dohodách v prílohe 1 uvedený odkaz na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorý je stranou takejto dohody, chápe sa ako odkaz na štátnych príslušníkov členského štátu Európskeho spoločenstva.

3. Keď je v dohodách uvedených v prílohe 1 uvedený odkaz na leteckých dopravcov alebo letecké dopravné spoločnosti členského štátu, ktorý je stranou takejto dohody, chápe sa ako odkaz na leteckých dopravcov alebo letecké dopravné spoločnosti určené týmto členským štátom.

Článok 2 Určenie členským štátom

1. Ustanovenia v odsekoch 2 a 3 tohto článku nahrádzajú príslušné ustanovenia v článkoch uvedených v prílohe 2 písm. a) a b) v uvedenom poradí, pokiaľ ide o určenie leteckého dopravcu príslušným členským štátom, jeho oprávnenia a povolenia udelené Bosnou a Hercegovinou a odmietnutie, zrušenie, dočasné pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení udelených leteckému dopravcovi v uvedenom poradí.

2. Keď členský štát určí leteckého dopravcu, Bosna a Hercegovina udelí príslušné oprávnenia a povolenia s minimálnym procedurálnym oneskorením za predpokladu, že:

i. letecký dopravca má podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva sídlo na území určujúceho členského štátu a má platnú prevádzkovú licenciu v súlade s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva;

ii. členský štát zodpovedný za vydávanie osvedčenia pre prevádzkovateľov leteckej dopravy vykonáva a udržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu a v určení je jasne uvedený príslušný vládny orgán civilného letectva; a

iii. leteckého dopravcu priamo alebo väčšinovo vlastnia a naďalej budú vlastniť členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov, a/alebo iné štáty uvedené v prílohe 3, a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov a je neustále účinne riadený týmito štátmi a/alebo týmito štátnymi príslušníkmi.

3. Bosna a Hercegovina môže zamietnuť, zrušiť, dočasne pozastaviť alebo obmedziť oprávnenia alebo povolenia leteckého dopravcu, ktorého určil členský štát, keď:

i. letecký dopravca nemá sídlo na území určujúceho členského štátu podľa Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, alebo nemá platnú prevádzkovú licenciu v súlade s právnymi predpismi Európskeho spoločenstva;

ii. členský štát, ktorý zodpovedá za vydávanie osvedčenia prevádzkovateľa leteckej dopravy, nevykonáva a neudržuje efektívnu regulačnú kontrolu nad leteckým dopravcom alebo v určení nie je zreteľne určený príslušný vládny orgán civilného letectva; alebo

iii. leteckého dopravcu priamo alebo väčšinovo nevlastnia, ani účinne neriadia členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov, alebo iné štáty uvedené v prílohe 3, a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov.

Pri uplatňovaní svojho práva na základe tohto odseku nesmie Bosna a Hercegovina diskriminovať leteckých dopravcov Spoločenstva na základe ich štátnej príslušnosti.

Článok 3 Práva súvisiace s regulačnou kontrolou

1. Ustanovenia odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe 2 písm. c).

2. V prípadoch, ak členský štát určil leteckého dopravcu, ktorého regulačnú kontrolu vykonáva a udržiava iný členský štát, uplatňujú sa práva Bosny a Hercegoviny vyplývajúce z bezpečnostných ustanovení dohody medzi tým členským štátom, ktorý určil leteckého dopravcu a Bosnou a Hercegovinou rovnako vo veciach prijatia, vykonávania a dodržiavania bezpečnostných noriem týmto iným členským štátom a pokiaľ ide o prevádzkové oprávnenie dotknutého leteckého dopravcu.

Článok 4 Zdanenie leteckého paliva

1. Ustanovenia odseku 2 tohto článku dopĺňajú zodpovedajúce ustanovenia článkov uvedených v prílohe 2 písm. d).

2. Napriek akémukoľvek inému ustanoveniu, ktoré by bolo v rozpore s týmto ustanovením, žiadne ustanovenie dohôd uvedených v prílohe 2 písm. d) nebráni členskému štátu uvaliť dane, odvody, clá, poplatky alebo dávky na palivá dodávané na jeho územie a používané lietadlom určeného leteckého dopravcu Bosny a Hercegoviny, ktoré je prevádzkované medzi úsekom na území tohto členského štátu a iným úsekom na území tohto členského štátu alebo na území iného členského štátu.

Článok 5 Sadzby za prepravu v rámci Európskeho spoločenstva

1. Ustanovenia odseku 2 tohto článku dopĺňajú články uvedené v prílohe 2 písm. e).

2. Sadzby stanovené leteckým dopravcom (leteckými dopravcami) určeným (určenými) Bosnou a Hercegovinou v súlade s dohodou uvedenou v prílohe 1, ktorá obsahuje ustanovenie uvedené v prílohe 2 písm. e) na prepravu uskutočnenú v rámci Európskeho spoločenstva, podliehajú právnym predpisom Európskeho spoločenstva.

Článok 6 Prílohy k dohode

Prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Článok 7 Prepracovanie alebo zmena a doplnenie

Strany môžu na základe vzájomnej dohody kedykoľvek prepracovať alebo zmeniť a doplniť túto dohodu.

Článok 8 Nadobudnutie platnosti a predbežné uplatňovanie

1. Táto dohoda nadobudne platnosť potom, keď si strany vzájomne písomne oznámia, že ich príslušné vnútorné postupy, ktoré sú potrebné na nadobudnutie jej platnosti, sú ukončené.

2. Napriek odseku 1 sa strany dohodli, že budú túto dohodu predbežne uplatňovať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dátume, keď si strany navzájom oznámia ukončenie postupov potrebných na tento účel.

3. Dohody a iné dojednania medzi členskými štátmi a Bosnou a Hercegovinou, ktoré ku dňu podpísania dohody ešte nenadobudli platnosť a dočasne sa neuplatňujú, sú uvedené v prílohe 1 písm. b). Táto dohoda sa uplatňuje na všetky takéto dohody a dojednania potom, ako nadobudnú platnosť, alebo sa začnú predbežne uplatňovať.

Článok 9 Ukončenie platnosti

1. V prípade, že sa skončí platnosť dohody uvedenej v prílohe I, skončí sa súčasne platnosť všetkých ustanovení tejto dohody súvisiacich s príslušnou dohodou uvedenou v prílohe 1.

2. V prípade, že sa skončí platnosť všetkých dohôd uvedených v prílohe I, skončí sa súčasne platnosť tejto dohody.

NA DÔKAZ TOHO podpísali riadne splnomocnení zástupcovia túto dohodu.

Vyhotovené v [….] v dvoch prvopisoch dňa [….] v českom, dánskom, holandskom, anglickom, estónskom, fínskom, francúzskom, nemeckom, gréckom, maďarskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, maltskom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a úradnom jazyku Bosny a Hercegoviny. V prípade rozdielnej interpretácie má anglický text prednosť pred ostatnými textami.

ZA EURÓPSKE SPOLOČENSTVO: ZA BOSNU A HERCEGOVINU:

PRÍLOHA 1

Zoznam dohôd uvedených v článku 1 tejto dohody

a) Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a členskými štátmi Európskeho spoločenstva o leteckých službách, ktoré boli uzavreté, podpísané a/alebo predbežne uplatňované v čase podpisu tejto dohody.

- Dohoda o leteckej doprave medzi spolkovou vládou Rakúska a vládou Bosny a Hercegoviny týkajúca sa leteckej dopravy, ktorá bola podpísaná v Sarajeve 21. augusta 1998, ďalej len „Dohoda medzi Bosnou a Hercegovinou a Rakúskom“ v prílohe 2,

Naposledy zmenená Memorandom o porozumení vo Viedni 23. januára 1996.

- Dohoda medzi vládou Spolkovej republiky Nemecko a vládou Bosny a Hercegoviny o leteckej doprave, ktorá bola podpísaná v Bonne 10. mája 1995, ďalej len „Dohoda medzi Bosnou a Hercegovinou a Nemeckom“ v prílohe 2;

- Dohoda medzi vládou Helénskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o leteckej doprave, ktorá bola podpísaná v Aténach 2. decembra 2004, ďalej len „Dohoda medzi Bosnou a Hercegovinou a Gréckom“ v prílohe 2,

- Dohoda medzi vládou Maďarskej republiky a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o leteckých službách, ktorá bola podpísaná v Budapešti 27. apríla 2004, ďalej len „Dohoda medzi Bosnou a Hercegovinou a Maďarskom“ v prílohe 2,

- Dohoda medzi Holandským kráľovstvom a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia o pravidelných leteckých službách, ktorá bola podpísaná v Belehrade 13. marca 1957, ďalej len „Dohoda medzi Bosnou a Hercegovinou a Holandskom“ v prílohe 2,

- Dohoda medzi vládou Poľskej ľudovej republiky a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia týkajúca sa leteckej dopravy , ktorá bola podpísaná vo Varšave 14. novembra 1955, ďalej len „Dohoda medzi Bosnou a Hercegovinou a Poľskom“ v prílohe 2,

- Dohoda medzi vládou Slovinskej republiky a Republikou Bosny a Hercegoviny o pravidelných leteckých službách, ktorá bola podpísaná v Sarajeve 19. januára 1996, ďalej len „Dohoda medzi Bosnou a Hercegovinou a Slovinskom“ v prílohe 2,

b) Dohody o leteckých službách a iné dojednania parafované alebo podpísané medzi vládou Bosny a Hercegoviny a členskými štátmi Európskeho spoločenstva, ktoré v čase podpisu tejto dohody ešte nevstúpili do platnosti a nie sú predbežne uplatňované

- Dohoda medzi vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a Radou ministrov Bosny a Hercegoviny o leteckých službách , ktorá bola parafovaná v Londýne 14. marca 2003, ďalej len „Dohoda medzi Bosnou a Hercegovinou a Spojeným kráľovstvom” v prílohe 2 ;

Vykladá sa spolu s Memorandom o porozumení uzatvoreným v Londýne 14. marca 2003 a 21. marca 2003 v Sarajeve.

PRÍLOHA 2

Zoznam článkov v dohodách uvedených v prílohe 1, na ktoré odkazujú články 2 až 5 tejto dohody

a) Určenie členským štátom:

- Článok 3 odsek 5 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Rakúskom;

- Článok 3 odsek 4 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Nemeckom;

- Článok 3 odsek 2 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Gréckom;

- Článok 4 odsek 4 písm. a) Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Maďarskom;

- Článok 2 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Poľskom;

- Článok 3 odsek 4 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Slovinskom;

- Článok 4 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Spojeným kráľovstvom;

b) Zamietnutie, zrušenie, dočasné pozastavenie alebo obmedzenie oprávnení alebo povolení:

- článok 4 odsek 1 písm. a) Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Rakúskom;

- článok 4 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Nemeckom;

- Článok 4 odsek 1 písm. a) Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Gréckom;

- Článok 5 odsek 1 písm. a) a i) Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Maďarskom;

- Článok 3 odsek 1 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Holandskom;

- Článok 4 odsek 1 písm. a) Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Slovinskom;

- Článok 5 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Spojeným kráľovstvom;

c) Regulačná kontrola:

- Článok 7 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Gréckom;

- Článok 16 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Maďarskom;

- Článok 14 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Spojeným kráľovstvom;

d) Zdanenie leteckého paliva

- Článok 7 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Rakúskom;

- Článok 6 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Nemeckom;

- Článok 10 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Gréckom;

- Článok 8 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Maďarskom;

- Článok 9 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Holandskom;

- Článok 6 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Poľskom;

- Článok 6 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Slovinskom;

- Článok 8 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Spojeným kráľovstvom;

e) Sadzby za prepravu v rámci Európskeho spoločenstva:

- Článok 11 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Rakúskom;

- Článok 10 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Nemeckom;

- Článok 13 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Gréckom;

- Článok 11 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Maďarskom;

- Článok 7 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Holandskom;

- Článok 7 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Poľskom;

- Článok 13 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Slovinskom;

- Článok 7 Dohody medzi Bosnou a Hercegovinou a Spojeným kráľovstvom;

PRÍLOHA 3

Zoznam iných štátov uvedených v článku 2 tejto dohody

a) Islandská republika (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

b) Lichtenštajnské kniežatstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

c) Nórske kráľovstvo (podľa Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

d) Švajčiarska konfederácia (podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o leteckej doprave)

[1] Rozhodnutie Rady 11323/03 z 5. júna 2003 (dokument s obmedzeným prístupom)

[2] Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

[3] Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

[4] Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

[5] Ú. v. EÚ C […], […], s. […].