02009D0790 — SK — 11.10.2021 — 005.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

ROZHODNUTIE RADY

z 20. októbra 2009,

ktorým sa Poľskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(2009/790/ES)

(Ú. v. ES L 283 30.10.2009, s. 53)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY zo 4. decembra 2012,

  L 338

27

12.12.2012

 M2

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/1173 zo 14. júla 2015,

  L 189

36

17.7.2015

►M3

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2016/2090 z 21. novembra 2016,

  L 324

7

30.11.2016

 M4

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2018/1919 zo 4. decembra 2018,

  L 311

32

7.12.2018

►M5

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2021/1780 z 5. októbra 2021,

  L 360

122

11.10.2021
▼B

ROZHODNUTIE RADY

z 20. októbra 2009,

ktorým sa Poľskej republike povoľuje uplatňovať opatrenie odchyľujúce sa od článku 287 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

(2009/790/ES)▼M3

Článok 1

Odchylne od článku 287 smernice 2006/112/ES môže Poľská republika oslobodiť od DPH zdaniteľné osoby, ktorých ročný obrat nie je vyšší ako ekvivalent sumy 40 000  EUR v národnej mene pri prepočítacom kurze platnom v deň pristúpenia Poľska.

▼M5

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. januára 2010 do 31. decembra 2024.

▼B

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené Poľskej republike.