02023D0749 — SK — 12.04.2023 — 000.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/749

zo  ►C1  11. apríla 2023 ◄ ,

ktorým sa menia prílohy I a II k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/260, pokiaľ ide o vnútroštátne opatrenia, ktoré sa uplatňujú v Dánsku v súvislosti s bakteriálnou chorobou obličiek (BKD) a infekčnou pankreatickou nekrózou (IPN), a vnútroštátne opatrenia, ktoré sa uplatňujú v Spojenom kráľovstve (Severné Írsko) v súvislosti s herpetickým vírusom ustríc – 1 μνar (OsHV-1 μνar)

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 099 12.4.2023, s. 28)


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 105, 20.4.2023, s.  66 ((EÚ) 2023/749)
▼B

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2023/749

zo  ►C1  11. apríla 2023 ◄ ,

ktorým sa menia prílohy I a II k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/260, pokiaľ ide o vnútroštátne opatrenia, ktoré sa uplatňujú v Dánsku v súvislosti s bakteriálnou chorobou obličiek (BKD) a infekčnou pankreatickou nekrózou (IPN), a vnútroštátne opatrenia, ktoré sa uplatňujú v Spojenom kráľovstve (Severné Írsko) v súvislosti s herpetickým vírusom ustríc – 1 μνar (OsHV-1 μνar)

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Prílohy I a II k vykonávaciemu rozhodnutiu (EÚ) 2021/260 sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
PRÍLOHA
„PRÍLOHA IČlenské štáty (1) alebo ich časti, ktoré sa považujú za oblasti bez výskytu určitých chorôb postihujúcich vodné živočíchy a v prípade ktorých sú schválené vnútroštátne opatrenia v súlade s článkom 226 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/429

Choroba

Členský štát

Kód

Geografické vymedzenie oblasti, pre ktorú sa schválili vnútroštátne opatrenia

Herpesviróza kaprov koi (KHV)

Francúzsko

FR

pásmo Durançole, od prameňa rieky Durançole po výstup z FR 13092001 CE Ferme Marine de la Durançole

tieto jednotlivé kompartmenty, z ktorých každý pozostáva zo zariadenia pre akvakultúru so stanoveným schvaľovacím číslom:

FR 17116001 CE Pisiculture de l’EARL Carpio

FR 34023506 CE SCEA les poissons du Soleil

FR 34195501 CE Olivier Germaine – Pisciculture

FR 39366002 CE Pisciculture du Moulin de Pierre

FR 63263022 CE Pisciculture de Fontanas

FR 66190003 CE SCEA les poissons du Soleil

FR 72261001 CE Ecloserie de l’AAPPMA de Conlie – Bernay – Ruillé

FR 72294001 CE Ecloserie de l’AAPPMA 72 – Sougé Le Ganelon

Taliansko

IT

pásmo jazier Monticolo zahŕňajúce liahne IT004BZ106, „Grande lago di Monticolo/Großer Montiggler See“ a „Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler See“

Írsko

IE

celé územie

Portugalsko

PT

tieto kompartmenty pozostávajúce zo zariadenia pre akvakultúru so stanoveným schvaľovacím číslom:

PT 06001 CP Herdade de Entre Águas/PT

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

UK (NI)

Severné Írsko

Jarná virémia kaprov (SVC)

Dánsko

DK

celé územie

Fínsko

FI

celé územie

Maďarsko

HU

celé územie

Írsko

IE

celé územie

Švédsko

SE

celé územie

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

UK (NI)

Severné Írsko

Bakteriálna choroba obličiek (BKD)

Dánsko

DK

tieto jednotlivé kompartmenty, z ktorých každý pozostáva zo zariadenia pre akvakultúru so stanoveným schvaľovacím číslom:

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103471

Abildvad Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103587

Trend Å Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103733

Skade Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

128165

Ollerupgård Dambrug

Fínsko

FI

tieto jednotlivé kompartmenty, z ktorých každý pozostáva zo zariadenia pre akvakultúru so stanoveným schvaľovacím číslom:

177-1/

Hanka-Taimen Oy,

177-2

rybie farmy Vanaja a Venekoski

386-1

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, rybia farma Keskijärvi

386-2

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, rybia farma Kontiolahti

065-3

Kainuun Lohi Oy, rybia farma Likolampi

185-2

Terhontammi Oy, liaheň Sorsakoski

383

Kuusamon Jalokala Oy, liaheň Käylä

253-3

Fínsky inštitút prírodných zdrojov – Luke, rybia farma Taivalkoski

Írsko

IE

celé územie

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

UK (NI)

Severné Írsko

Infekčná pankreatická nekróza (IPN)

Dánsko

DK

tieto jednotlivé kompartmenty, z ktorých každý pozostáva zo zariadenia pre akvakultúru so stanoveným schvaľovacím číslom:

83138

Hallesøhuse Dambrug

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103554

Fruerlund Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103571

Hallesø Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103668

Ravning Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103802

Ådal Dambrug

103910

Piledal Dambrug

104106

Hallundbæk Dambrug

106314

Ravningkær Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

122355

FREA

125770

Aquasearch Ova

128165

Ollerupgård Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

Fínsko

FI

kontinentálne časti územia

Slovinsko

SI

tieto jednotlivé kompartmenty, z ktorých každý pozostáva zo zariadenia pre akvakultúru so stanoveným schvaľovacím číslom:

SIRIB050108 Pšata

SIRIB120102 Ilirska Bistrica

Švédsko

SE

kontinentálne časti územia

Infekcia parazitom Gyrodactylus salaris (GS)

Fínsko

FI

povodie riek Tenojoki a Näätämöjoki; povodie riek Paatsjoki, Tuulomajoki a Uutuanjoki sa považujú za nárazníkové pásma

Írsko

IE

celé územie

Spojené kráľovstvo (Severné Írsko)

UK (NI)

Severné Írsko

Nákaza alfavírusom lososovitých rýb (SAV)

Fínsko

FI

kontinentálne časti územia

(1)   

V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na členské štáty zahŕňajú na účely tejto prílohy Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.
PRÍLOHA IIČlenské štáty (1) a ich časti, ktoré majú zavedené programy eradikácie určitých chorôb postihujúcich vodné živočíchy a v prípade ktorých sú schválené vnútroštátne opatrenia v súlade s článkom 226 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/429

Choroba

Členský štát

Kód

Geografické vymedzenie oblasti, pre ktorú sa schválili vnútroštátne opatrenia

Bakteriálna choroba obličiek (BKD)

Dánsko

DK

tieto jednotlivé kompartmenty, z ktorých každý pozostáva zo zariadenia pre akvakultúru so stanoveným schvaľovacím číslom:

106314

Ravningkær Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

118738

Øster Højgård Avlsdambrug

122491

Tarp Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

Švédsko

SE

kontinentálne časti územia

Infekčná pankreatická nekróza (IPN)

Dánsko

DK

tieto jednotlivé kompartmenty, z ktorých každý pozostáva zo zariadenia pre akvakultúru so stanoveným schvaľovacím číslom:

103606

Lundby Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

Švédsko

SE

kontinentálne časti územia“

(1)   

V súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä článkom 5 ods. 4 protokolu o Írsku/Severnom Írsku v spojení s prílohou 2 k uvedenému protokolu, odkazy na členské štáty zahŕňajú na účely tejto prílohy Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o Severné Írsko.