02017R2400 — SK — 01.01.2023 — 004.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2400

z 12. decembra 2017,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 349 29.12.2017, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/318 z 19. februára 2019,

  L 58

1

26.2.2019

 M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1181 zo 7. augusta 2020,

  L 263

1

12.8.2020

►M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1379 z 5. júla 2022,

  L 212

1

12.8.2022
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/2400

z 12. decembra 2017,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokiaľ ide o určovanie emisií CO2 a spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES a nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

▼M3

Článok 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie dopĺňa právny rámec pre typové schvaľovanie motorových vozidiel a motorov so zreteľom na emisie zavedený nariadením (EÚ) č. 582/2011 tým, že stanovuje pravidlá pre vydávanie licencií na prevádzku simulačného nástroja s cieľom určovať emisie CO2 a spotrebu paliva nových vozidiel predávaných, evidovaných alebo uvádzaných do prevádzky v Únii, ako aj na prevádzku uvedeného simulačného nástroja a deklarovanie emisií CO2 a spotreby paliva určených týmto spôsobom.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.  
S výhradou článku 4 druhého odseku sa toto nariadenie uplatňuje na stredne ťažké nákladné vozidlá, ťažké nákladné vozidlá a ťažké autobusy.
2.  
V prípade viacstupňového typového schválenia alebo jednotlivých typových schválení stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel sa toto nariadenie uplatňuje na základné nákladné vozidlá.

V prípade ťažkých autobusov sa toto nariadenie uplatňuje na primárne vozidlá, rozpracované a dokončené vozidlá alebo dokončované vozidlá.

3.  
Toto nariadenie sa neuplatňuje na terénne vozidlá, vozidlá na špeciálne účely a terénne vozidlá na špeciálne účely podľa vymedzenia v časti A bodoch 2.1, 2.2 a 2.3 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 ( 1 ).

▼B

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1. 

„vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva“ sú špecifické vlastnosti odvodené pre komponent, samostatnú technickú jednotku a systém, ktoré určujú vplyv dielu na emisie CO2 a spotrebu paliva vozidla;

2. 

„vstupné údaje“ sú informácie o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému, používané simulačným nástrojom na určenie emisií CO2 a spotreby paliva vozidla;

3. 

„vstupné informácie“ sú informácie, ktoré súvisia s vlastnosťami vozidla, používané simulačným nástrojom na určenie jeho emisií CO2 a spotreby paliva, a nie sú súčasťou vstupných údajov;

4. 

„výrobca“ je osoba alebo subjekt, ktorý pred schvaľovacím úradom zodpovedá za všetky aspekty procesu certifikácie, ako aj za zabezpečenie súladu vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov. Nie je nevyhnutné, aby osoba alebo subjekt bol priamo zapojený do všetkých stupňov výroby komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému, na ktoré sa vzťahuje postup certifikácie;

▼M1

4a. 

„výrobca vozidla“ je subjekt alebo osoba, ktorá zodpovedá za vydávanie dokumentácie výrobcu a informačnej dokumentácie pre zákazníka podľa článku 9;

▼B

5. 

„oprávnený subjekt“ je vnútroštátny orgán, oprávnený členským štátom požadovať od výrobcov a výrobcov vozidiel príslušné informácie o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, konkrétneho komponentu, konkrétnej samostatnej technickej jednotky alebo konkrétneho systému a emisiami CO2 a so spotrebou paliva nových vozidiel;

6. 

„prevodovka“ je zariadenie pozostávajúce minimálne z dvoch meniteľných prevodov, ktoré zabezpečuje zmenu krútiaceho momentu a otáčok s definovanými pomermi;

▼M1

7. 

„menič krútiaceho momentu“ je hydrodynamický komponent náhonu, buď ako samostatný komponent hnacej sústavy alebo prevodovky so sériovým alebo paralelným tokom výkonu, ktorý prispôsobuje otáčky medzi motorom a kolesom a zabezpečuje násobenie krútiaceho momentu;

▼B

8. 

„iný komponent prenášajúci krútiaci moment“ je otáčajúci sa komponent namontovaný na hnacej sústave, ktorý spôsobuje straty krútiaceho momentu v závislosti od vlastnej rýchlosti otáčania;

9. 

„dodatočný komponent hnacej sústavy“ je otáčajúci sa komponent hnacej sústavy, ktorý prenáša alebo rozdeľuje výkon na ostatné komponenty hnacej sústavy a spôsobuje straty krútiaceho momentu v závislosti od vlastnej rotačnej rýchlosti;

▼M3

10. 

„náprava“ je komponent pozostávajúci zo všetkých rotujúcich častí hnacej sústavy, ktoré prenášajú jazdný krútiaci moment pochádzajúci z hnacieho hriadeľa na kolesá, a mení krútiaci moment a otáčky s pevným pomerom a zahŕňa funkcie diferenciálu;

11. 

„odpor vzduchu“ je vlastnosť konfigurácie vozidla, pokiaľ ide o aerodynamické sily pôsobiace na vozidlo v smere prúdenia vzduchu, a určuje sa pri nulovom bočnom vetre ako súčin koeficientu odporu s plochou prierezu;

12. 

„pomocné zariadenia“ sú komponenty vozidla vrátane ventilátora motora, systému riadenia, elektrického systému, pneumatického systému a systému vykurovania, vetrania a klimatizácie, ktorých vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, podľa vymedzenia v prílohe IX;

▼B

13. 

„rad komponentov“, „rad samostatných technických jednotiek“ alebo „rad systémov“ je skupina komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov stanovená výrobcom, ktoré na základe svojej konštrukcie majú podobné vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva;

14. 

„základný komponent“, „základná samostatná technická jednotka“ alebo „základný systém“ je komponent, samostatná technická jednotka alebo systém vybratý z radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov tak, aby jeho vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, predstavovali najhorší prípad pre daný rad komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov;

▼M3

15. 

„ťažké úžitkové vozidlo s nulovými emisiami“ je „ťažké úžitkové vozidlo s nulovými emisiami“ podľa vymedzenia v článku 3 bode 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1242;

16. 

„profesionálne vozidlo“ je ťažké úžitkové vozidlo, ktoré nie je určené na prepravu tovaru a v prípade ktorého sa na doplnenie ku kódom karosérie používajú nasledujúce číslice uvedené v dodatku 2 k prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2018/858: 09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31; alebo ťahač s maximálnou rýchlosťou nepresahujúcou 79 km/h;

17. 

„nákladné vozidlo s nadstavbou“ je „nákladný automobil“ podľa vymedzenia v časti C bode 4.1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/858 s výnimkou nákladných vozidiel navrhnutých alebo vyrobených na ťahanie návesu;

18. 

„ťahač“ je „ťahač návesu“ podľa vymedzenia v časti C bode 4.3 prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/858

▼M1

19. 

„spacia kabína“ je druh kabíny s priestorom za sedadlom vodiča určeným na nocľah;

▼M3

20. 

„hybridné elektrické ťažké úžitkové vozidlo“ je hybridné ťažké úžitkové vozidlo, ktoré na účely mechanického pohonu čerpá energiu z oboch týchto zdrojov energie uloženej vo vozidle: i) spotrebovateľného paliva a ii) zásobníka elektrickej energie alebo zásobníka energie;

▼M1

21. 

„dvojpalivové vozidlo“ je vozidlo podľa vymedzenia v článku 2 ods. 48 nariadenia (EÚ) č. 582/2011;

▼M3

22. 

„primárne vozidlo“ je ťažký autobus v stave virtuálnej montáže určený na simulačné účely, v prípade ktorého sa používajú vstupné údaje a vstupné informácie stanovené v prílohe III;

23. 

„dokumentácia výrobcu“ je súbor vytvorený simulačným nástrojom, ktorý obsahuje informácie týkajúce sa výrobcu, dokumentáciu vstupných údajov a vstupných informácií pre simulačný nástroj a výsledky týkajúce sa emisií CO2 a spotreby paliva;

24. 

„informačná dokumentácia pre zákazníka“ je súbor vytvorený simulačným nástrojom, ktorý obsahuje vymedzený súbor informácií o vozidle a výsledky týkajúce sa emisií CO2 a spotreby paliva, podľa vymedzenia v časti II prílohy IV;

25. 

„informačná dokumentácia vozidla“ je súbor vytvorený simulačným nástrojom pre ťažké autobusy na prenos príslušných vstupných údajov, vstupných informácií a výsledkov simulácie do nasledujúcich fáz výroby podľa metódy opísanej v bode 2 prílohy I;

26. 

„stredne ťažké nákladné vozidlo“ je vozidlo kategórie N2 podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii) nariadenia (EÚ) 2018/858 s technicky prípustnou maximálnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 5 000  kg a nepresahujúcou 7 400  kg;

27. 

„ťažké nákladné vozidlo“ je vozidlo kategórie N2, podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. b) bode ii) nariadenia (EÚ) 2018/858 s technicky prípustnou maximálnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 7 400  kg a vozidlo kategórie N3 podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. b) bode iii) uvedeného nariadenia;

28. 

„ťažký autobus“ je vozidlo kategórie M3 podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. a) bode iii) nariadenia (EÚ) 2018/858 s technicky prípustnou maximálnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 7 500  kg;

29. 

„výrobca primárneho vozidla“ je výrobca zodpovedný za primárne vozidlo;

30. 

„rozpracované vozidlo“ je akýkoľvek ďalší stupeň dokončenia primárneho vozidla, pri ktorom sa dopĺňa a/alebo upravuje podsúbor vstupných údajov a vstupných informácií vymedzených pre dokončené alebo dokončované vozidlo v súlade s tabuľkou 1 a tabuľkou 3a prílohy III;

31. 

„výrobca rozpracovaného vozidla“ je výrobca zodpovedný za rozpracované vozidlo;

32. 

„nedokončené vozidlo“ je „nedokončené vozidlo“ podľa vymedzenia v článku 3 bode 25 nariadenia (EÚ) 2018/858;

33. 

„dokončované vozidlo“ je „dokončované vozidlo“ podľa vymedzenia v článku 3 bode 26 nariadenia (EÚ) 2018/858;

34. 

„dokončené vozidlo“ je „dokončené vozidlo“ podľa vymedzenia v článku 3 bode 27 nariadenia (EÚ) 2018/858;

35. 

„štandardná hodnota“ sú vstupné údaje simulačného nástroja pre komponent, pri ktorom sa uplatňuje certifikácia vstupných údajov, ale komponent nebol skúšaný s cieľom určiť konkrétnu hodnotu, pričom údaje predstavujú najhorší prípad výkonnosti komponentu;

36. 

„generická hodnota“ sú údaje použité v simulačnom nástroji pre komponenty alebo parametre vozidla, pri ktorých sa nepredpokladá skúšanie komponentov ani vyhlásenie o konkrétnych hodnotách a ktoré odrážajú výkonnosť technológie bežných komponentov alebo špecifikácií typického vozidla;

37. 

„dodávkové vozidlo“ je „dodávkové vozidlo“ podľa vymedzenia v časti C bode 4.2 prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/858;

38. 

„prípad uplatňovania“ sú rôzne scenáre, ktoré sa majú dodržiavať v prípadoch stredne ťažkého nákladného vozidla, ťažkého nákladného vozidla, ťažkého autobusu, ktorý je primárnym vozidlom, ťažkého autobusu, ktorý je rozpracovaným vozidlom, ťažkého autobusu, ktorý je dokončeným vozidlom alebo dokončovaným vozidlom, pre ktoré sa v simulačnom nástroji uplatňujú rôzne podmienky a funkcie výrobcu;

39. 

„základné nákladné vozidlo“ je stredne ťažké alebo ťažké nákladné vozidlo vybavené aspoň:

— 
podvozkom, motorom, prevodovkou, nápravami a pneumatikami v prípade vozidiel s výlučne spaľovacím motorom;
— 
podvozkom, systémom elektromotora a/alebo integrovanými komponentmi elektrickej hnacej sústavy, batériovým systémom(-ami) a/alebo systémom(-ami) kondenzátora a pneumatikami v prípade vozidiel na výlučne elektrický pohon;
— 
podvozkom, motorom, systémom elektromotora a/alebo integrovanými komponentmi elektrickej hnacej sústavy a/alebo integrovanými komponentmi hnacej sústavy hybridného elektrického vozidla typu 1, batériovým systémom(-ami) a/alebo systémom(-ami) kondenzátora a pneumatikami v prípade hybridných elektrických ťažkých úžitkových vozidiel.

▼M3 —————

▼M3

Článok 4

Skupiny vozidiel

Na účely tohto nariadenia sa motorové vozidlá klasifikujú do skupín vozidiel v súlade s tabuľkami 1 až 6 v prílohe I.

Články 5 až 23 sa nevzťahujú na ťažké nákladné vozidlá skupín vozidiel 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18 a 19, ako sa uvádza v tabuľke 1 v prílohe I, a na stredne ťažké nákladné vozidlá skupín vozidiel 51, 52, 55 a 56, ako sa stanovuje v tabuľke 2 v prílohe I, a na žiadne vozidlo s hnanou prednou nápravou v skupinách vozidiel 11, 12 a 16, ako sa uvádza v tabuľke 1 v prílohe I.

▼B

Článok 5

Elektronické nástroje

1.  

Komisia poskytne bezplatne tieto elektronické nástroje vo forme stiahnuteľného a spustiteľného softvéru:

a) 

simulačný nástroj;

b) 

nástroje na predbežné spracovanie;

c) 

hašovací nástroj.

Komisia tieto elektronické nástroje spravuje a poskytuje úpravy a aktualizácie týchto nástrojov.

2.  
Komisia sprístupní elektronické nástroje uvedené v odseku 1 prostredníctvom verejne dostupnej vyhradenej elektronickej distribučnej platformy.

▼M1

3.  
►M3  Simulačný nástroj sa používa na účely určovania emisií CO2 a spotreby paliva nových vozidiel. ◄ Simulačný nástroj musí byť navrhnutý tak, aby fungoval na základe vstupných informácií uvedených v prílohe III, ako aj vstupných údajov uvedených v článku 12 ods. 1.

▼B

4.  
Nástroje na predbežné spracovanie sa používajú na účely overovania a kompilácie skúšobných výsledkov a vykonávanie dodatočných výpočtov v súvislosti s vlastnosťami, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva určitých komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, a na ich prevod do formátu, ktorý používa simulačný nástroj. Nástroje na predbežné spracovanie používa výrobca po vykonaní skúšok uvedených v bode 4 prílohy V pre motory a v bode 3 prílohy VIII pre odpor vzduchu.

▼M3

5.  
Hašovacie nástroje sa používajú na stanovenie jednoznačného prepojenia medzi certifikovanými vlastnosťami komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému súvisiacimi s emisiami CO2 a so spotrebou paliva a príslušným certifikačným dokumentom, ako aj na stanovenie jednoznačného prepojenia medzi vozidlom a dokumentáciou výrobcu, informačnou dokumentáciou vozidla a informačnou dokumentáciou pre zákazníka, ktoré sú uvedené v prílohe IV.

▼BKAPITOLA 2

▼M3

LICENCIA NA PREVÁDZKU SIMULAČNÉHO NÁSTROJA NA ÚČELY TYPOVÉHO SCHVAĽOVANIA SO ZRETEĽOM NA EMISIE

▼B

Článok 6

Žiadosť o licenciu na prevádzku simulačného nástroja s cieľom určovať emisie CO2 a spotrebu paliva nových vozidiel

▼M3

1.  
Výrobca vozidla predloží schvaľovaciemu úradu žiadosť o licenciu na prevádzku simulačného nástroja pre prípad uplatňovania s cieľom určovať emisie CO2 a spotrebu paliva nových vozidiel patriacich do jednej alebo viacerých skupín vozidiel („licencia“). Individuálna licencia sa vzťahuje len na jeden takýto prípad uplatňovania.

Žiadosť o licenciu musí byť sprevádzaná primeraným opisom postupov stanovených výrobcom vozidla na účely prevádzky simulačného nástroja s ohľadom na príslušný prípad uplatňovania stanovený v bode 1 prílohy II.

▼B

2.  
Žiadosť o licenciu musí mať podobu informačného dokumentu vypracovaného v súlade so vzorom uvedeným v doplnku 1 k prílohe II.
3.  
Žiadosť o licenciu musí byť sprevádzaná primeraným opisom postupov stanovených výrobcom na účely určovania emisií CO2 a spotreby paliva s ohľadom na všetky dotknuté skupiny vozidiel, ako je uvedené v bode 1 prílohy II.

Takisto k nej musí byť priložená aj hodnotiaca správa, ktorú vypracuje schvaľovací úrad po vykonaní hodnotenia v súlade s bodom 2 prílohy II.

▼M3

4.  
Výrobca vozidla predloží žiadosť o licenciu schvaľovaciemu úradu najneskôr spolu so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla so schváleným systémom motora so zreteľom na emisie podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 582/2011, so žiadosťou o typové schválenie ES vozidla so zreteľom na emisie podľa článku 9 uvedeného nariadenia, so žiadosťou o typové schválenie celého vozidla podľa nariadenia (EÚ) 2018/858 alebo so žiadosťou o vnútroštátne typové schválenie jednotlivého vozidla. Typové schválenie systému výlučne elektrického motora a typové schválenie ES vozidla na výlučne elektrický pohon so zreteľom na emisie uvedené v predchádzajúcej vete sa obmedzujú na meranie čistého výkonu motora v súlade s prílohou XIV k nariadeniu (EÚ) č. 582/2011.

Žiadosť o licenciu sa musí týkať prípadu uplatňovania, ktorý zahŕňa typ vozidla, pre ktoré sa podáva žiadosť o typové schválenie EÚ.

▼B

Článok 7

Administratívne ustanovenia na udelenie licencie

▼M3

1.  
Schvaľovací úrad udelí licenciu, ak výrobca vozidla predloží žiadosť v súlade s článkom 6 a preukáže, že požiadavky stanovené v prílohe II sú splnené v súvislosti s dotknutým prípadom uplatňovania.

▼B

2.  
Licencia sa udeľuje v súlade so vzorom uvedeným v doplnku 2 k prílohe II.

Článok 8

Následné zmeny postupov stanovených na účely určovania emisií CO2 a spotreby paliva vozidiel

▼M3 —————

▼B

2.  
Výrobca vozidla musí požiadať o rozšírenie licencie v súlade s článkom 6 ods. 1, 2 a 3.

▼M3

3.  
Výrobca vozidla musí po získaní licencie bez omeškania oznámiť schvaľovaciemu úradu akékoľvek zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na presnosť, spoľahlivosť a stabilitu postupov ním stanovených na účely licencie pre prípad uplatňovania, na ktorý sa daná licencia vzťahuje.

▼B

4.  
Schvaľovací úrad po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 3 informuje výrobcu o tom, či sa na postupy, ktorých sa týkajú zmeny, naďalej vzťahuje udelená licencia, či licencia musí byť rozšírená v súlade s odsekom 1 a 2 alebo či musí výrobca požiadať o novú licenciu v súlade s článkom 6.
5.  
Ak sa licencia na zmeny nevzťahuje, musí výrobca do jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 4 požiadať o rozšírenie licencie alebo o novú licenciu. Ak výrobca nepožiada o rozšírenie licencie alebo o novú licenciu v tejto lehote alebo ak je žiadosť zamietnutá, licencia sa odoberie.KAPITOLA 3

PREVÁDZKA SIMULAČNÉHO NÁSTROJA S CIEĽOM URČOVAŤ EMISIE CO2 A SPOTREBU PALIVA NA ÚČELY EVIDENCIE, PREDAJA ALEBO UVEDENIA NOVÝCH VOZIDIEL DO PREVÁDZKY

Článok 9

Povinnosť určovať a deklarovať emisie CO2 a spotrebu paliva nových vozidiel

▼M3

1.  
S výnimkou nových vozidiel využívajúcich technológie vozidiel uvedené v doplnku 1 k prílohe III výrobca vozidla určuje emisie CO2 a spotrebu paliva každého nového vozidla, ktoré sa predá, eviduje alebo uvedie do prevádzky v Únii, s využitím najaktuálnejšej dostupnej verzie simulačného nástroja uvedeného v článku 5 ods. 3. Pokiaľ ide o ťažké autobusy, výrobca vozidla alebo výrobca rozpracovaného vozidla použije metódu stanovenú v bode 2 prílohy I.

V prípade technológií vozidiel uvedených v doplnku 1 k prílohe III, ktoré sa majú predávať, evidovať alebo uviesť do prevádzky v Únii, výrobca vozidla alebo výrobca rozpracovaného vozidla určí len vstupné parametre špecifikované pre tieto vozidlá vo vzoroch stanovených v tabuľke 5 v prílohe III, s využitím najaktuálnejšej dostupnej verzie simulačného nástroja uvedeného v článku 5 ods. 3.

Výrobca vozidla môže prevádzkovať simulačný nástroj na účely tohto článku, len ak je držiteľom licencie udelenej pre príslušný prípad uplatňovania v súlade s článkom 7. Výrobca rozpracovaného vozidla prevádzkuje simulačný nástroj na základe licencie výrobcu vozidla.

▼B

2.  
Výrobca vozidla zaznamenáva výsledky simulácie vykonanej v súlade s odsekom 1 prvým pododsekom v dokumentácii výrobcu vypracovanej v súlade so vzorom uvedeným v časti I prílohy IV.

S výnimkou prípadov uvedených v článku 21 ods. 3 druhom pododseku a v článku 23 ods. 6 sú akékoľvek následné zmeny dokumentácie výrobcu zakázané.

▼M3

Výrobcovia ťažkých autobusov musia dodatočne zaznamenať výsledky simulácie v informačnej dokumentácii vozidla. Výrobcovia rozpracovaných ťažkých autobusov vypracujú informačnú dokumentáciu vozidla.

▼M3

3.  
Výrobca stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel vytvorí kryptografické hodnoty hash z dokumentácie výrobcu a informačnej dokumentácie pre zákazníka.

Výrobca primárneho vozidla vytvorí kryptografické hodnoty hash z dokumentácie výrobcu a informačnej dokumentácie vozidla.

Výrobca rozpracovaného vozidla vytvorí kryptografické hodnoty hash z informačnej dokumentácie vozidla.

Výrobca dokončených vozidiel alebo dokončovaných vozidiel, ktoré sú ťažkými autobusmi, vytvorí kryptografické hodnoty hash dokumentácie výrobcu, informačnej dokumentácie pre zákazníka a informačnej dokumentácie vozidla.

▼B

4.  
►M3  Nákladné vozidlá a dokončené vozidlá alebo dokončované vozidlá, ktoré sú ťažkými autobusmi a majú sa evidovať, predávať alebo uviesť do prevádzky, sú sprevádzané informačnou dokumentáciou pre zákazníka, ktorú vypracuje výrobca v súlade s časťou II prílohy IV. ◄

Každá informačná dokumentácia pre zákazníka obsahuje kópiu hašovaného súboru z dokumentácie výrobcu uvedeného v odseku 3.

▼M3

Výrobcovia ťažkých autobusov sprístupnia informačnú dokumentáciu vozidla výrobcovi nasledujúceho kroku v postupnosti.

▼M3

5.  
V prípade každého vozidla, ku ktorému je priložené osvedčenie o zhode, alebo v prípade vozidiel schválených v súlade s článkom 45 nariadenia (EÚ) 2018/858 osvedčenie o typovom schválení jednotlivého vozidla, musí dané osvedčenie obsahovať odtlačok kryptografických hodnôt hash, ako sa uvádza v odseku 3 tohto článku.

▼M3

6.  
V súlade s bodom 11 prílohy III môže výrobca preniesť výsledky simulačného nástroja na iné vozidlá.

▼B

Článok 10

Úpravy, aktualizácie a poruchy elektronických nástrojov

1.  
Výrobca vozidla v prípade úprav alebo aktualizácií simulačného nástroja začne používať upravený alebo aktualizovaný simulačný nástroj najneskôr tri mesiace po sprístupnení úprav alebo aktualizácií na vyhradenej elektronickej distribučnej platforme.
2.  
Ak emisie CO2 a spotrebu paliva nových vozidiel nie je možné určiť v súlade s článkom 9 ods. 1 pre poruchu simulačného nástroja, výrobca vozidla to bez omeškania oznámi Komisii prostredníctvom vyhradenej elektronickej distribučnej platformy.
3.  
Ak emisie CO2 a spotrebu paliva nových vozidiel nie je možné určiť v súlade s článkom 9 ods. 1 pre poruchu simulačného nástroja, výrobca vozidla vykoná simuláciu daných vozidiel najneskôr 7 kalendárnych dní po dátume uvedenom v bode 1. Dovtedy sú pozastavené povinnosti vyplývajúce z článku 9 pre vozidlá, pre ktoré nie je možné určiť spotrebu paliva a emisie CO2.

▼M3

Ak pri kroku výrobnej postupnosti ťažkých autobusov pred krokom dokončenia alebo dokončovania nastane porucha simulačného nástroja, povinnosť podľa článku 9 ods. 1 prevádzkovať simulačný nástroj v nasledujúcich výrobných krokoch sa odkladá maximálne o 14 kalendárnych dní odo dňa, keď výrobca predchádzajúceho výrobného kroku sprístupnil informačnú dokumentáciu vozidla výrobcovi dokončeného alebo dokončovaného kroku.

▼B

Článok 11

Dostupnosť vstupných a výstupných informácií simulačného nástroja

▼M3

1.  
Dokumentáciu výrobcu, informačnú dokumentáciu vozidla a certifikáty o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva komponentov, systémov a samostatných technických jednotiek, uchováva výrobca vozidla najmenej 20 rokov po vyrobení vozidla a na požiadanie ich sprístupní schvaľovaciemu úradu a Komisii.
2.  
Výrobca vozidla na požiadanie oprávneného subjektu členského štátu alebo Komisie do 15 pracovných dní poskytne dokumentáciu výrobcu alebo informačnú dokumentáciu vozidla.

▼B

3.  
Na požiadanie oprávneného subjektu členského štátu alebo Komisie schvaľovací úrad, ktorý udelil licenciu v súlade s článkom 7 alebo certifikoval vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému v súlade s článkom 17, do pätnástich pracovných dní poskytne informačný dokument uvedený v článku 6 ods. 2 alebo v článku 16 ods. 2.KAPITOLA 4

VLASTNOSTI, KTORÉ SÚVISIA S EMISIAMI CO2 A SPOTREBOU PALIVA KOMPONENTOV, SAMOSTATNÝCH TECHNICKÝCH JEDNOTIEK A SYSTÉMOV

Článok 12

Komponenty, samostatné technické jednotky a systémy relevantné na účely určenia emisií CO2 a spotreby paliva

1.  

Vstupné údaje simulačného nástroja uvedené v článku 5 ods. 3 zahŕňajú informácie o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, týchto komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov:

a) 

motorov;

b) 

prevodoviek;

c) 

meničov krútiaceho momentu;

d) 

iných komponentov prenášajúcich krútiaci moment;

e) 

ďalších komponentov hnacej sústavy;

f) 

náprav;

▼M3

g) 

odpor vzduchu;

▼B

h) 

pomocných zariadení;

i) 

pneumatík;

▼M3

j) 

komponenty elektrickej hnacej sústavy.

▼M3

2.  
Vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov, ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. b) až g) a písm. i) a j) tohto článku, sú založené na hodnotách určených pre každý komponent, samostatnú technickú jednotku, systém, prípadne pre ich príslušný rad v súlade s článkom 14 a certifikovaných v súlade s článkom 17 („certifikované hodnoty“) alebo, ak nie sú certifikované hodnoty dostupné, na štandardných hodnotách určených v súlade s článkom 13.

▼B

3.  
Vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, motorov, sú založené na hodnotách určených pre každý rad motorov v súlade s článkom 14 a certifikovaných v súlade s článkom 17.

▼M3

4.  
Vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva pomocných zariadení, sú založené na generických hodnotách použitých v simulačnom nástroji a priradených vozidlu na základe vstupných informácií, ktoré sa určia v súlade s prílohou IX.
5.  
V prípade základného nákladného vozidla vlastnosti komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov uvedené v odseku 1 písm. g) tohto článku, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva a ktoré nemožno určiť pre základné nákladné vozidlá, sú založené na štandardných hodnotách. Výrobca vozidla pre komponenty, samostatné technické jednotky a systémy uvedené v odseku 1 písm. h) vyberie technológiu s najvyššími stratami výkonu.
6.  
V prípade vozidiel oslobodených od povinnosti určiť emisie CO2 a spotrebu paliva podľa článku 9 ods. 1 vstupné údaje simulačného nástroja obsahujú informácie stanovené v tabuľke 5 v prílohe III.
7.  
Ak sa má vozidlo evidovať, predávať alebo uviesť do prevádzky s kompletnou súpravou zimných pneumatík a s kompletnou súpravou štandardných pneumatík, výrobca vozidla si môže vybrať, ktoré z pneumatík sa použijú na určenie emisií CO2. V prípade ťažkých autobusov, pokiaľ sú pneumatiky použité v simulácii primárneho vozidla na vozidle pri registrácii, predaji alebo uvedení do prevádzky, pridanie súprav pneumatík na vozidlo nepovedie k povinnosti vykonať novú simuláciu primárneho vozidla v súlade s bodom 2 prílohy I.

▼B

Článok 13

▼M3

Štandardné hodnoty a generické hodnoty

▼B

1.  
Štandardné hodnoty pre prevodovky sa určia v súlade s doplnkom 8 k prílohe VI.
2.  
Štandardné hodnoty pre meniče krútiaceho momentu sa určia v súlade s doplnkom 9 k prílohe VI.
3.  
Štandardné hodnoty pre iné komponenty prenášajúce krútiaci moment sa určia v súlade s doplnkom 10 k prílohe VI.
4.  
Štandardné hodnoty pre ďalšie komponenty hnacej sústavy sa určia v súlade s doplnkom 11 k prílohe VI.
5.  
Štandardné hodnoty pre nápravy sa určia v súlade s doplnkom 3 k prílohe VII.
6.  
Štandardné hodnoty pre odpor vzduchu karosérie alebo prípojného vozidla sa určia v súlade s doplnkom 7 k prílohe VIII.

▼M3

7.  
Generické hodnoty pre pomocné zariadenia prideľuje simulačný nástroj v súlade s technológiami vybranými v súlade s prílohou IX.
8.  
Štandardná hodnota pre pneumatiky sa určí v súlade s bodom 3.2 prílohy X.

▼M3

9.  
Štandardné hodnoty pre komponenty elektrickej hnacej sústavy sa určia v súlade s doplnkami 8, 9 a 10 k prílohe Xb.

▼B

Článok 14

Certifikované hodnoty

▼M3

1.  
Hodnoty určené v súlade s odsekmi 2 až 10 tohto článku môže použiť výrobca vozidla ako vstupné údaje simulačného nástroja, ak sú certifikované v súlade s článkom 17.
2.  
Certifikované hodnoty pre motory sa určia v súlade s bodmi 4, 5 a 6 prílohy V.

▼B

3.  
Certifikované hodnoty pre prevodovky sa určia v súlade s bodom 3 prílohy VI.
4.  
Certifikované hodnoty pre meniče krútiaceho momentu sa určia v súlade s bodom 4 prílohy VI.
5.  
Certifikované hodnoty pre iné komponenty prenášajúce krútiaci moment sa určia v súlade s bodom 5 prílohy VI.
6.  
Certifikované hodnoty pre ďalšie komponenty hnacej sústavy sa určia v súlade s bodom 6 prílohy VI.
7.  
Certifikované hodnoty pre nápravy sa určia v súlade s bodom 4 prílohy VII.
8.  
Certifikované hodnoty pre odpor vzduchu karosérie alebo prípojného vozidla sa určia v súlade s bodom 3 prílohy VIII.
9.  
Certifikované hodnoty pre pneumatiky sa určia v súlade s prílohou X.

▼M3

10.  
Certifikované hodnoty pre komponenty elektrickej hnacej sústavy sa určia v súlade s bodmi 4, 5 a 6 prílohy Xb.

▼B

Článok 15

Koncepcia radu s použitím certifikovaných hodnôt v súvislosti s komponentmi, samostatnými technickými jednotkami a systémami

1.  

S výhradou odsekov 3 až 6 sú certifikované hodnoty určené pre základný komponent, základnú samostatnú technickú jednotku alebo základný systém platné bez ďalšieho skúšania pre všetkých ďalších členov radu v súlade s definíciou radu stanovenou v:

— 
doplnku 6 k prílohe VI, pokiaľ ide o koncepciu radu prevodoviek, meničov krútiaceho momentu, iných komponentov prenášajúcich krútiaci moment a dodatočných komponentov hnacej sústavy,
— 
doplnku 4 k prílohe VII pokiaľ ide o koncepciu radu náprav,
— 
doplnku 5 k prílohe VIII pokiaľ ide o koncepciu radu na účely určenia odporu vzduchu,

▼M3

— 
doplnku 3 k prílohe V, pokiaľ ide o motory, certifikované hodnoty pre členov radu motorov vytvoreného v súlade s vymedzením radu sa odvodia v súlade s bodmi 4, 5 a 6 prílohy V,
— 
doplnku 13 k prílohe Xb, pokiaľ ide o koncepciu radu systémov elektromotorov alebo integrovaných komponentov elektrickej hnacej sústavy, certifikované hodnoty pre členov radu vytvoreného v súlade s vymedzením radu systémov elektromotorov sa odvodia v súlade s bodom 4 prílohy Xb.

▼M3

2.  
V prípade motorov sa certifikované hodnoty pre členov radu motorov odvodia v súlade s bodmi 4, 5 a 6 prílohy V.

Pokiaľ ide o pneumatiky, rad pozostáva len z jedného typu pneumatík.

V prípade systémov elektromotorov alebo integrovaných komponentov elektrickej hnacej sústavy sa certifikované hodnoty pre členov radu systémov elektromotorov odvodia v súlade s bodom 4 prílohy Xb.

▼B

3.  
Vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva základného komponentu, základnej samostatnej technickej jednotky alebo základného systému, nesmú byť lepšie ako vlastnosti ktoréhokoľvek člena radu.
4.  
Výrobca poskytne schvaľovaciemu úradu dôkazy, že základný komponent, základná samostatná technická jednotka alebo systém plne reprezentuje rad komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov.

Ak v rámci skúšky na účely článku 16 ods. 3 druhého pododseku schvaľovací úrad zistí, že vybratý základný komponent, základná samostatná technická jednotka alebo základný systém plne nereprezentuje rad komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, môže schvaľovací úrad vybrať a odskúšať alternatívny referenčný komponent, samostatnú technickú jednotku alebo systém, ktorý sa následne stane základným komponentom, základnou samostatnou technickou jednotkou alebo základným systémom.

5.  
Na žiadosť výrobcu a so súhlasom schvaľovacieho úradu vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, konkrétneho komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému iného, ako je základný komponent, základná samostatná technická jednotka alebo základný systém, môžu byť uvedené v certifikáte o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov.

Vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, daného konkrétneho komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému, sa určia v súlade s článkom 14.

6.  
Ak vlastnosti konkrétneho komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému, pokiaľ ide o vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, určené v súlade s odsekom 5, vedú k vyšším emisiám CO2 a hodnotám spotreby paliva, ako sú pri základnom komponente, základnej samostatnej technickej jednotke alebo základnom systéme, výrobca ho vylúči z existujúceho radu, preradí ho do nového radu a definuje ho ako nový základný komponent, základnú samostatnú technickú jednotku alebo základný systém pre tento rad alebo požiada o rozšírenie certifikácie v súlade s článkom 18.

Článok 16

Žiadosť o certifikáciu vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov

▼M3

1.  
Žiadosť o certifikáciu vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentu, samostatnej technickej jednotky a systémov, prípadne ich príslušných radov, sa predkladá schvaľovaciemu úradu.

▼B

2.  

Žiadosť o certifikáciu musí mať podobu informačného dokumentu vypracovaného v súlade so vzorom uvedeným v:

— 
doplnku 2 k prílohe V, pokiaľ ide o motory,
— 
doplnku 2 k prílohe VI, pokiaľ ide o prevodovky,
— 
doplnku 3 k prílohe VI, pokiaľ ide o meniče krútiaceho momentu,
— 
doplnku 4 k prílohe VI, pokiaľ ide o iné komponenty prenášajúce krútiaci moment,
— 
doplnku 5 k prílohe VI, pokiaľ ide o dodatočné komponenty hnacej sústavy,
— 
doplnku 2 k prílohe VII, pokiaľ ide o nápravy,
— 
doplnku 2 k prílohe VIII, pokiaľ ide o odpor vzduchu,
— 
doplnku 2 k prílohe X, pokiaľ ide o pneumatiky,

▼M3

— 
doplnkoch 2 až 6 k prílohe Xb, pokiaľ ide o komponenty elektrickej hnacej sústavy.

▼M3

3.  
K žiadosti o certifikáciu sa priloží vysvetlenie konštrukčných prvkov dotknutého komponentu, samostatnej technickej jednotky a systému, prípadne ich príslušných radov, ktoré majú nezanedbateľný vplyv na vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, dotknutých komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov.

K žiadosti sa priložia aj príslušné skúšobné protokoly vydané schvaľovacím úradom, výsledky skúšok a vyhlásenie o zhode vydané schvaľovacím úradom v súlade s bodom 2 prílohy IV k nariadeniu (EÚ) 2018/858.

▼B

Článok 17

Administratívne ustanovenia pre certifikáciu vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov

▼M3

1.  
Ak sú splnené všetky príslušné požiadavky, schvaľovací úrad certifikuje hodnoty týkajúce sa vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, dotknutého komponentu, samostatnej technickej jednotky a systému, prípadne ich príslušných radov.

▼B

2.  

V prípade uvedenom v odseku 1 schvaľovací úrad vydá certifikát o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, podľa vzoru uvedeného v:

— 
doplnku 1 k prílohe V, pokiaľ ide o motory,
— 
doplnku 1 k prílohe VI pokiaľ ide o prevodovky, meniče krútiaceho momentu, iné komponenty prenášajúce krútiaci moment a dodatočné komponenty hnacej sústavy,
— 
doplnku 1 k prílohe VII, pokiaľ ide o nápravy,
— 
doplnku 1 k prílohe VIII, pokiaľ ide o odpor vzduchu,
— 
doplnku 1 k prílohe X, pokiaľ ide o pneumatiky,

▼M3

— 
doplnku 1 k prílohe Xb, pokiaľ ide o komponenty elektrickej hnacej sústavy.

▼B

3.  

Schvaľovací úrad vydá certifikačné číslo v súlade so systémom číslovania stanoveným v:

— 
doplnku 6 k prílohe V, pokiaľ ide o motory,
— 
doplnku 7 k prílohe VI pokiaľ ide o prevodovky, meniče krútiaceho momentu, iné komponenty prenášajúce krútiaci moment a dodatočné komponenty hnacej sústavy,
— 
doplnku 5 k prílohe VII, pokiaľ ide o nápravy,
— 
doplnku 8 k prílohe VIII, pokiaľ ide o odpor vzduchu,
— 
doplnku 1 k prílohe X, pokiaľ ide o pneumatiky,

▼M3

— 
doplnku 14 k prílohe Xb, pokiaľ ide o komponenty elektrickej hnacej sústavy.

▼M3

Schvaľovací úrad nepridelí rovnaké číslo inému komponentu, samostatnej technickej jednotke a systému, prípadne ani ich príslušným radom. Certifikačné číslo sa používa ako identifikátor skúšobného protokolu.

▼B

4.  
Schvaľovací úrad pomocou hašovacieho nástroja uvedeného v článku 5 ods. 5 vytvorí zašifrovaný hašovaný súbor s výsledkami skúšok, ktorý zahŕňa certifikačné číslo. Toto hašovanie sa vykonáva bezprostredne po získaní výsledkov skúšok. Schvaľovací úrad vytlačí kópiu tohto hašovaného súboru s certifikačným číslom na certifikát o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva.

Článok 18

Rozšírenie na zahrnutie nového komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému do radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov

1.  

Na žiadosť výrobcu a po schválení schvaľovacím úradom môže nový komponent, samostatná technická jednotka alebo systém byť zahrnutý ako člen certifikovaného radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, ak spĺňa kritériá pre vymedzenie radu, stanovené v:

▼M3

— 
doplnku 3 k prílohe V, pokiaľ ide o koncepciu radu motorov pri zohľadnení požiadaviek článku 15 ods. 2,

▼B

— 
doplnku 6 k prílohe VI, pokiaľ ide o koncepciu radu prevodoviek, meničov krútiaceho momentu, iných komponentov prenášajúcich krútiaci moment a dodatočných komponentov hnacej sústavy,
— 
doplnku 4 k prílohe VII pokiaľ ide o koncepciu radu náprav,
— 
doplnku 5 k prílohe VIII pokiaľ ide o koncepciu radu na účely určenia odporu vzduchu,

▼M3

— 
doplnku 13 k prílohe Xb, pokiaľ ide o koncepciu radu systémov elektromotorov alebo integrovaných komponentov elektrickej hnacej sústavy pri zohľadnení požiadaviek článku 15 ods. 2.

▼B

V takýchto prípadoch schvaľovací úrad vydá revidovaný certifikát označený číslom rozšírenia.

Výrobca upraví informačný dokument uvedený v článku 16 ods. 2 a poskytne ho schvaľovaciemu úradu.

2.  
Ak vlastnosti konkrétneho komponentu, samostatnej technickej jednotky alebo systému, pokiaľ ide o vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, určené v súlade s odsekom 1, vedú k vyšším emisiám CO2 a hodnotám spotreby paliva, ako sú pri základnom komponente, základnej samostatnej technickej jednotke alebo základnom systéme, nový komponent, samostatná technická jednotka alebo systém sa stane novým základným komponentom, základnou samostatnou technickou jednotkou alebo základným systémom.

Článok 19

Následné zmeny relevantné pre certifikáciu vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov

1.  
Výrobca oznámi schvaľovaciemu úradu akékoľvek zmeny konštrukcie alebo výrobného procesu dotknutých komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, ktoré nastanú po certifikácii hodnôt vzťahujúcich sa na vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, relevantného radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov v súlade s článkom 17 a ktoré môžu mať nezanedbateľný vplyv na vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, týchto komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov.
2.  
Schvaľovací úrad po prijatí oznámenia uvedeného v odseku 1 informuje výrobcu o tom, či sa na komponenty, samostatné technické jednotky alebo systémy ovplyvnené zmenami naďalej vzťahuje vydaný certifikát alebo či je potrebné dodatočné skúšanie v súlade s článkom 14 na overenie vplyvu zmien na vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, dotknutých komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov.
3.  
Ak sa na komponenty, samostatné technické jednotky alebo systémy ovplyvnené zmenami certifikát nevzťahuje, výrobca do jedného mesiaca od prijatia tejto informácie od schvaľovacieho úradu požiada o novú certifikáciu alebo rozšírenie v súlade s článkom 18. Ak výrobca nepožiada o novú certifikáciu alebo o rozšírenie licencie v tejto lehote alebo ak je žiadosť zamietnutá, licencia sa odoberie.KAPITOLA 5

ZHODA PREVÁDZKY SIMULAČNÉHO NÁSTROJA, VSTUPNÝCH INFORMÁCIÍ A VSTUPNÝCH ÚDAJOV

Článok 20

▼M1

Povinnosti výrobcu vozidla, schvaľovacieho úradu a Komisie so zreteľom na zhodu prevádzky simulačného nástroja

▼B

1.  
►M3  Výrobca vozidla prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby postupy stanovené na účely získania licencie na simulačný nástroj pre prípad uplatňovania, na ktorý sa vzťahuje licencia udelená v súlade s článkom 7, boli naďalej na tento účel primerané. ◄

▼M1

►M3  V prípade stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel s výnimkou hybridných elektrických ťažkých úžitkových vozidiel alebo vozidiel na výlučne elektrický pohon výrobca vozidla každoročne vykoná postup overovacej skúšky stanovený v prílohe Xa na minimálnom počte vozidiel v súlade s bodom 3 uvedenej prílohy. ◄ decembra každého roka a v súlade s bodom 8 prílohy Xa, uchováva skúšobné protokoly najmenej desať rokov a na požiadanie ich sprístupní Komisii a schvaľovacím úradom ostatných členských štátov.

▼B

2.  
►M3  Schvaľovací úrad vykonáva štyrikrát ročne hodnotenie uvedené v bode 2 prílohy II s cieľom overiť, či postupy stanovené výrobcom na účely určovania emisií CO2 a spotreby paliva pre všetky prípady uplatňovania a skupiny vozidiel, na ktoré sa vzťahuje licencia, sú naďalej primerané. ◄ Hodnotenie zahŕňa aj overovanie výberu vstupných informácií a vstupných údajov a opakovanie simulácií vykonaných výrobcom.

▼M1

Ak vozidlo neuspeje pri postupe overovacej skúšky stanovenom v prílohe Xa, schvaľovací úrad začne vyšetrovanie s cieľom určiť príčinu tohto neúspechu podľa prílohy Xa. Keď schvaľovací úrad určí príčinu neúspechu, ihneď o tom informuje schvaľovacie úrady ostatných členských štátov.

Ak je príčina neúspechu spojená s prevádzkou simulačného nástroja, uplatní sa článok 21 Ak je príčina neúspechu spojená s certifikovanými vlastnosťami komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov súvisiacimi s emisiami CO2 a so spotrebou paliva, uplatní sa článok 23.

Ak sa nezistia žiadne nezrovnalosti v certifikácii komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov a v prevádzke simulačného nástroja, schvaľovací úrad oznámi neúspech vozidla Komisii. Komisia vyšetrí, či neúspech vozidla spôsobil simulačný nástroj alebo postup overovacej skúšky stanovený v prílohe Xa a či treba vylepšiť simulačný nástroj alebo postup overovacej skúšky.

▼B

Článok 21

Nápravné opatrenia pre zhodu prevádzky simulačného nástroja

1.  
Ak schvaľovací úrad podľa článku 20 ods. 2 zistí, že postupy stanovené výrobcom vozidiel na účely určovania emisií CO2 a spotreby paliva dotknutých skupín vozidiel nie sú v súlade s licenciou alebo s týmto nariadením, alebo môžu viesť k nesprávnemu určovaniu emisií CO2 a spotreby paliva dotknutých vozidiel, schvaľovací úrad požiada výrobcu o predloženie plánu nápravných opatrení najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti schvaľovacieho úradu.

Ak výrobca vozidla preukáže, že je potrebný dlhší čas na predloženie plánu nápravných opatrení, môže schvaľovací úrad lehotu predĺžiť najviac o 30 kalendárnych dní.

▼M3

2.  
Plán nápravných opatrení sa uplatňuje na všetky prípady uplatňovania a skupiny vozidiel, ktoré schvaľovací úrad určil vo svojej žiadosti.

▼B

3.  
Schvaľovací úrad schváli alebo zamietne plán nápravných opatrení v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia. Schvaľovací úrad oznámi výrobcovi a všetkým ostatným členským štátom svoje rozhodnutie schváliť alebo zamietnuť plán nápravných opatrení.

▼M3

Schvaľovací úrad môže výrobcu vozidla požiadať o vydanie novej dokumentácie výrobcu, informačnej dokumentácie vozidla, informačnej dokumentácie pre zákazníka a osvedčenia o zhode na základe nového určenia emisií CO2 a spotreby paliva, ktoré budú zohľadňovať zmeny vykonané v súlade so schváleným plánom nápravných opatrení.

▼M3

Výrobca vozidla prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby postupy stanovené na účel získania licencie na prevádzku simulačného nástroja pre všetky prípady uplatňovania a skupiny vozidiel, na ktoré sa vzťahuje licencia udelená v súlade s článkom 7, boli naďalej na daný účel primerané.

V prípade stredne ťažkých a ťažkých nákladných vozidiel výrobca vozidla vykoná postup overovacej skúšky stanovený v prílohe Xa na minimálnom počte vozidiel podľa bodu 3 uvedenej prílohy.

▼B

4.  
Výrobca je zodpovedný za vykonanie schváleného plánu nápravných opatrení.
5.  
Ak schvaľovací úrad zamietne plán nápravných opatrení alebo zistí, že nápravné opatrenia nie sú správne uplatňované, prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie zhody simulačného nástroja, alebo odoberie licenciu.

Článok 22

Povinnosti výrobcu a schvaľovacieho úradu so zreteľom na zhodu vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov

1.  
►M3  Výrobca prijme potrebné opatrenia v súlade s prílohou IV k nariadeniu (EÚ) 2018/858, aby zabezpečil, že vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov, uvedené v článku 12 ods. 1, ktoré podliehajú certifikácii v súlade s článkom 17, sa neodchyľujú od certifikovaných hodnôt. ◄

Tieto opatrenia zahŕňajú:

— 
postupy stanovené v doplnku 4 k prílohe V, pokiaľ ide o motory,
— 
postupy stanovené v bode 7 prílohy VI, pokiaľ ide o prevodovky,
— 
postupy stanovené v bode 5 a 6 prílohy VII, pokiaľ ide o nápravy,
— 
postupy stanovené v doplnku 6 k prílohe VIII, pokiaľ ide o odpor vzduchu karosérie alebo prípojného vozidla,
— 
postupy stanovené v bode 4 prílohy X, pokiaľ ide o pneumatiky,

▼M3

— 
postupy stanovené v bodoch 1 až 4 doplnku 12 k prílohe Xb, pokiaľ ide o komponenty elektrickej hnacej sústavy

▼B

Ak vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, člena radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, boli certifikované v súlade s článkom 15 ods. 5, referenčná hodnota na overovanie vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, je hodnota certifikovaná pre tohto člena radu.

Ak sa zistí odchýlka od certifikovaných hodnôt v dôsledku opatrení uvedených v prvom a druhom pododseku, výrobca o tom bezodkladne informuje schvaľovací úrad.

2.  
Výrobca každý rok poskytne skúšobné protokoly s výsledkami postupov uvedených v odseku 1 druhom pododseku schvaľovaciemu úradu, ktorý certifikoval vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, dotknutého radu komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov. Výrobca na požiadanie sprístupní skúšobné protokoly Komisii.

▼M3

3.  
Výrobca zabezpečí, že najmenej na jeden z každých 25 postupov uvedených v odseku 1 druhom pododseku alebo s výnimkou pneumatík najmenej na jeden postup ročne v súvislosti s komponentom, samostatnou technickou jednotkou a systémom, prípadne ich príslušným radom, dohliada iný schvaľovací úrad, ako je úrad, ktorý sa zúčastnil na certifikácii vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentu, samostatnej technickej jednotky, systému, prípadne ich príslušného radu, v súlade s článkom 16.

▼B

4.  
Ktorýkoľvek schvaľovací úrad môže kedykoľvek vykonať overovania v súvislosti s komponentmi, samostatnými technickými jednotkami a systémami v ktorejkoľvek prevádzke výrobcu a výrobcu vozidiel s cieľom overiť, či vlastnosti, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, daných komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov, sa neodchyľujú od certifikovaných hodnôt.

Výrobca a výrobca vozidla poskytnú schvaľovaciemu úradu na jeho žiadosť do 15 dní všetky relevantné dokumenty, vzorky a iné materiály v jeho vlastníctve potrebné na vykonanie overovaní v súvislosti s komponentom, samostatnou technickou jednotkou alebo systémom.

Článok 23

Nápravné opatrenia na zaistenie zhody vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentov, samostatných technických jednotiek alebo systémov

▼M1

1.  
Ak schvaľovací úrad v súlade s článkami 20 a 22 zistí, že opatrenia prijaté výrobcom na zabezpečenie toho, aby sa vlastnosti súvisiace s emisiami CO2 a so spotrebou paliva v prípade komponentov, samostatných technických jednotiek a systémov uvedených v článku 12 ods. 1, ktoré boli certifikované v súlade s článkom 17, neodchyľovali od certifikovaných hodnôt, nie sú primerané, požiada schvaľovací úrad výrobcu o predloženie plánu nápravných opatrení najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti schvaľovacieho úradu.

▼B

Ak výrobca preukáže, že je potrebný dlhší čas na predloženie plánu nápravných opatrení, môže schvaľovací úrad lehotu predĺžiť najviac o 30 kalendárnych dní.

▼M3

2.  
Plán nápravných opatrení sa uplatňuje na všetky komponenty, samostatné technické jednotky a systémy, prípadne ich príslušné rady, ktoré schvaľovací úrad určil vo svojej žiadosti.

▼B

3.  
Schvaľovací úrad schváli alebo zamietne plán nápravných opatrení v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia. Schvaľovací úrad oznámi výrobcovi a všetkým ostatným členským štátom svoje rozhodnutie schváliť alebo zamietnuť plán nápravných opatrení.

▼M3

Schvaľovací úrad môže výrobcu vozidla požiadať o vydanie novej dokumentácie výrobcu, informačnej dokumentácie pre zákazníka, informačnej dokumentácie vozidla a osvedčenia o zhode na základe nového určenia emisií CO2 a spotreby paliva, ktoré budú zohľadňovať zmeny vykonané v súlade so schváleným plánom nápravných opatrení.

▼B

4.  
Výrobca je zodpovedný za vykonanie schváleného plánu nápravných opatrení.

▼M3

5.  
Výrobca vedie záznamy o každom komponente, samostatnej technickej jednotke alebo systéme, ktoré boli stiahnuté a opravené alebo upravené, ako aj o dielni, ktorá vykonala opravu alebo úpravu. Schvaľovací úrad má na požiadanie prístup k uvedeným záznamom počas vykonávania plánu nápravných opatrení a počas piatich rokov po dokončení jeho vykonávania.

Výrobca tieto záznamy uchováva desať rokov.

6.  
Ak schvaľovací úrad odmietne plán nápravných opatrení alebo zistí, že sa nápravné opatrenia uplatňujú nesprávne, prijme potrebné opatrenia na zaistenie zhody vlastností, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva, komponentu, samostatnej technickej jednotky a systému, prípadne ich príslušných dotknutých radov, alebo odoberie certifikát o vlastnostiach, ktoré súvisia s emisiami CO2 a spotrebou paliva.

▼BKAPITOLA 6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24

Prechodné ustanovenia

1.  

►M3  Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 3 tohto nariadenia, ak neboli splnené povinnosti uvedené v článku 9 tohto nariadenia, členské štáty považujú osvedčenia o zhode pre typovo schválené vozidlá za neplatné na účely článku 48 nariadenia (EÚ) 2018/858 a v prípade typovo schválených a jednotlivo schválených vozidiel členské štáty zakážu registráciu, predaj alebo uvedenie do prevádzky: ◄

▼M1

a) 

vozidiel skupín 4, 5, 9 a 10 vrátane podskupiny „v“ v každej skupine, vymedzených v tabuľke 1 v prílohe I od 1. júla 2019,

▼B

b) 

vozidiel skupín 1, 2 a 3 vymedzených v tabuľke 1 v prílohe I od 1. januára 2020,

c) 

vozidiel skupín 11, 12 a 16 vymedzených v tabuľke 1 v prílohe I od 1. júla 2020,

▼M3

d) 

vozidiel skupín 53 a 54 podľa vymedzenia v tabuľke 2 v prílohe I od 1. júla 2024;

e) 

vozidiel skupín 31 až 40 podľa vymedzenia v tabuľkách 4 až 6 v prílohe I od 1. januára 2025;

f) 

vozidiel skupiny 1s podľa vymedzenia v tabuľke 1 v prílohe I od 1. júla 2024.

▼M3

2.  

Povinnosti uvedené v článku 9 sa uplatňujú takto:

a) 

pre vozidlá skupín 53 a 54 podľa vymedzenia v tabuľke 2 v prílohe I s dátumom výroby 1. januára 2024 alebo neskôr;

b) 

pre vozidlá skupín P31/32, P33/34, P35/36, P37/38 a P39/40 podľa vymedzenia v tabuľke 3 v prílohe I s dátumom výroby 1. januára 2024 alebo neskôr;

c) 

v prípade ťažkých autobusov sa simulácia dokončeného vozidla alebo dokončovaného vozidla uvedená v bode 2.1 písm. b) prílohy I vykoná len vtedy, ak je k dispozícii simulácia primárneho vozidla uvedená v bode 2.1 písm. a) prílohy I;

d) 

v prípade vozidiel skupiny 1s podľa vymedzenia v tabuľke 1 v prílohe I s dátumom výroby 1. januára 2024 alebo neskôr;

e) 

v prípade vozidiel skupín 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 a 16 podľa vymedzenia v tabuľke 1 v prílohe I, ktoré nie sú vymedzené v písmenách f) a g) tohto odseku, s dátumom výroby 1. januára 2024 alebo neskôr;

f) 

v prípade vozidiel skupín 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 a 16 podľa vymedzenia v tabuľke 1 v prílohe I, ktoré sú vybavené systémom rekuperácie odpadového tepla podľa vymedzenia v bode 2 ods. 8 prílohy V za predpokladu, že nie sú ťažkými úžitkovými vozidlami s nulovými emisiami, hybridnými elektrickými ťažkými úžitkovými vozidlami alebo dvojpalivovými vozidlami;

g) 

v prípade dvojpalivových vozidiel skupín 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 a 16 podľa vymedzenia v tabuľke 1 v prílohe I s dátumom výroby 1. januára 2024 alebo neskôr. Ak majú dátum výroby pred 1. januárom 2024, výrobca sa môže rozhodnúť, či uplatní článok 9.

V prípade ťažkých úžitkových vozidiel s nulovými emisiami, hybridných elektrických ťažkých úžitkových vozidiel a dvojpalivových vozidiel v skupinách 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 a 16 podľa vymedzenia v tabuľke 1 v prílohe I, na ktoré sa neuplatnil článok 9 v súlade s prvým pododsekom písm. a) až g) tohto odseku, výrobca vozidla určí vstupné parametre špecifikované pre tieto vozidlá vo vzoroch stanovených v tabuľke 5 v prílohe III s využitím najaktuálnejšej dostupnej verzie simulačného nástroja uvedeného v článku 5 ods. 3. V takom prípade sa povinnosti uvedené v článku 9 považujú za splnené na účely odseku 1 tohto článku.

Na účely tohto odseku je dátumom výroby dátum podpisu osvedčenia o zhode a v prípade, že nebolo vydané žiadne osvedčenie o zhode, dátum, kedy bolo identifikačné číslo vozidla po prvýkrát pripevnené na príslušné časti vozidla.

3.  
Nápravné opatrenia podľa článku 21 ods. 5 a článku 23 ods. 6 sa uplatňujú na vozidlá uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) tohto článku na základe vyšetrovania neúspechu vozidla pri postupe overovacej skúšky stanovenom v prílohe Xa od 1. júla 2023 a v súvislosti s vozidlami uvedenými v odseku 2 písm. d) a g) tohto článku od 1. júla 2024.

▼B

Článok 25

Zmena smernice 2007/46/ES

Prílohy I, III, IV, IX a XV k smernici 2007/46/ES sa menia v súlade s prílohou XI k tomuto nariadeniu.

Článok 26

Zmena nariadenia (EÚ) č. 582/2011

Nariadenie (EÚ) č. 582/2011 sa mení takto:

1. 

V článku 3 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„S cieľom získať typové schválenie ES vozidla so schváleným systémom motora so zreteľom na emisie a informácie o oprave a údržbe vozidla alebo typové schválenie ES vozidla so zreteľom na emisie a informácie o oprave a údržbe vozidla výrobca okrem toho preukáže, že sú splnené požiadavky stanovené v článku 6 a v prílohe II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/2400 ( 2 ) s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel. Táto požiadavka sa však neuplatňuje, ak výrobca uvedie, že nové vozidlo typu, ktorý sa má schváliť, nebude evidované, predávané ani uvádzané do prevádzky v Únii k dátumom uvedeným v článku 24 ods. 1 bode a), b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/2400 alebo neskôr s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel.

2. 

Článok 8 sa mení takto:

a) 

v odseku 1a sa písmeno d) nahrádza takto:

„d) uplatňujú sa všetky ďalšie výnimky stanovené v bode 3.1 prílohy VII k tomuto nariadeniu, v bodoch 2.1 a 6.1 prílohy X k tomuto nariadeniu, v bodoch 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 a 10.1 prílohy XIII k tomuto nariadeniu a bod 1.1 doplnku 6 k prílohe XIII k tomuto nariadeniu.“;

b) 

v odseku 1a sa dopĺňa toto písmeno:

„e) požiadavky stanovené v článku 6 a v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2017/2400 sú splnené s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel, okrem prípadu, keď výrobca uvedie, že nové vozidlá typu, ktorý sa má schváliť, nebudú evidované, predávané ani uvádzané do prevádzky v Únii k dátumom uvedeným v článku 24 ods. 1 bode a), b) a c) uvedeného nariadenia alebo neskôr s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel.“;

3. 

Článok 10 sa mení takto:

a) 

v odseku 1a sa písmeno d) nahrádza takto:

„d) uplatňujú sa všetky ďalšie výnimky stanovené v bode 3.1 prílohy VII k tomuto nariadeniu, v bodoch 2.1 a 6.1 prílohy X k tomuto nariadeniu, v bodoch 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 a 10.1.1 prílohy XIII k tomuto nariadeniu a bod 1.1 doplnku 6 k prílohe XIII k tomuto nariadeniu.“;

b) 

v odseku 1a sa dopĺňa toto písmeno:

„e) požiadavky stanovené v článku 6 a v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2017/2400 sú splnené s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel, okrem prípadu, keď výrobca uvedie, že nové vozidlá typu, ktorý sa má schváliť, nebudú evidované, predávané ani uvádzané do prevádzky v Únii k dátumom uvedeným v článku 24 ods. 1 bode a), b) a c) uvedeného nariadenia alebo neskôr s ohľadom na dotknutú skupinu vozidiel.“;

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M3
PRÍLOHA I

ZATRIEDENIE VOZIDIEL DO SKUPÍN VOZIDIEL A METÓDA URČOVANIA EMISIÍ CO2 A SPOTREBY PALIVA PRE ŤAŽKÉ AUTOBUSY

1.   Zatriedenie vozidiel na účely tohto nariadenia

1.1. Zatriedenie vozidiel do kategórie NTabuľka 1

Skupina vozidiel pre vozidlá kategórie N

Opis prvkov dôležitých z hľadiska zatriedenia do skupín vozidiel

Skupina vozidiel

Zaradenie účelu použitia a konfigurácie vozidla

Konfigurácia náprav

Konfigurácia podvozku

Najvyššia technicky prípustná hmotnosť naloženého vozidla t)

Preprava na dlhé vzdialenosti

Preprava na dlhé vzdialenosti (EMS)

Regionálna preprava

Regionálna preprava (EMS)

Mestská preprava

Mestské verejné služby

Výstavba

4 × 2

Nákladné vozidlo s nadstavbou (alebo ťahač) (*1)

> 7,4 – 7,5

1s

 

 

R

 

R

 

 

▼M1

 

Nákladné vozidlo s nadstavbou (alebo ťahač) (*1)

> 7,5 – 10

1

 

 

R

 

R

 

 

 

Nákladné vozidlo s nadstavbou (alebo ťahač) (*1)

> 10 – 12

2

R + T1

 

R

 

R

 

 

 

Nákladné vozidlo s nadstavbou (alebo ťahač) (*1)

> 12 – 16

3

 

 

R

 

R

 

 

 

Nákladné vozidlo s nadstavbou

> 16

4

R + T2

 

R

 

R

R

 

 

Ťahač

> 16

5

T + ST

T + ST + T2

T + ST

T + ST + T2

T + ST

 

 

 

Nákladné vozidlo s nadstavbou

> 16

4v (*2)

 

 

 

 

 

R

R

 

Ťahač

> 16

5v (*2)

 

 

 

 

 

 

T + ST

▼M3

4 × 4

Nákladné vozidlo s nadstavbou

> 7,5 – 16

(6)

 

Nákladné vozidlo s nadstavbou

> 16

(7)

 

Ťahač

> 16

(8)

 

▼M1

6 × 2

Nákladné vozidlo s nadstavbou

všetky hmotnosti

9

R + T2

R + D + ST

R

R + D + ST

 

R

 

Ťahač

všetky hmotnosti

10

T + ST

T + ST + T2

T + ST

T + ST + T2

 

 

 

Nákladné vozidlo s nadstavbou

všetky hmotnosti

9v (*2)

 

 

 

 

 

R

R

Ťahač

všetky hmotnosti

10v (*2)

 

 

 

 

 

 

T + ST

6 × 4

Nákladné vozidlo s nadstavbou

všetky hmotnosti

11

R + T2

R + D + ST

R

R + D + ST

 

R

R

Ťahač

všetky hmotnosti

12

T + ST

T + ST + T2

T + ST

T + ST + T2

 

 

T + ST

▼M3

6 × 6

Nákladné vozidlo s nadstavbou

všetky hmotnosti

(13)

 

Ťahač

všetky hmotnosti

(14)

 

8 × 2

Nákladné vozidlo s nadstavbou

všetky hmotnosti

(15)

 

▼M1

8 × 4

Nákladné vozidlo s nadstavbou

všetky hmotnosti

16

 

 

 

 

 

 

R

▼M3

8 × 6, 8 × 8

Nákladné vozidlo s nadstavbou

všetky hmotnosti

(17)

 

8 × 2, 8 × 4, 8 × 6, 8 × 8

Ťahač

všetky hmotnosti

(18)

 

5 náprav, všetky konfigurácie

Nákladné vozidlo s nadstavbou alebo ťahač

všetky hmotnosti

(19)

 

(*1)   

V týchto triedach vozidiel sa ťahače považujú za nákladné vozidlá s nadstavbou, ale so špecifickou pohotovostnou hmotnosťou ťahača.

(*2)   

Podskupina „v“ skupín vozidiel 4, 5, 9 a 10: tieto účely použitia sa môžu uplatniť výlučne na profesionálne vozidlá.

(*)  EMS – Európsky modulárny systém.

T = Ťahač

R = nákladné vozidlo s nadstavbou a štandardná karoséria

T1, T2 = štandardné prípojné vozidlá

ST = štandardný náves

D = štandardný vozíkTabuľka 2

Skupiny vozidiel pre stredne ťažké nákladné vozidlá

Opis prvkov dôležitých z hľadiska zatriedenia do skupín vozidiel

Zaradenie účelu použitia a konfigurácie vozidla

Konfigurácia náprav

Konfigurácia podvozku

Skupina vozidiel

Preprava na dlhé vzdialenosti

Preprava na dlhé vzdialenosti EMS (*1)

Regionálna preprava

Regionálna preprava EMS (*1)

Mestská preprava

Mestské verejné služby

Výstavba

FWD/4 × 2F

Nákladné vozidlo s nadstavbou (alebo ťahač)

(51)

 

 

 

 

 

 

 

Dodávkové vozidlo

(52)

 

 

 

 

 

 

 

RWD/4 × 2

Nákladné vozidlo s nadstavbou (alebo ťahač)

53

 

 

R

 

R

 

 

Dodávkové vozidlo

54

 

 

I

 

I

 

 

AWD/4 × 4

Nákladné vozidlo s nadstavbou (alebo ťahač)

(55)

 

 

 

 

 

 

 

Dodávkové vozidlo

(56)

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

EMS – Európsky modulárny systém

R = štandardná karoséria

I = dodávkové vozidlo s integrovanou karosériou

FWD = pohon predných kolies

RWD = jedna hnacia náprava, ktorá nie je prednou nápravou

AWDe = viac ako jedna hnacia náprava

1.2. Zatriedenie vozidiel do kategórie M

1.2.1. Ťažké autobusy

1.2.2. Zatriedenie primárnych vozidielTabuľka 3

Skupiny vozidiel pre primárne vozidlá

Opis prvkov dôležitých z hľadiska zatriedenia do skupín vozidiel

Skupina vozidiel (1)

Zaradenie všeobecnej karosérie

Podskupina vozidiel

Zaradenie účelu použitia

Počet náprav

Kĺbové

Nízkopodlažné (LF)/ vysokopodlažné (HF) (2)

Počet podlaží (3)

Ťažké mestské

Mestské

Prímestské

Medzimestské

Autokar

2

nie

P31/32

LF

SD

P31 SD

x

x

x

x

 

DD

P31 DD

x

x

x

 

 

HF

SD

P32 SD

 

 

 

x

x

DD

P32 DD

 

 

 

x

x

3

nie

P33/34

LF

SD

P33 SD

x

x

x

x

 

DD

P33 DD

x

x

x

 

 

HF

SD

P34 SD

 

 

 

x

x

DD

P34 DD

 

 

 

x

x

áno

P35/36

LF

SD

P35 SD

x

x

x

x

 

DD

P35 DD

x

x

x

 

 

HF

SD

P36 SD

 

 

 

x

x

DD

P36 DD

 

 

 

x

x

4

nie

P37/38

LF

SD

P37 SD

x

x

x

x

 

DD

P37 DD

x

x

x

 

 

HF

SD

P38 SD

 

 

 

x

x

DD

P38 DD

 

 

 

x

x

áno

P39/40

LF

SD

P39 SD

x

x

x

x

 

DD

P39 DD

x

x

x

 

 

HF

SD

P40 SD

 

 

 

x

x

DD

P40 DD

 

 

 

x

x

(1)   

„P“ označuje primárne štádium zatriedenia; dve čísla oddelené lomkou uvádzajú čísla pre skupiny vozidiel, do ktorých môže byť vozidlo zaradené v dokončenom alebo dokončovanom štádiu.

(2)   

„Nízkopodlažný“ sú kódy vozidiel „CE“, „CF“, „CG“a „CH“, ako je uvedené v bode 3 často C prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/858.


„Vysokopodlažný“ sú kódy vozidiel „CA“, „CB“, „CC“a „CD“, ako je uvedené v bode 3 časti C prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/858.

(3)   

„SD“ je jednopodlažné vozidlo, „DD“ je dvojpodlažné vozidlo.

1.2.3. Zatriedenie dokončených vozidiel alebo dokončovaných vozidiel

Zatriedenie dokončených alebo dokončovaných vozidiel, ktorými sú ťažké autobusy, vychádza týchto kritérií:

a) 

počet náprav;

b) 

kód vozidla, ako je uvedené v časti C, bode 3 prílohy I k nariadeniu (EÚ) 2018/858;

c) 

trieda vozidla v súlade s bodom 2 predpisu OSN č. 107 ( 3 );

d) 

vozidlo so zníženým vstupom (údaj áno/nie odvodený od kódu vozidla a typu nápravy), čo sa určí podľa schémy rozhodovania uvedenej na obrázku 1;

e) 

počet cestujúcich na dolnom podlaží z osvedčenia o zhode, ako je uvedené v prílohe VIII k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/683 ( 4 ) alebo rovnocenných dokumentov v prípade schválenia jednotlivého vozidla.

f) 

výška integrovanej karosérie, ktorá sa určí v súlade s prílohou VIII.

Obrázok 1
Schéma rozhodovania na určenie toho, či je vozidlo „so zníženým vstupom“ alebo nie: image

Zodpovedajúce zatriedenie, ktoré sa má použiť, je uvedené v tabuľkách 4, 5 a 6Tabuľka 4

Skupiny vozidiel pre dokončené vozidlá a dokončované vozidlá, ktorými sú ťažké autobusy s 2 nápravami

Opis prvkov dôležitých z hľadiska zatriedenia do skupín vozidiel

Skupina vozidiel

Zaradenie

účelu použitia

Počet náprav

Konfigurácia podvozku

(len vysvetlenie)

Kód vozidla (*1)

Trieda vozidla (*2)

Znížený vstup

(len kód vozidla CE alebo CG)

Sedadlá pre cestujúcich na dolnom podlaží (len kód vozidla CB alebo CD)

Výška integrovanej karosérie v [mm] (len trieda vozidiel „II + III“)

I

I

+ II

alebo

A

II

II

+ III

III

alebo

B

Ťažké mestské

Mestské

Prímestské

Medzimestské

Autokar

2

pevné

LF

SD

CE

x

x

x

 

 

nie

31a

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

áno

31b1

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

áno

31b2

x

x

x

x

 

DD

CF

x

x

x

 

 

31c

x

x

x

 

 

otvorená strecha

SD

CI

x

x

x

x

x

31d

x

x

x

 

 

DD

CJ

x

x

x

x

x

31e

x

x

x

 

 

HF

SD

CA

 

 

x

 

 

32a

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

≤ 3 100

32b

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

> 3 100

32c

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

32d

 

 

 

x

x

DD

CB

 

 

x

x

x

≤ 6

32e

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

> 6

32f

 

 

 

x

x

(*1)   

V súlade s nariadením (EÚ) 2018/858.

(*2)   

V súlade s bodom 2 predpisu OSN č. 107.Tabuľka 5

Skupiny vozidiel pre dokončené vozidlá a dokončované vozidlá, ktorými sú ťažké autobusy s 3 nápravami

Opis prvkov dôležitých z hľadiska zatriedenia do skupín vozidiel

Skupina vozidiel

Zaradenie

účelu použitia

Počet náprav

Konfigurácia podvozku

(len vysvetlenie)

Kód vozidla (*1)

Trieda vozidla (*2)

Znížený vstup

(len kód vozidla CE alebo CG)

Sedadlá pre cestujúcich na dolnom podlaží (len kód vozidla CB alebo CD)

Výška integrovanej karosérie v [mm] (len trieda vozidiel „II + III“)

I

I

+ II

alebo

A

II

II

+ III

III

alebo

B

Ťažké mestské

Mestské

Prímestské

Medzimestské

Autokar

3

pevné

LF

SD

CE

x

x

x

 

 

nie

33a

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

áno

33b1

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

áno

33b2

x

x

x

x

 

DD

CF

x

x

x

 

 

33c

x

x

x

 

 

otvorená strecha

SD

CI

x

x

x

x

x

33d

x

x

x

 

 

DD

CJ

x

x

x

x

x

33e

x

x

x

 

 

HF

SD

CA

 

 

x

 

 

34a

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

≤ 3 100

34b

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

> 3 100

34c

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

34d

 

 

 

x

x

DD

CB

 

 

x

x

x

≤ 6

34e

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

> 6

34f

 

 

 

x

x

kĺbové

LF

SD

CG

x

x

x

 

 

nie

35a

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

áno

35b1

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

áno

35b2

x

x

x

x

 

DD

CH

x

x

x

 

 

35c

x

x

x

 

 

HF

SD

CC

 

 

x

 

 

36a

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

≤ 3 100

36b

 

 

 

x

x

SD

 

 

 

x

 

> 3 100

36c

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

36d

 

 

 

x

x

DD

CD

 

 

x

x

x

≤ 6

36e

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

> 6

36f

 

 

 

x

x

(*1)   

V súlade s nariadením (EÚ) 2018/858.

(*2)   

V súlade s bodom 2 predpisu OSN č. 107.Tabuľka 6

Skupiny vozidiel pre dokončené vozidlá a dokončované vozidlá, ktorými sú ťažké autobusy so 4 nápravami

Opis prvkov dôležitých z hľadiska zatriedenia do skupín vozidiel

Skupina vozidiel

Zaradenie

účelu použitia

Počet náprav

Konfigurácia podvozku

(len vysvetlenie)

Kód vozidla (*1)

Trieda vozidla (*2)

Znížený vstup

(len kód vozidla CE alebo CG)

Sedadlá pre cestujúcich na dolnom podlaží (len kód vozidla CB alebo CD)

Výška integrovanej karosérie v [mm] (len trieda vozidiel „II + III“)

I

I

+ II

alebo

A

II

II

+ III

III

alebo

B

Ťažké mestské

Mestské

Prímestské

Medzimestské

Autokar

4

pevné

LF

SD

CE

x

x

x

 

 

nie

37a

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

áno

37b1

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

áno

37b2

x

x

x

x

 

DD

CF

x

x

x

 

 

37c

x

x

x

 

 

otvorená strecha

SD

CI

x

x

x

x

x

37d

x

x

x

 

 

DD

CJ

x

x

x

x

x

37e

x

x

x

 

 

HF

SD

CA

 

 

x

 

 

38a

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

≤ 3 100

38b

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

> 3 100

38c

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

38d

 

 

 

x

x

DD

CB

 

 

x

x

x

≤ 6

38e

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

> 6

38f

 

 

 

x

x

kĺbové

LF

SD

CG

x

x

x

 

 

nie

39a

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

áno

39b1

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

áno

39b2

x

x

x

x

 

DD

CH

x

x

x

 

 

39c

x

x

x

 

 

HF

SD

CC

 

 

x

 

 

40a

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

≤ 3 100

40b

 

 

 

x

x

SD

 

 

 

x

 

> 3 100

40c

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

40d

 

 

 

x

x

DD

CD

 

 

x

x

x

≤ 6

40e

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

> 6

40f

 

 

 

x

x

(*1)   

V súlade s nariadením (EÚ) 2018/858.

(*2)   

V súlade s bodom 2 predpisu OSN č. 107.

2.   Metóda určovania emisií CO2 a spotreby paliva pre ťažké autobusy

2.1. Pokiaľ ide o ťažké autobusy, vo výsledkoch emisií CO2 a spotreby paliva sa zohľadnia špecifikácie vozidla dokončené vozidlo alebo dokončované vozidlo vrátane vlastností konečnej karosérie a pomocných jednotiek. V prípade ťažkých autobusov vyrábaných po krokoch môže byť do postupu tvorby vstupných údajov a vstupných informácií a do prevádzky simulačného nástroja zapojených viac výrobcov. Emisie CO2 a spotreba paliva pre ťažké autobusy vychádzajú z týchto dvoch simulácií:

a) 

pre primárne vozidlo;

b) 

pre dokončené vozidlo alebo dokončované vozidlo.

2.2. Ak výrobca schváli ťažký autobus ako dokončené vozidlo, simulácie sa vykonajú pre primárne vozidlo aj dokončené vozidlo.

2.3. V prípade primárneho vozidla vstup pre simulačný nástroj pokrýva vstupné údaje týkajúce sa motora, prevodovky, pneumatík a vstupných informácií pre podsúbor pomocných jednotiek ( 5 ). Zatriedenie do skupín vozidiel sa robí v súlade s tabuľkou 3 na základe počtu náprav a informácie, či ide o kĺbový autobus alebo nie. V simuláciách pre primárne vozidlo simulačný nástroj priradí súbor štyroch rôznych všeobecných karosérií (karoséria so zvýšenou podlahou, so zníženou podlahou, jednopodlažná a dvojpodlažná karoséria) a simuluje 11 účelov použitia, ako je uvedené v tabuľke 3 pre jednotlivé skupiny vozidiel pre dve rôzne podmienky zaťaženia. Toto má za následok súbor 22 výsledkov emisií CO2 a spotreby paliva pre primárne ťažké autobusy. Simulačný nástroj vytvorí informačnú dokumentáciu vozidla pre počiatočný krok (VIF1), ktorá obsahuje všetky potrebné údaje, ktoré sa musia odovzdať na účely nasledujúceho výrobného kroku. VIF1 obsahuje všetky vstupné údaje, ktoré nie sú dôverné, výsledky spotreby energie ( 6 ) v [MJ/km], informácie o primárnom výrobcovi a príslušné hodnoty hash ( 7 ).

2.4. Výrobca primárneho vozidla sprístupní VIF1 výrobcovi, ktorý zodpovedá za nasledujúci výrobný krok. Ak výrobca primárneho vozidla poskytne údaje nad rámec požiadaviek pre primárne vozidlo, ako je uvedené v prílohe III, tieto údaje neovplyvnia výsledky simulácie pre primárne vozidlo, ale zaznamenajú sa do VIF1, aby sa zohľadnili v neskorších krokoch. Simulačný nástroj navyše vytvorí pre primárne vozidlo dokumentáciu výrobcu.

2.5. V prípade rozpracovaného vozidla výrobca takéhoto vozidla zodpovedá za podskupinu príslušných vstupných údajov a vstupných informácií pre konečnú karosériu ( 8 ). Výrobca rozpracovaného vozidla nežiada o certifikáciu dokončovaného vozidla. Výrobca rozpracovaného vozidla doplní alebo aktualizuje informácie relevantné pre dokončované vozidlo a použije simulačný nástroj na vytvorenie aktualizovanej a hašovanej verzie informačnej dokumentácie vozidla (VIFi) ( 9 ). VIFi sa predloží výrobcovi zodpovednému za nasledujúci výrobný krok. VIFi pre rozpracované vozidlo zároveň zahŕňa úlohu dokumentácie pre schvaľovacie úrady. Na rozpracovaných vozidlách sa nevykonávajú žiadne simulácie emisií CO2 a/alebo spotreby paliva.

2.6. Ak na rozpracovanom, dokončenom alebo dokončovanom vozidle výrobca vykoná zmeny, ktoré by vyžadovali aktualizácie vstupných údajov alebo vstupných informácií zaradených k primárnemu vozidlu (napr. zmena nápravy alebo pneumatík), musí konať ako výrobca primárneho vozidla s príslušnými zodpovednosťami.

2.7. Pri dokončenom alebo dokončovanom vozidle výrobca doplní a v prípade potreby aktualizuje vstupné údaje a vstupné informácie pre konečnú karosériu tak, ako boli prenesené do VIFi z predchádzajúceho kroku výroby, a použije simulačný nástroj na výpočet emisií CO2 a spotreby paliva. Pri simuláciách v tomto štádiu sa ťažké autobusy zatrieďujú na základe šiestich kritérií stanovených v bode 1.2.3 do skupín vozidiel uvedených v tabuľkách 4, 5 a 6. Na určenie emisií CO2 a spotreby paliva dokončených vozidiel alebo dokončovaných vozidiel, ktorými sú ťažké autobusy, simulačný nástroj vykoná tieto kroky výpočtu:

2.7.1. 

Krok 1 – výber podskupiny primárneho vozidla, ktorá zodpovedá karosérii dokončeného alebo dokončovaného vozidla (napr. „P34 DD“ pre „34f“) a sprístupnenie zodpovedajúcich výsledkov spotreby energie zo simulácie primárneho vozidla.

2.7.2. 

Krok 2 – Vykonanie simulácií s cieľom kvantifikovať vplyv karosérie a pomocných zariadení dokončeného vozidla alebo dokončovaného vozidla v porovnaní so všeobecnou karosériou a pomocnými zariadeniami, ako je zohľadnené v simuláciách primárneho vozidla, pokiaľ ide o spotrebu energie. V týchto simuláciách sa všeobecné údaje používajú na súbor údajov o primárnom vozidle, ktoré nie sú súčasťou prenosu informácií medzi jednotlivými krokmi výroby, ako sa uvádza vo VIF ( 10 ).

2.7.3. 

Krok 3 – Kombinácia výsledkov spotreby energie zo simulácie primárneho vozidla sprístupnených v kroku 1 s výsledkami z kroku 2 poskytuje výsledky spotreby energie dokončeného alebo dokončovaného vozidla. Podrobnosti tohto kroku výpočtu sú zdokumentované v používateľskej príručke simulačného nástroja.

2.7.4. 

Krok 4 – Výsledky emisií CO2 a spotreby paliva vozidla sa vypočítajú na základe výsledkov kroku 3 a všeobecných špecifikácií paliva, ktoré sú uložené v simulačnom nástroji. Kroky 2, 3 a 4 sa vykonávajú samostatne pre každú kombináciu účelu použitia, ako sa uvádza v tabuľkách 4, 5 a 6 pre skupiny vozidiel v podmienkach nízkeho aj reprezentatívneho zaťaženia.

2.7.5. 

Pre dokončené vozidlo alebo dokončované vozidlo simulačný nástroj vytvorí dokumentáciu výrobcu, informačnú dokumentáciu pre zákazníka, ako aj VIFi. VIFi sa sprístupní nasledujúcemu výrobcovi, ak vozidlo musí prejsť ďalším krokom na dokončenie.

Na obrázku 2 sa uvádza tok údajov na základe príkladu vozidla vyrobeného v piatich krokoch výroby v súvislosti s CO2.

Obrázok 2
Príklad toku údajov v prípade ťažkého autobusu vyrobeného v piatich krokoch