02014D0119 — SK — 04.03.2022 — 011.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE RADY 2014/119/SZBP

z 5. marca 2014

o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

(Ú. v. ES L 066 6.3.2014, s. 26)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY 2014/216/SZBP zo 14. apríla 2014,

  L 111

91

15.4.2014

►M2

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/143 z 29. januára 2015,

  L 24

16

30.1.2015

►M3

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/364 z 5. marca 2015,

  L 62

25

6.3.2015

►M4

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/876 z 5. júna 2015,

  L 142

30

6.6.2015

►M5

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2015/1781 z 5. októbra 2015,

  L 259

23

6.10.2015

►M6

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2016/318 zo 4. marca 2016,

  L 60

76

5.3.2016

►M7

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2017/381 z 3. marca 2017,

  L 58

34

4.3.2017

►M8

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2018/333 z 5. marca 2018,

  L 63

48

6.3.2018

►M9

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2019/354 zo 4. marca 2019,

  L 64

7

5.3.2019

►M10

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2020/373 z 5. marca 2020,

  L 71

10

6.3.2020

►M11

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2021/394 zo 4. marca 2021,

  L 77

29

5.3.2021

►M12

ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/376 z 3. marca 2022,

  L 70

7

4.3.2022


Opravené a doplnené:

 C1

Korigendum, Ú. v. ES L 070, 11.3.2014, s.  35 (2014/119/SZBP)

 C2

Korigendum, Ú. v. ES L 086, 28.3.2019, s.  118 (2019/354)
▼B

ROZHODNUTIE RADY 2014/119/SZBP

z 5. marca 2014

o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na UkrajineČlánok 1

▼M2

1.  
Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria osobám identifikovaným ako osoby zodpovedné za spreneveru ukrajinských štátnych finančných prostriedkov a osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv na Ukrajine, a fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom, ktoré sú s nimi spriaznené, uvedeným v prílohe, ako aj všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré sú vo vlastníctve takýchto osôb, subjektov alebo orgánov, v ich držbe alebo pod ich kontrolou.

Na účely tohto rozhodnutia patria medzi osoby identifikované ako osoby zodpovedné za spreneveru ukrajinských štátnych finančných prostriedkov osoby, proti ktorým vedú ukrajinské orgány vyšetrovanie z dôvodu:

a) 

sprenevery ukrajinských verejných finančných prostriedkov alebo aktív alebo spolupáchateľstva pri takejto sprenevere, alebo

b) 

zneužívania právomoci verejného činiteľa s cieľom získať pre seba alebo tretiu stranu neoprávnenú výhodu a tým spôsobiť škodu, pokiaľ ide o ukrajinské verejné finančné prostriedky alebo aktíva, alebo spolupáchateľstva pri takomto zneužívaní.

▼B

2.  
Fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom uvedeným v prílohe sa priamo ani nepriamo nesprístupnia žiadne finančné prostriedky ani hospodárske zdroje, a to ani v ich prospech.
3.  

Príslušný orgán členského štátu môže povoliť uvoľnenie určitých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov alebo sprístupnenie určitých finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov za podmienok, ktoré považuje za vhodné, a to potom, ako rozhodne, že dané finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sú:

a) 

potrebné na uspokojenie základných potrieb fyzických osôb uvedených v prílohe a ich nezaopatrených rodinných príslušníkov vrátane platieb za potraviny, nájom alebo hypotéku, lieky a lekárske ošetrenie, úhrady daní, poistného a poplatkov za verejné služby;

b) 

určené výlučne na úhradu primeraných honorárov a náhradu výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s poskytovaním právnych služieb;

c) 

určené výlučne na úhradu poplatkov alebo nákladov na služby spojené s bežným vedením alebo správou zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov; alebo

d) 

potrebné na mimoriadne výdavky pod podmienkou, že príslušný orgán oznámil príslušným orgánom ostatných členských štátov a Komisii aspoň dva týždne pred udelením povolenia dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že by osobitné povolenie malo byť udelené.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa tohto odseku.

4.  

Odchylne od odseku 1 môžu príslušné orgány členského štátu povoliť uvoľnenie niektorých zmrazených finančných prostriedkov alebo hospodárskych zdrojov, ak sú splnené tieto podmienky:

a) 

na finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa vzťahuje arbitrážne rozhodnutie, ktoré bolo vydané pred dátumom zaradenia fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedených v odseku 1 do prílohy, alebo súdne alebo správne rozhodnutie vydané v Únii, alebo súdne rozhodnutie vykonateľné v dotknutom členskom štáte pred uvedeným dátumom alebo po ňom;

b) 

finančné prostriedky alebo hospodárske zdroje sa použijú výlučne na uspokojenie pohľadávok zabezpečených takýmto rozhodnutím alebo uznaných za platné v takomto rozhodnutí v rámci obmedzení stanovených príslušnými zákonmi a právnymi predpismi, ktorými sa riadia práva osôb s takýmito pohľadávkami;

c) 

rozhodnutie nie je v prospech fyzickej alebo právnickej osoby, subjektu alebo orgánu uvedeného v prílohe; a

d) 

uznanie rozhodnutia nie je v rozpore s verejným poriadkom v dotknutom členskom štáte.

Dotknutý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o všetkých povoleniach udelených podľa tohto odseku.

5.  
Odsek 1 nebráni tomu, aby fyzická alebo právnická osoba, subjekt alebo orgán uvedené na zozname vykonali platbu splatnú na základe zmluvy, ktorá sa uzavrela pred dátumom, kedy takáto osoba, subjekt alebo orgán boli zaradené na zoznam v prílohe, pod podmienkou, že dotknutý členský štát dospel k záveru, že príjemcom platby nie je priamo alebo nepriamo osoba, subjekt alebo orgán, ktoré sú uvedené v odseku 1.
6.  

Odsek 2 sa neuplatňuje, ak sa na zmrazené účty pripisujú:

a) 

úroky alebo iné výnosy z týchto účtov;

b) 

platby splatné na základe zmlúv, dohôd alebo záväzkov, ktoré sa uzavreli alebo vznikli pred dátumom, od ktorého tieto účty začali podliehať opatreniam stanoveným v odsekoch 1 a 2, alebo

c) 

platby splatné podľa súdneho, správneho alebo arbitrážneho rozhodnutia vydaného v Únii alebo vynútiteľné v dotknutom členskom štáte,

pod podmienkou, že sa na takéto úroky, iné výnosy a platby naďalej vzťahujú opatrenia stanovené v odseku 1.

Článok 2

1.  
Rada na návrh členského štátu alebo vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku rozhodne o stanovení a zmene zoznamu v prílohe.
2.  
Rada oznámi rozhodnutie uvedené v odseku 1 vrátane dôvodov zaradenia na zoznam dotknutej fyzickej alebo právnickej osobe, subjektu alebo orgánu buď priamo, ak je jej adresa známa, alebo prostredníctvom uverejnenia oznámenia, a poskytne dotknutej osobe, subjektu alebo orgánu možnosť vyjadriť pripomienky.
3.  
Ak sa predložia pripomienky alebo zásadné nové dôkazy, Rada preskúma rozhodnutie uvedené v odseku 1 a dotknutú osobu, subjekt alebo orgán o tom príslušným spôsobom informuje.

Článok 3

1.  
V prílohe sa uvádzajú dôvody zaradenia fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 1 ods. 1 do zoznamu.
2.  
V prílohe sa pokiaľ možno uvádzajú aj informácie potrebné na identifikáciu dotknutých fyzických a právnických osôb, subjektov alebo orgánov. V prípade fyzických osôb môžu tieto informácie zahŕňať mená vrátane alternatívnych mien, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, číslo cestovného pasu a preukazu totožnosti, pohlavie, adresu, ak je známa, a funkciu alebo povolanie. V prípade právnických osôb, subjektov a orgánov môžu tieto informácie zahŕňať názvy, miesto a dátum registrácie, registračné číslo a miesto vykonávania činnosti.

Článok 4

S cieľom maximalizovať účinok opatrení uvedených v článku 1 ods. 1 a 2 Únia vyzve tretie štáty, aby prijali reštriktívne opatrenia podobné tým, ktoré sú stanovené v tomto rozhodnutí.

▼M5

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

▼M12

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 6. marca 2023. Opatrenia v článku 1 sa vo vzťahu k záznamom č. 1, 3, 7 a 9 v prílohe uplatňujú do 6. septembra 2022.

▼M5

Toto rozhodnutie podlieha neustálej revízii. Obnovuje alebo mení sa podľa potreby, ak Rada nepovažuje jeho ciele za splnené.

▼M3
PRÍLOHA

▼M9

A.    Zoznam osôb, subjektov a orgánov uvedených v článku 1

▼M3 

Meno

Informácie o totožnosti

Odôvodnenie

Dátum zaradenia do zoznamu

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Вiктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

narodený 9. júla 1950 v Jenakijeve (Donecká oblasť), bývalý prezident Ukrajiny

Osoba, voči ktorej ukrajinské orgány vedú trestné konanie za spreneveru verejných finančných prostriedkov alebo aktív.

6.3.2014

▼M6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Narodený 20. januára 1963 v Kosťantynivke (Donecká oblasť), bývalý minister vnútra

Osoba, proti ktorej ukrajinské orgány vedú trestné konanie za spreneveru verejných finančných prostriedkov alebo aktív, ako aj v súvislosti so zneužívaním právomoci verejného činiteľa s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu pre seba alebo pre tretiu stranu, a tým spôsobiť škodu, pokiaľ ide o ukrajinský verejný rozpočet alebo aktíva.

6.3.2014

▼M3

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Вiктор Павлович Пшонка)

narodený 6. februára 1954 v Serhijivke (Donecká oblasť), bývalý generálny prokurátor Ukrajiny

Osoba, voči ktorej ukrajinské orgány vedú trestné konanie za spreneveru verejných finančných prostriedkov alebo aktív.

6.3.2014

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M3

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

narodený 16. októbra 1959, bývalý námestník ministra vnútra

Osoba, voči ktorej ukrajinské orgány vedú trestné konanie za spreneveru verejných finančných prostriedkov alebo aktív a spolupáchateľstvo pri takejto sprenevere.

6.3.2014

▼M8

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

narodený 10. júla 1973 v Jenakijeve (Donecká oblasť), syn bývalého prezidenta, podnikateľ

Osoba, proti ktorej ukrajinské orgány vedú trestné konanie za spreneveru verejných finančných prostriedkov alebo aktív a spolupáchateľstvo pri takejto sprenevere.

6.3.2014

▼M4 —————

▼M3

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вiкторович Пшонка)

narodený 19. marca 1976 v Kramatorsku (Donecká oblasť), syn bývalého generálneho prokurátora, zástupca predsedu frakcie Strany regiónov v Najvyššej rade Ukrajiny

Osoba, voči ktorej ukrajinské orgány vedú trestné konanie za spreneveru verejných finančných prostriedkov alebo aktív a spolupáchateľstvo pri takejto sprenevere.

6.3.2014

▼M8 —————

▼M10 —————

▼M8

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

Narodený 21. septembra 1985 v Charkove, podnikateľ

Osoba, proti ktorej ukrajinské orgány vedú trestné konanie za spreneveru verejných finančných prostriedkov alebo aktív a za zneužívanie právomoci s cieľom poskytnúť neoprávnenú výhodu pre seba alebo pre tretiu stranu, a tým spôsobiť škodu, pokiaľ ide o ukrajinské verejné finančné prostriedky alebo aktíva.

6.3.2014

▼M11 —————

▼M6 —————

▼M11 —————

▼M7 —————

▼M12 —————

▼M10 —————

▼M12

B.   Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu

Právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu podľa Trestného poriadku Ukrajiny

V článku 42 Trestného poriadku Ukrajiny (ďalej len „trestný poriadok“) sa ustanovuje, že každá osoba podozrivá alebo obvinená v trestnom konaní má právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu. Medzi tieto práva patrí: právo podozrivého alebo obvineného byť informovaný o tom, z akého trestného činu je podozrivý alebo obvinený; právo byť výslovne a včas informovaný o svojich právach podľa trestného poriadku; právo mať pri prvom vyžiadaní prístup k obhajcovi; právo podávať návrhy na procesné úkony a právo podávať opravné prostriedky proti rozhodnutiam, úkonom a opomenutiam vyšetrovateľa, prokurátora a vyšetrujúceho sudcu.

V článku 303 trestného poriadku sa rozlišuje medzi rozhodnutiami a opomenutiami, ktoré možno napadnúť počas predsúdneho konania (prvý odsek), a rozhodnutiami, úkonmi a opomenutiami, ktoré možno preskúmať na súde počas prípravného konania (druhý odsek). V článku 306 trestného poriadku sa ustanovuje, že sťažnosti proti rozhodnutiam, úkonom alebo opomenutiam vyšetrovateľa alebo prokurátora musí posúdiť vyšetrujúci sudca miestneho súdu v prítomnosti sťažovateľa, jeho obhajcu alebo právneho zástupcu. V článku 308 trestného poriadku sa stanovuje, že sťažnosti proti nedodržaniu primeranej lehoty počas predsúdneho vyšetrovania zo strany vyšetrovateľa alebo prokurátora sa môžu podať nadriadenému prokurátorovi a musí sa o nich rozhodnúť do troch dní od ich podania. Okrem toho sa v článku 309 trestného poriadku stanovuje, proti ktorým rozhodnutiam vyšetrujúcich sudcov možno podať odvolanie, pričom ďalšie rozhodnutia môžu byť predmetom súdneho preskúmania počas prípravného konania na súde. Niektoré procesné vyšetrovacie úkony možno navyše vykonať len na základe rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu alebo súdu (napríklad zaistenie vecí podľa článkov 167 až 175 a väzobné opatrenia podľa článkov 176 až 178 trestného poriadku).

Uplatňovanie práva na obhajobu a práva na účinnú súdnu ochranu jednotlivých osôb na zozname

1.    Viktor Fedorovych Yanukovych

Trestné konanie vo veci sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Yanukovycha na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu vrátane základného práva na to, aby bola jeho vec v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom. Dokazuje to najmä rozhodnutie Najvyššieho protikorupčného súdu Ukrajiny z 10. augusta 2020 v trestnom konaní č. 42016000000000785, v ktorom súd preskúmal návrh Národného protikorupčného úradu Ukrajiny a udelil povolenie zadržať pána Yanukovycha. Vyšetrujúci sudca vo svojom rozhodnutí potvrdil, že existuje dôvodné podozrenie z účasti pána Yanukovycha na trestnom čine týkajúcom sa sprenevery, a potvrdil aj postavenie pána Yanukovycha ako podozrivého v trestnom konaní.

Najvyšší protikorupčný súd tiež konštatoval, že pán Yanukovych sa od roku 2014 zdržiava mimo Ukrajiny. Súd dospel k záveru, že existujú dostatočné dôvody domnievať sa, že pán Yanukovych sa ukrýva pred orgánmi vykonávajúcimi predsúdne vyšetrovanie.

Najvyšší protikorupčný súd Ukrajiny navyše 15. septembra 2021 vyhovel návrhu Národného protikorupčného úradu Ukrajiny a udelil povolenie na vzatie pána Yanukovycha do väzby. V uvedenom rozhodnutí vyšetrujúci sudca potvrdil závery Najvyššieho protikorupčného súdu Ukrajiny z 10. augusta 2020.

V trestnom konaní č. 42015000000002833 Najvyšší protikorupčný súd Ukrajiny vo svojom rozhodnutí z 25. augusta 2021 udelil povolenie na osobitné predsúdne vyšetrovanie v súvislosti s pánom Yanukovychom. V uvedenom rozhodnutí vyšetrovací sudca potvrdil postavenie pána Yanukovycha ako podozrivého a dospel k záveru, že dôkazy zakladajú dôvodné podozrenie, že pán Yanukovych spáchal trestné činy, z ktorých je podozrivý. Sudca tiež dospel k záveru, že existuje dôvodné podozrenie, že pán Yanukovych sa zámerne vyhýba vyšetrovaniu a súdu, aby sa vyhol trestnej zodpovednosti. Okrem toho Najvyšší protikorupčný súd Ukrajiny vo svojom rozhodnutí zo 7. októbra 2021 nariadil vziať pána Yanukovycha do väzby. V rozhodnutí súd potvrdil postavenie pána Yanukovycha ako podozrivého, ako aj dôvodné podozrenie, že pán Yanukovych spáchal trestné činy. Sudca tiež zdôraznil, že existuje riziko, že sa pán Yanukovych bude ukrývať pred vyšetrovaním a súdom s cieľom vyhnúť sa trestnej zodpovednosti.

Rada má informácie o tom, že prokurátor 29. decembra 2021 usúdil, že dôkazy získané počas predsúdneho vyšetrovania postačujú na podanie obžaloby a pán Yanukovych a jeho obhajcovia boli informovaní o ukončení predsúdneho vyšetrovania. Obhajobe bol poskytnutý prístup k materiálom z predsúdneho vyšetrovania, aby sa s nimi oboznámila v súlade s ustanoveniami trestného poriadku Ukrajiny.

V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva sa Rada domnieva, že obdobia, počas ktorých sa pán Yanukovych vyhýba vyšetrovaniu, musia byť vylúčené z výpočtu lehoty, ktorá je relevantná na posúdenie dodržania práva na prejednanie veci v primeranej lehote. Rada sa preto domnieva, že okolnosti opísané v rozhodnutí Najvyššieho protikorupčného súdu pripisované pánovi Yanukovychovi významne prispeli k dĺžke vyšetrovania.

2.    Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Trestné konanie vo veci sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Zakharchenka na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu vrátane základného práva na to, aby bola jeho vec v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom. Dokazujú to najmä rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu z 19. apríla 2021, ktorými sa nariaďuje vzatie pána Zakharchenka do väzby, ako aj rozhodnutie Pečerského obvodného súdu v Kyjeve z 10. augusta 2021, ktorým sa udeľuje povolenie na vykonanie osobitného predsúdneho vyšetrovania v trestnom konaní č. 42016000000002929. Tieto rozhodnutia vyšetrujúcich sudcov potvrdzujú postavenie pána Zakharchenka ako podozrivého a zdôrazňujú, že podozrivý sa pred vyšetrovaním skrýva, aby sa vyhol trestnej zodpovednosti.

Rada má navyše informácie o tom, že ukrajinské orgány prijali opatrenia na vypátranie pána Zakharchenka. Vyšetrovací orgán 12. februára 2020 rozhodol o zaradení pána Zakharchenka na medzinárodný zoznam hľadaných osôb a odboru pre medzinárodnú policajnú spoluprácu ukrajinskej štátnej polície postúpil žiadosť o zápis do databázy Interpolu. Ukrajina okrem toho 11. mája 2021 zaslala Ruskej federácii žiadosť o medzinárodnú právnu pomoc s cieľom zistiť miesto pobytu pána Zakharchenka, ktorú Rusko 31. augusta 2021 zamietlo.

V prípade, keď si obhajoba právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu neuplatňuje, nemožno konštatovať ich porušenie.

V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva sa Rada domnieva, že obdobia, počas ktorých sa pán Zakharchenko vyhýba vyšetrovaniu, musia byť vylúčené z výpočtu lehoty, ktorá je relevantná na posúdenie dodržania práva na prejednanie veci v primeranej lehote. Rada sa preto domnieva, že opísané okolnosti pripisované pánovi Zakharchenkovi významne prispeli k dĺžke vyšetrovania.

3.    Viktor Pavlovych Pshonka

Trestné konanie vo veci sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána V. Pshonku na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu vrátane základného práva na to, aby bola jeho vec v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom. Dokazuje to najmä rozhodnutie Najvyššieho protikorupčného súdu Ukrajiny z 2. októbra 2020, v ktorom zamietol odvolanie podané obhajcami pána V. Pshonku, ktorí navrhovali zrušenie oznámenia o podozrení z 22. decembra 2014. Súd dospel k záveru, že oznámenie o podozrení bolo doručené v súlade s ukrajinským trestným poriadkom, a potvrdil postavenie pána V. Pshonku ako podozrivého v trestnom konaní. Najvyšší protikorupčný súd Ukrajiny navyše 7. mája 2020 a 9. novembra 2020 zamietol žiadosť o začatie konania na základe sťažnosti obhajcov pre nečinnosť Národného protikorupčného úradu Ukrajiny v trestnom konaní. Odvolací senát Najvyššieho protikorupčného súdu potvrdil tieto rozhodnutia 1. júna 2020 a 26. novembra 2020.

Okrem toho Najvyšší protikorupčný súd Ukrajiny zamietol 16. februára 2021 odvolanie obhajcov, ktorí navrhovali zrušenie uznesenia Národného protikorupčného úradu Ukrajiny o prerušení predsúdneho vyšetrovania zo 14. januára 2021. V tomto rozhodnutí súd potvrdil postavenie pána V. Pshonku ako podozrivého. Okrem toho 11. marca 2021 Najvyšší protikorupčný súd Ukrajiny zamietol sťažnosť obhajcov pána V. Pshonku týkajúcu sa nečinnosti prokurátora.

Rada má informácie o tom, že ukrajinské orgány prijali opatrenia na vypátranie pána Pshonku. Príslušným orgánom Ruskej federácie bola 24. júla 2020 zaslaná žiadosť o medzinárodnú právnu pomoc s cieľom zistiť miesto pobytu pána V. Pshonku a vypočuť ho. Rusko túto žiadosť zamietlo. Ruské orgány zamietli predošlé žiadosti o medzinárodnú právnu pomoc, ktoré im boli zaslané v rokoch 2016 a 2018.

V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva sa Rada domnieva, že obdobia, počas ktorých sa pán V. Pshonka vyhýba vyšetrovaniu, musia byť vylúčené z výpočtu lehoty, ktorá je relevantná na posúdenie dodržania práva na prejednanie veci v primeranej lehote. Rada sa preto domnieva, že okolnosti opísané v rozhodnutí Najvyššieho protikorupčného súdu, ktoré možno pripísať pánovi V. Pshonkovi, ako aj predchádzajúce nevykonanie žiadostí o medzinárodnú právnu pomoc, významne prispeli k dĺžke vyšetrovania.

6.    Viktor Ivanovych Ratushniak

Trestné konanie vo veci sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Ratushniaka na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu vrátane základného práva na to, aby bola jeho vec v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom. Dokazujú to najmä rozhodnutia vyšetrujúceho sudcu z 19. apríla 2021, ktorými sa nariaďuje vzatie pána Ratushniaka do väzby, ako aj rozhodnutie Pečerského obvodného súdu v Kyjeve z 10. augusta 2021, ktorým sa udeľuje povolenie na vykonanie osobitného predsúdneho vyšetrovania v trestnom konaní č. 42016000000002929. Tieto rozhodnutia vyšetrujúcich sudcov potvrdzujú postavenie pána Ratushniaka ako podozrivého a zdôrazňujú, že podozrivý sa pred vyšetrovaním skrýva, aby sa vyhol trestnej zodpovednosti.

Rada má informácie o tom, že ukrajinské orgány prijali opatrenia na vypátranie pána Ratushniaka. Vyšetrovací orgán 12. februára 2020 rozhodol o zaradení pána Ratushniaka na medzinárodný zoznam hľadaných osôb a odboru pre medzinárodnú policajnú spoluprácu ukrajinskej štátnej polície postúpil žiadosť o zápis do databázy Interpolu. Ukrajina okrem toho 11. mája 2021 zaslala Ruskej federácii žiadosť o medzinárodnú právnu pomoc s cieľom zistiť miesto pobytu pána Ratushniaka, ktorú Rusko 31. augusta 2021 zamietlo.

V prípade, keď si obhajoba právo na obhajobu a právo na účinnú súdnu ochranu neuplatňuje, nemožno konštatovať ich porušenie.

V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva sa Rada domnieva, že obdobia, počas ktorých sa pán Ratushniak vyhýba vyšetrovaniu, musia byť vylúčené z výpočtu lehoty, ktorá je relevantná na posúdenie dodržania práva na prejednanie veci v primeranej lehote. Rada sa preto domnieva, že opísané okolnosti pripisované pánovi Ratushniakovi významne prispeli k dĺžke vyšetrovania.

7.    Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Trestné konanie vo veci sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána O. Yanukovycha na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu vrátane základného práva na to, aby bola jeho vec v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom. Dokazujú to najmä rozhodnutia Najvyššieho protikorupčného súdu Ukrajiny. V trestnom konaní č. 42015000000002833 Najvyšší protikorupčný súd Ukrajiny vo svojom rozhodnutí z 25. augusta 2021 udelil povolenie na osobitné predsúdne vyšetrovanie v súvislosti s pánom O. Yanukovychom. V uvedenom rozhodnutí vyšetrovací sudca potvrdil postavenie pána O. Yanukovycha ako podozrivého a dospel k záveru, že dôkazy zakladajú dôvodné podozrenie, že pán O. Yanukovych spáchal trestné činy, z ktorých je podozrivý. Sudca tiež dospel k záveru, že existuje dôvodné podozrenie, že pán O. Yanukovych sa zámerne vyhýba vyšetrovaniu a súdu, aby sa vyhol trestnej zodpovednosti.

Okrem toho Najvyšší protikorupčný súd Ukrajiny vo svojom rozhodnutí z 13. októbra 2021 nariadil vziať pána O. Yanukovycha do väzby. V rozhodnutí súd potvrdil postavenie pána O. Yanukovycha ako podozrivého, ako aj dôvodné podozrenie, že pán O. Yanukovych spáchal trestné činy. Sudca tiež zdôraznil, že existuje riziko, že sa bude ukrývať pred vyšetrovaním a súdom s cieľom vyhnúť sa trestnej zodpovednosti.

Rada má informácie o tom, že prokurátor 29. decembra 2021 usúdil, že dôkazy získané počas predsúdneho vyšetrovania postačujú na podanie obžaloby a pán O. Yanukovych a jeho obhajcovia boli informovaní o ukončení predsúdneho vyšetrovania. Obhajobe bol poskytnutý prístup k materiálom z predsúdneho vyšetrovania, aby sa s nimi oboznámila v súlade s ustanoveniami trestného poriadku Ukrajiny.

Rada má informácie o tom, že ukrajinské orgány prijali opatrenia na vypátranie pána O. Yanukovycha, ktorý sa zdržiava v Ruskej federácii a vyhýba sa vyšetrovaniu.

V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva sa Rada domnieva, že obdobia, počas ktorých sa pán O. Yanukovych vyhýba vyšetrovaniu, musia byť vylúčené z výpočtu lehoty, ktorá je relevantná na posúdenie dodržania práva na prejednanie veci v primeranej lehote. Rada sa preto domnieva, že opísané okolnosti pripisované pánovi O. Yanukovychovi významne prispeli k dĺžke vyšetrovania.

9.    Artem Viktorovych Pshonka

Trestné konanie vo veci sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána A. Pshonku na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu vrátane základného práva na to, aby bola jeho vec v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom. Dokazuje to najmä rozhodnutie Najvyššieho protikorupčného súdu Ukrajiny z 8. júla 2020, v ktorom zamietol odvolanie podané obhajcami pána A. Pshonku, ktorí navrhovali zrušenie uznesenia prokurátora z 30. apríla 2015 o prerušení predsúdneho vyšetrovania. Súd tiež dospel k záveru, že oznámenie o podozrení bolo doručené v súlade s ukrajinským trestným poriadkom, a potvrdil postavenie pána A. Pshonku ako podozrivého v trestnom konaní.

Okrem toho Najvyšší protikorupčný súd Ukrajiny zamietol 10. februára 2021 odvolanie obhajcov, ktorí navrhovali zrušenie uznesenia Národného protikorupčného úradu Ukrajiny o prerušení predsúdneho vyšetrovania zo 14. januára 2021. V uvedenom rozhodnutí súd potvrdil postavenie pána A. Pshonku ako podozrivého. Okrem toho 11. marca 2021 Najvyšší protikorupčný súd Ukrajiny zamietol sťažnosť obhajcov pána A. Pshonku týkajúcu sa nečinnosti prokurátora.

Rada má informácie o tom, že ukrajinské orgány prijali opatrenia na vypátranie pána A. Pshonku. Príslušným orgánom Ruskej federácie bola 24. júla 2020 zaslaná žiadosť o medzinárodnú právnu pomoc s cieľom zistiť miesto pobytu podozrivého a vypočuť ho. Rusko túto žiadosť zamietlo. Ruské orgány zamietli predošlú žiadosť o medzinárodnú právnu pomoc, ktorá im bola zaslaná v roku 2018.

V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva sa Rada domnieva, že obdobia, počas ktorých sa pán A. Pshonka vyhýba vyšetrovaniu, musia byť vylúčené z výpočtu lehoty, ktorá je relevantná na posúdenie dodržania práva na prejednanie veci v primeranej lehote. Rada sa preto domnieva, že okolnosti opísané v rozhodnutí Najvyššieho protikorupčného súdu, ktoré možno pripísať pánovi A. Pshonkovi, ako aj predchádzajúce nevykonanie žiadosti o medzinárodnú právnu pomoc, významne prispeli k dĺžke vyšetrovania.

12.    Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Trestné konanie vo veci sprenevery verejných finančných prostriedkov alebo majetku stále prebieha.

Z informácií zo spisu Rady vyplýva, že v trestnom konaní, z ktorého Rada vychádzala, bolo dodržané právo pána Kurchenka na obhajobu a jeho právo na účinnú súdnu ochranu vrátane základného práva na to, aby bola jeho vec v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom. To dokazuje najmä skutočnosť, že obhajoba bola 28. marca 2019 informovaná o ukončení predsúdneho vyšetrovania v trestnom konaní č. 42016000000003393 a bolo jej umožnené oboznámiť sa s materiálmi. Rada má informácie o tom, že prebieha oboznamovanie sa obhajoby s vyšetrovacím spisom. Národný protikorupčný úrad Ukrajiny navyše 11. októbra 2021 informoval obhajcov pána Kurchenka o ukončení predsúdneho vyšetrovania a poskytnutí prístupu k materiálom z predsúdneho vyšetrovania, aby sa s nimi oboznámili. Rada má informácie o tom, že Národný protikorupčný úrad Ukrajiny podal návrh na stanovenie lehoty na preskúmanie zo strany obhajoby s cieľom riešiť prieťahy obhajoby pri skúmaní materiálov z predsúdneho vyšetrovania.

Odvolací súd v Odese v súvislosti s trestným konaním č. 12014160020000076 rozhodnutím z 18. septembra 2020 vyhovel odvolaniu prokurátora a nariadil preventívne opatrenie vo forme vzatia pána Kurchenka do väzby. Súd tiež konštatoval, že pán Kurchenko opustil Ukrajinu v roku 2014 a jeho pobyt nie je možné zistiť. Súd dospel k záveru, že pán Kurchenko sa skrýva pred orgánmi vykonávajúcimi predsúdne vyšetrovanie, aby sa vyhol trestnej zodpovednosti. Kyjevský obvodný súd v Odese 20. decembra 2021 udelil povolenie na vykonanie osobitného predsúdneho vyšetrovania v neprítomnosti. Kyjevský obvodný súd v Odese okrem toho 20. októbra 2021 zamietol odvolanie obhajcov, ktorí navrhovali zrušenie uznesenia prokurátora o prerušení predsúdneho vyšetrovania z 27. júla 2021.

Rada má informácie o tom, že ukrajinské orgány prijali opatrenia na vypátranie pána Kurchenka. Hlavné oddelenie štátnej polície v regióne Odesa 13. mája 2021 postúpilo ukrajinskej ústredni Interpolu a Europolu žiadosť o uverejnenie červeného obežníka na pána Kurchenka, ktorá je v súčasnosti predmetom posúdenia. Rada bola informovaná o tom, že ukrajinské orgány poslali 29. apríla 2020 Ruskej federácii žiadosť o medzinárodnú právnu pomoc, ktorá bola 28. júla 2020 vrátená bez vykonania.

V súlade s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva sa Rada domnieva, že obdobia, počas ktorých sa pán Kurchenko vyhýba vyšetrovaniu, musia byť vylúčené z výpočtu lehoty, ktorá je relevantná na posúdenie dodržania práva na prejednanie veci v primeranej lehote. Rada sa preto domnieva, že okolnosti opísané v rozhodnutí odvolacieho súdu v Odese, ktoré možno pripísať pánovi Kurchenkovi, ako aj nevykonanie žiadosti o medzinárodnú právnu pomoc, významne prispeli k dĺžke vyšetrovania.