18.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 58/54


Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

(2021/C 58/10)

Dozorný úrad EZVO nemá námietky proti tomuto opatreniu štátnej pomoci:

Dátum prijatia rozhodnutia

11. novembra 2020

Vec č.

85838

Rozhodnutie č.

131/20/COL

Štát EZVO

Nórsko

Názov

príspevky na sociálne zabezpečenie v roku 2021 diferencované podľa regiónu

Právny základ

každoročné uznesenie parlamentu o sadzbách príspevkov na sociálne zabezpečenie atď. a oddiel 23-2 zákona č. 19 z 28. februára 1997 o národnom systéme poistenia (Folketrygdloven)

Typ opatrenia

schéma

Účel

regionálna pomoc

Forma pomoci

daňová úľava

Intenzita

3,1 až 12,4

Trvanie

1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Odvetvia hospodárstva

horizontálne, všetky odvetvia, na ktoré sa vzťahujú usmernenia o regionálnej pomoci na roky 2014 – 2021

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

vláda Nórska

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovom sídle Dozorného úradu EZVO: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/