18.2.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 58/50


Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

(2021/C 58/06)

Dozorný úrad EZVO nemá námietky proti tomuto opatreniu štátnej pomoci:

Dátum prijatia rozhodnutia

15. októbra 2020

Vec č.

85649

Rozhodnutie č.

118/20/COL

Štát EZVO

Nórsko

Názov

Predĺženie záručnej schémy pre letecké spoločnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19

Právny základ

Rozhodnutie parlamentu, ktorým sa schvaľuje záručná schéma v súlade s podmienkami navrhnutými ministerstvom.

Typ opatrenia

schéma

Účel

Účelom záručnej schémy je zmierniť nedostatok likvidity, ktorému čelí odvetvie leteckej dopravy, a zabezpečiť, aby narušenia spôsobené vypuknutím ochorenia COVID-19 neohrozili životaschopnosť leteckých spoločností.

Forma pomoci

verejné záruky

Rozpočet

odhadom 6 miliárd NOK

Trvanie

31. december 2020

Odvetvia hospodárstva

letecká doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

GIEK (Nórska agentúra pre záruky na vývozné úvery)

Pb 1763 Vika

N-0122 Oslo

NÓRSKO

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovom sídle Dozorného úradu EZVO: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/