02009R0480 — SK — 01.08.2021 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE RADY (ES, EURATOM) č. 480/2009

z 25. mája 2009,

ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia

(kodifikované znenie)

(Ú. v. ES L 145, 10.6.2009, p.10)

Zrušené:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/947 z 9. júna 2021,

L 209

1

14.6.2021

 
Posledné konsolidované znenie pred zrušením je k dispozícii na tejto stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:02009R0480-20180408