01996L0060 — SK — 01.03.2021 — 003.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA KOMISIE 96/60/ES

z 19. septembra 1996,

ktorou sa vykonáva smernica rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie práčok so sušičkou pre domácnosť energetickými štítkami

(Ú. v. ES L 266, 18.10.1996, p.1)

Zrušená:

 

 

Úradný vestník

Č.

Strana

Dátum

 

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2014 z 11. marca 2019,

L 315

29

5.12.2019

 
Posledné konsolidované znenie pred zrušením je k dispozícii na tejto stránke:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:01996L0060-20070101